സഹായം Reading Problems? Click here


"കൊല്ലം ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 6: വരി 6:
 
<gallery widths=120x heights=120px perrow=7 mode="packed caption="ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2019">-->
 
<gallery widths=120x heights=120px perrow=7 mode="packed caption="ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2019">-->
 
<gallery widths=120x heights=120px perrow=7 mode="packed-hover" heights="180">
 
<gallery widths=120x heights=120px perrow=7 mode="packed-hover" heights="180">
file:39001-dm.png|[[:file:39001-KLM-GHSS WEST KALLADA-2019.pdf|'''‍ജാലകം''']]<br>[[39001|ഗവ. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്, വെസ്റ്റ് കല്ലട]]
+
file:39001-dm.png|[[:file:39001-KLM-GHSS WEST KALLADA-2019.pdf|'''‍ജാലകം''']]<br>----<br>[[39001|ഗവ. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്, വെസ്റ്റ് കല്ലട]]
file:39003-dm.png|[[:file:39003-KLM-JMHS SASTHAMCOTTA-2019.pdf|'''നവദീപം''']]<br>[[39003|ജെ.എം.എച്ച്.എസ്സ് .ശാസ്താംകോട്ട]]
+
file:39003-dm.png|[[:file:39003-KLM-JMHS SASTHAMCOTTA-2019.pdf|'''നവദീപം''']]<br>----<br>[[39003|ജെ.എം.എച്ച്.എസ്സ് .ശാസ്താംകോട്ട]]
file:39004-dm.png|[[:file:39004-klm-ghss sasthamcotta-2019.pdf|'''വൈഖരി''']]<br>[[39004|ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് ശാസ്താംകോട്ട]]
+
file:39004-dm.png|[[:file:39004-klm-ghss sasthamcotta-2019.pdf|'''വൈഖരി''']]<br>----<br>[[39004|ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് ശാസ്താംകോട്ട]]
file:39005-dm.png|[[:file:39005-KLM-ghss soornad-2019.pdf|'''പതംഗ്''']]<br>[[39005|ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് ശൂരനാട്]]
+
file:39005-dm.png|[[:file:39005-KLM-ghss soornad-2019.pdf|'''പതംഗ്''']]<br>----<br>[[39005|ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് ശൂരനാട്]]
file:39006-dm.png|[[:file:39006-KLM-PRAYANAM-2019.pdf|'''പ്രയാണം''']]<br>[[39006|കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ചെറിയവെളിനല്ലൂർ]]
+
file:39006-dm.png|[[:file:39006-KLM-PRAYANAM-2019.pdf|'''പ്രയാണം''']]<br>----<br>[[39006|കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ചെറിയവെളിനല്ലൂർ]]
file:39007-dm.png|[[:file:39007-klm-hs arkannoor-2019.pdf|'''Little Techies''']]<br>[[39007|എച്ച്.എസ്സ്. അർക്കന്നൂർ]]
+
file:39007-dm.png|[[:file:39007-klm-hs arkannoor-2019.pdf|'''Little Techies''']]<br>----<br>[[39007|എച്ച്.എസ്സ്. അർക്കന്നൂർ]]
file:39008-dm.png|[[:file:39008-klm-hssthevannoor-2019.pdf|'''വർണ്ണപ്പകിട്ട്''']]<br>[[39008|ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് തേവന്നൂർ]]
