ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് നെടുവേലി / കരാട്ടെ

< ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് നെടുവേലി
കുട്ടികള്‍ കരാട്ടെ പരിശീലനത്തില്‍ .