സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് തേവന്നൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/A biography of corona virus

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
A biography of corona virus

Name - COVID-19 Address-china Corona virus starting from the last month of 2019. It has spread all over the world making everybody stuck down. No vaccine has found yet for this virus. The only thing in to keep your self and surrounding clean. By this stuck down environment has got clean. No pollution, no dust and animals can move freely. Stay at home be safe.

അഖിലേഷ് നമ്പ്യാർ
7 ‍ ബി ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് തേവന്നൂർ
വെളിയം ഉപജില്ല
കൊല്ലം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കഥ


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Bmbiju തീയ്യതി: 01/ 05/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കഥ