+
file:39008-dm.png|[[:file:39008-klm-hssthevannoor-2019.pdf|'''വർണ്ണപ്പകിട്ട്''']]<br>----<br>[[39008|ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് തേവന്നൂർ]]
file:39009-dm.png|[[:file:39009 KLM rjd AEPMHSS I 2019.pdf|'''രാജദീപം''']]<br>[[39009|എ.ഇ.പി.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് ഇരുമ്പനങ്ങാട്]]
+
file:39009-dm.png|[[:file:39009 KLM rjd AEPMHSS I 2019.pdf|'''രാജദീപം''']]<br>----<br>[[39009|എ.ഇ.പി.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് ഇരുമ്പനങ്ങാട്]]
file:39010-dm.png|[[:file:39010-klm-vhssezhukone-2019.pdf|'''സ്പന്ദനം''']]<br>[[39010|വി.എസ്സ്.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. എഴുകോൺ]]
+
file:39010-dm.png|[[:file:39010-klm-vhssezhukone-2019.pdf|'''സ്പന്ദനം''']]<br>----<br>[[39010|വി.എസ്സ്.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. എഴുകോൺ]]
file:39011-dm.png|[[:file:39011-klm-sngshskadaikode-2019.pdf|'''e - മഷി''']]<br>[[39011|എസ്സ്.എൻ.ജി.എസ്സ്.എച്ച്.എസ്സ് കടയ്ക്കോട്]]
+
file:39011-dm.png|[[:file:39011-klm-sngshskadaikode-2019.pdf|'''e - മഷി''']]<br>----<br>[[39011|എസ്സ്.എൻ.ജി.എസ്സ്.എച്ച്.എസ്സ് കടയ്ക്കോട്]]
file:39012-dm.png|[[:file:39012-KLM-BHSS Kottarakara-2019.pdf|'''ശൃംഗം''']]<br>[[39012|ജി.ബി.വി.എച്ച്.എസ്സ്. കൊട്ടാരക്കര]]
+
file:39012-dm.png|[[:file:39012-KLM-BHSS Kottarakara-2019.pdf|'''ശൃംഗം''']]<br>----<br>[[39012|ജി.ബി.വി.എച്ച്.എസ്സ്. കൊട്ടാരക്കര]]
file:39014-dm.png|[[:file:39014-klm-ghsssadanandapuram-2019.pdf|'''വെളിച്ചം''']]<br>[[39014|ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് സദാനന്ദപുരം]]
+
file:39014-dm.png|[[:file:39014-klm-ghsssadanandapuram-2019.pdf|'''വെളിച്ചം''']]<br>----<br>[[39014|ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് സദാനന്ദപുരം]]
file:39016-dm.png|[[:file:39016-KLM-St.Mary's HSS Kizhakkekkara-2019.pdf|'''അക്ഷരമലരുകൾ''']]<br>[[39016|സെന്റ്.മേരീസ്.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,കിഴക്കേക്കര]]
+
file:39016-dm.png|[[:file:39016-KLM-St.Mary's HSS Kizhakkekkara-2019.pdf|'''അക്ഷരമലരുകൾ''']]<br>----<br>[[39016|സെന്റ്.മേരീസ്.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,കിഴക്കേക്കര]]
file:39017-dm.png|[[:file:39017-KLM-St.Gregorious HSS-2019.pdf|'''ലിറ്റിൽ ബീഡ്സ്''']]<br>[[39017|സെന്റ്.ഗ്രിഗോറിയസ്.എച്ച്.എസ്സ്.കൊട്ടാരക്കര]]
+
file:39017-dm.png|[[:file:39017-KLM-St.Gregorious HSS-2019.pdf|'''ലിറ്റിൽ ബീഡ്സ്''']]<br>----<br>[[39017|സെന്റ്.ഗ്രിഗോറിയസ്.എച്ച്.എസ്സ്.കൊട്ടാരക്കര]]
