ഗവ. യൂ.പി.എസ്. വെങ്ങാനൂർ ഭഗവതിനട/അക്ഷരവൃക്ഷം/അതിജീവനം

അതിജീവനം

ഭയന്നിടില്ല നാം ചെറുത്തൂ നിന്നിടും
കോറോണ എന്ന ഭീകരന്റെ കഥകഴിച്ചിടും
തക൪ന്നിടില്ല നാം കൈകൾ കോർത്തിടും
നാടിൻ ഭീതി അകന്നിടും വരെ
രോഗലക്ഷണം കാണുകിൽ ദിശയിൽവിളിക്കണം
ചികിത്സവേണ്ട സ്വന്തമായ് ഭയപ്പെടേണ്ട ഒന്നുമേ
ഓഖിയും സുനാമിയും പ്രളയവും കടന്നു പോയ്
ധീരരായ് കരുത്തരായ് നാം ചെറുത്തതോ൪ക്കണം
ചരിത്രപുസ്തക താളിൽ നാം രചിച്ചിടും കൊറോണയെ
തുരത്തി വിട്ട് നാട് കാത്തമ൪ത്ത്യ൪തൻ ചരിത്രവും

ആ൪ച്ച യു എസ്സ്
6 A ഗവ.യുപിഎസ് വെങ്ങാനൂ൪ ഭഗവതിനട
ബാലരാമപുരം ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sheelukumards തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത