ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് നെടുവേലി /റോഡിയോ നെടുവേലി

< ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് നെടുവേലി
കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം.ഐ.റ്റി സഹായത്തോടെ ആവശ്യമായ  ടൈറ്റിൽ ഗാനവും പശ്ചാത്തല സംഗീതവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.അനുസ്മരണ ദിനങ്ങളിലും ദിനാചരണങ്ങളിലും പ്രഭാഷണവും ചർച്ചയുമായി കുട്ടികൾ ഉച്ച ഒഴിവു വേള ആനന്ദപ്രദമാക്കുന്നു.കവിതകളും ഗാനങ്ങളും അകമ്പടിയായിട്ടുണ്ടാകും.ഇതിനായി റേഡിയോ ഗ്രൂപ്പ് സജീവമാണ്.