file:39019-dm.png|[[:file:39019-KLM-SKVVHSS Thrikkannamangal-2019.pdf|'''കാഴ്ച''']]<br>[[39019|എസ്സ്.കെ.വി.എച്ച്.എസ്സ് തൃക്കണ്ണമംഗൽ]]
+
file:39019-dm.png|[[:file:39019-KLM-SKVVHSS Thrikkannamangal-2019.pdf|'''കാഴ്ച''']]<br>----<br>[[39019|എസ്സ്.കെ.വി.എച്ച്.എസ്സ് തൃക്കണ്ണമംഗൽ]]
file:39020-dm.png|[[:file:39020-klm-krgpmodanavattom-2019.pdf|'''ഈ വിരൽത്തുമ്പത്ത്''']]<br>[[39020|കെ.ആർ‍‍‍.ജി.പി.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ഓടനാവട്ടം]]
+
file:39020-dm.png|[[:file:39020-klm-krgpmodanavattom-2019.pdf|'''ഈ വിരൽത്തുമ്പത്ത്''']]<br>----<br>[[39020|കെ.ആർ‍‍‍.ജി.പി.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ഓടനാവട്ടം]]
file:39021-dm.png|[[:file:39021-klm-gvhss muttara-2019.pdf|'''കുട്ടി.കോം''']]<br>[[39021|ഗവ.വി.എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .മുട്ടറ]]
+
file:39021-dm.png|[[:file:39021-klm-gvhss muttara-2019.pdf|'''കുട്ടി.കോം''']]<br>----<br>[[39021|ഗവ.വി.എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .മുട്ടറ]]
file:39022-dm.png|[[:file:39022-KLM-VMHS Kottarakkara-2019.pdf|'''അക്ഷരത്തണൽ''']]<br>[[39022|വി.എം.എച്ച്.എസ്സ് അമ്പലപ്പുറം]]
+
file:39022-dm.png|[[:file:39022-KLM-VMHS Kottarakkara-2019.pdf|'''അക്ഷരത്തണൽ''']]<br>----<br>[[39022|വി.എം.എച്ച്.എസ്സ് അമ്പലപ്പുറം]]
file:39026-dm.png|[[:file:39026-KLM-KSMVHSS Edavattom-2019.pdf|'''സൃഷ്ടി''']]<br>[[39026|കെ.എസ്സ്.എം.എച്ച്.എസ്സ്. ഇടവട്ടം]]
+
file:39026-dm.png|[[:file:39026-KLM-KSMVHSS Edavattom-2019.pdf|'''സൃഷ്ടി''']]<br>----<br>[[39026|കെ.എസ്സ്.എം.എച്ച്.എസ്സ്. ഇടവട്ടം]]
file:39027-dm.png|[[:file:39027-klm-hsskuzhimathicad-2019.pdf|'''വരമൊഴി''']]<br>[[39027|ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .കുഴിമതിക്കാട്]]
+
file:39027-dm.png|[[:file:39027-klm-hsskuzhimathicad-2019.pdf|'''വരമൊഴി''']]<br>----<br>[[39027|ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .കുഴിമതിക്കാട്]]
file:39029-dm.png|[[:file:39029-klm-hspooyappally-2019.pdf|'''നാദം''']]<br>[[39029|ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് . പൂയപ്പള്ളി]]
+
file:39029-dm.png|[[:file:39029-klm-hspooyappally-2019.pdf|'''നാദം''']]<br>----<br>[[39029|ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് . പൂയപ്പള്ളി]]
file:39030-dm.png|[[:file:39030-klm-smhskottara-2019.pdf|'''ജ്വാല''']]<br>[[39030|എസ്സ്.എം..എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കൊട്ടറ]]
+
file:39030-dm.png|[[:file:39030-klm-smhskottara-2019.pdf|'''ജ്വാല''']]<br>----<br>[[39030|എസ്സ്.എം..എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കൊട്ടറ]]
