പെരുമുണ്ടേരി

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ന്യൂമാഹി പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രകൃതി മനോഹരമായ പ്രദേശമാണ്.

ഭൂമിശാസ്ത്രം

ഒരു സമതല പ്രദേശമാണിത്

പ്രധാന പൊതുസ്ഥാപനങ്ങൾ

  • പോസ്റ്റോഫീസ്
  • റേഷൻ കട

ശ്രദ്ധേയമായ വ്യക്തികൾ

വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ

  • ഗവൺമെന്റെ് പ്രൈമറി സ്കൂൾ
  • എയ്ഡഡ് സകൂൾ

ആരാധനാലയങ്ങൾ

  • അമ്പലങ്ങൾ
  • പള്ളികൾ