ഹൈടെക് സൗകര്യങ്ങൾ

  • 2 ക്ലാസ്സ്മുറികളിൽ ഹൈടെക് സജ്ജീകരണം.
  • കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ്.
  • ക്ലാസുകളിൽ ഓരോ ലാപ്‌ടോപ്പ് വീതം.

ചിത്രശാല