file:39036-dm.png|[[:file:39036-klm-knnmhs pavithreswaram-2019.pdf|'''ലിറ്റിൽ ബൈറ്റ്സ്''']]<br>[[39036|കെ.എൻ.എൻ.എം വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പവിത്രേശ്വരം]]
+
file:39036-dm.png|[[:file:39036-klm-knnmhs pavithreswaram-2019.pdf|'''ലിറ്റിൽ ബൈറ്റ്സ്''']]<br>----<br>[[39036|കെ.എൻ.എൻ.എം വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പവിത്രേശ്വരം]]
file:39038-dm.png|[[:file:39038-klm-ghsspattazhy-2019.pdf|'''spectrum 1''']]<br>[[39038|ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .പട്ടാഴി]]
+
file:39038-dm.png|[[:file:39038-klm-ghsspattazhy-2019.pdf|'''spectrum 1''']]<br>----<br>[[39038|ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .പട്ടാഴി]]
file:39040-dm.png|[[:file:39040-klm-mthsvalakom-2019.pdf|'''വിസ്മയം വിരൽത്തുമ്പിൽ''']]<br>[[39040|എം.റ്റി.എച്ച്.എസ്സ്,വാളകം]]
+
file:39040-dm.png|[[:file:39040-klm-mthsvalakom-2019.pdf|'''വിസ്മയം വിരൽത്തുമ്പിൽ''']]<br>----<br>[[39040|എം.റ്റി.എച്ച്.എസ്സ്,വാളകം]]
file:39041-dm.png|[[:file:39041-klm-st.johnsvhssummannoor-2019.pdf|'''വിസ്മയ''']]<br>[[39041|സെന്റ്.ജോൺസ്.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,ഉമ്മന്നൂർ]]
+
file:39041-dm.png|[[:file:39041-klm-st.johnsvhssummannoor-2019.pdf|'''വിസ്മയ''']]<br>----<br>[[39041|സെന്റ്.ജോൺസ്.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,ഉമ്മന്നൂർ]]
file:39042-dm.png|[[:file:39042-KLM-RVVHSS VALAKAM-2019.pdf|'''ഉണ്മ''']]<br>[[39042|ആർ.വി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. വാളകം]]
+
file:39042-dm.png|[[:file:39042-KLM-RVVHSS VALAKAM-2019.pdf|'''ഉണ്മ''']]<br>----<br>[[39042|ആർ.വി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. വാളകം]]
file:39043-dm.png|[[:file:39043-KLM-gmhs vettikavala-2019.pdf|'''ദീപം''']]<br>[[39043|ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് . വെട്ടിക്കവല]]
+
file:39043-dm.png|[[:file:39043-KLM-gmhs vettikavala-2019.pdf|'''ദീപം''']]<br>----<br>[[39043|ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് . വെട്ടിക്കവല]]
file:39044-dm.png|[[:file:39044-KLM-MAMHS Chengamanadu-2019.pdf|'''ലിറ്റിൽ ട്രംപറ്റ്''']]<br>[[39044|എം.എ.എം.എച്ച്.എസ്സ്. ചെങ്ങമനാട്]]
+
file:39044-dm.png|[[:file:39044-KLM-MAMHS Chengamanadu-2019.pdf|'''ലിറ്റിൽ ട്രംപറ്റ്''']]<br>----<br>[[39044|എം.എ.എം.എച്ച്.എസ്സ്. ചെങ്ങമനാട്]]
file:39045-dm.png|[[:file:39045-KLM-DKMHS Kottavattom-2019.pdf|'''Tech pulse''']]<br>[[39045|എച്ച്.എസ്സ്. കോട്ടവട്ടം]]
+
file:39045-dm.png|[[:file:39045-KLM-DKMHS Kottavattom-2019.pdf|'''Tech pulse''']]<br>----<br>[[39045|എച്ച്.എസ്സ്. കോട്ടവട്ടം]]
