ഗവ. എൽ പി എസ് പേട്ട/അക്ഷരവൃക്ഷം/ നാടിനെ രക്ഷിക്കാം

നാടിനെ രക്ഷിക്കാം

നമുക്കുുണരാം ഒന്നിച്ചുണരാം
കൊറോണയെ തുരത്തീടാം
അകലം പാലിക്കാം, ആരോഗ്യം നേടാം
മുഖാവരണം ഉപയോഗിക്കാം
അവധിദിനങ്ങൾ ആനന്ദമാക്കാം
ഉറപ്പിക്കാം കുടുംബബന്ധങ്ങളെ
ഒഴിവാക്കാം അനാവശ്യ യാത്രകളെ
നാടിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരുമയോടെ.

 

പൂജാദശമി. എസ്. പി
4 A ഗവ.എൽ.പി.എസ്.പേട്ട
തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannans തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത