ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് നെടുവേലി / സ്കൂൾ ബസ്സ്

< ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് നെടുവേലി
നെടുവേലി സ്കൂള്‍ ബസ്സ്