file:39046-dm.png|[[:file:39046-klm-ghssporuvazhy.pdf|'''കുട്ടി.com''']]<br>[[39046|ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .പോരുവഴി]]
+
file:39046-dm.png|[[:file:39046-klm-ghssporuvazhy.pdf|'''കുട്ടി.com''']]<br>----<br>[[39046|ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .പോരുവഴി]]
file:39047-dm.png|[[:file:39047-KLM-VGSSA HSS NEDIYAVILA-2019.pdf|'''ശംഖൊലി 2019''']]<br>[[39047|വി.ജി.എസ്സ്.എസ്സ്.എ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് നെടിയവിള]]
+
file:39047-dm.png|[[:file:39047-KLM-VGSSA HSS NEDIYAVILA-2019.pdf|'''ശംഖൊലി 2019''']]<br>----<br>[[39047|വി.ജി.എസ്സ്.എസ്സ്.എ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് നെടിയവിള]]
file:39049-dm.png|[[:file:39049-KLM-SMHSS PATHARAM-2019.pdf|'''ഗീതാഞ്ജലി 2019''']]<br>[[39049|എസ്സ്.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് പതാരം]]
+
file:39049-dm.png|[[:file:39049-KLM-SMHSS PATHARAM-2019.pdf|'''ഗീതാഞ്ജലി 2019''']]<br>----<br>[[39049|എസ്സ്.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് പതാരം]]
file:39050-dm.png|[[:file:39050-KLM-MTGHS Kottarakkara-2019.pdf|'''Magazine''']]<br>[[39050|എം.റ്റി.ജി.എച്ച്.എസ്സ്,പുലമൺ]]
+
file:39050-dm.png|[[:file:39050-KLM-MTGHS Kottarakkara-2019.pdf|'''Magazine''']]<br>----<br>[[39050|എം.റ്റി.ജി.എച്ച്.എസ്സ്,പുലമൺ]]
file:39052-dm.png|[[:file:39052-klm-hssvakkanad-2019.pdf|'''സഫലം''']]<br>[[39052|ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .വാക്കനാട്]]
+
file:39052-dm.png|[[:file:39052-klm-hssvakkanad-2019.pdf|'''സഫലം''']]<br>----<br>[[39052|ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .വാക്കനാട്]]
file:39053-dm.png|[[:file:39053-klm-evhs neduvathoor dubble click -2019.pdf|'''Double click''']]<br>[[39053|ഇ.വി.എച്ച്.എസ്സ്. നെടുവത്തൂർ]]
+
file:39053-dm.png|[[:file:39053-klm-evhs neduvathoor dubble click -2019.pdf|'''Double click''']]<br>----<br>[[39053|ഇ.വി.എച്ച്.എസ്സ്. നെടുവത്തൂർ]]
file:39054-dm.png|[[:file:39054-KLM-tvtmhs veliyam-2019.pdf|'''Fly with digital Light''']]<br>[[39054|റ്റി.വി.റ്റി.എം.എച്ച്.എസ്സ്. വെളിയം]]
+
file:39054-dm.png|[[:file:39054-KLM-tvtmhs veliyam-2019.pdf|'''Fly with digital Light''']]<br>----<br>[[39054|റ്റി.വി.റ്റി.എം.എച്ച്.എസ്സ്. വെളിയം]]
file:39061-dm.png|[[:file:39061-KLM-VIVEKANANDAHS KADAMBANAD-2019.pdf|'''വിവേകം 2019''']]<br>[[39061|വിവേകാനന്ദ എച്ച്.എസ്സ്. ഫോർ ഗേൾസ് കടമ്പനാട്]]
+
file:39061-dm.png|[[:file:39061-KLM-VIVEKANANDAHS KADAMBANAD-2019.pdf|'''വിവേകം 2019''']]<br>----<br>[[39061|വിവേകാനന്ദ എച്ച്.എസ്സ്. ഫോർ ഗേൾസ് കടമ്പനാട്]]
