ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് നെടുവേലി / സ്കൂൾ ബസ്സ്

നെടുവേലി സ്കൂള്‍ ബസ്സ്
എസ്.പി.സി അംഗങ്ങള്‍ പരിശീലനത്തില്‍