file:39080-dm.png|[[:file:39080-KLM-GHS Chakkuvarakkal-2019.pdf|'''തണൽ''']]<br>[[39080|ജി.എച്ച്.എസ്. ചക്കുവരയ്ക്കൽ]]
+
file:39080-dm.png|[[:file:39080-KLM-GHS Chakkuvarakkal-2019.pdf|'''തണൽ''']]<br>----<br>[[39080|ജി.എച്ച്.എസ്. ചക്കുവരയ്ക്കൽ]]
file:40004-dm.png|[[:file:40004-klm-anchaleast-2019.pdf|'''അറിവിന്റെ ഇന്ദ്രജാലം''']]<br>[[40004|ഗവ. വി.എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് അഞ്ചൽ ഈസ്റ്റ്]]
+
file:40004-dm.png|[[:file:40004-klm-anchaleast-2019.pdf|'''അറിവിന്റെ ഇന്ദ്രജാലം''']]<br>----<br>[[40004|ഗവ. വി.എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് അഞ്ചൽ ഈസ്റ്റ്]]
file:40005-dm.png|[[:file:40005-KLM-St-Stephens hss-pathanapuram-2019.pdf|'''ഡിജി വിസ്ത''']]<br>[[40005|സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് എച്ച് എസ് എസ് പത്തനാപുരം]]
+
file:40005-dm.png|[[:file:40005-KLM-St-Stephens hss-pathanapuram-2019.pdf|'''ഡിജി വിസ്ത''']]<br>----<br>[[40005|സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് എച്ച് എസ് എസ് പത്തനാപുരം]]
file:40009-dm.png|[[:file:40009-KLM-MTHS PATHANAPURAM-2019.pdf|'''ഡിജിറ്റൽ ഏജ്''']]<br>[[40009|മൗണ്ട് ടാബോർ ഹൈസ്കൂൾ പത്തനാപുരം]]
+
file:40009-dm.png|[[:file:40009-KLM-MTHS PATHANAPURAM-2019.pdf|'''ഡിജിറ്റൽ ഏജ്''']]<br>----<br>[[40009|മൗണ്ട് ടാബോർ ഹൈസ്കൂൾ പത്തനാപുരം]]
file:40011-dm.png|[[:file:40011-klm-girls punalur-2019.pdf|'''സകല''']]<br>[[40011|ഗേൾസ് എച്ച് എസ് പുനലൂർ IP]]
+
file:40011-dm.png|[[:file:40011-klm-girls punalur-2019.pdf|'''സകല''']]<br>----<br>[[40011|ഗേൾസ് എച്ച് എസ് പുനലൂർ IP]]
file:40013-dm.png|[[:file:40013-klm-st-marys-hs-aryancavu-2019.pdf|'''ഡെസ്ക്ടോപ്പ്''']]<br>[[40013|സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസ്സ് ആര്യങ്കാവ്]]
+
file:40013-dm.png|[[:file:40013-klm-st-marys-hs-aryancavu-2019.pdf|'''ഡെസ്ക്ടോപ്പ്''']]<br>----<br>[[40013|സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസ്സ് ആര്യങ്കാവ്]]
file:40015-dm.png|[[:file:40015-klm-ghss punalur-2019.pdf|'''തുള്ളി''']]<br>[[40015|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പുനലൂർ]]
+
file:40015-dm.png|[[:file:40015-klm-ghss punalur-2019.pdf|'''തുള്ളി''']]<br>----<br>[[40015|ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പുനലൂർ]]
file:40016-dm.png|[[:file:40016-klm-ammhs karavaloor-2019.pdf|'''ജ്വാല''']]<br>[[40016|എ. എം. എം.എച്ച് എസ്സ് കരവാളൂർ]]
+
file:40016-dm.png|[[:file:40016-klm-ammhs karavaloor-2019.pdf|'''ജ്വാല''']]<br>----<br>[[40016|എ. എം. എം.എച്ച് എസ്സ് കരവാളൂർ]]
file:40020-dm.png|[[:file:40020-klm-nsvhss-valacode-2019.pdf|'''കലിക''']]<br>[[40020|എൻ. എസ്സ്. വി.എച്ച് എസ്സ് വാളക്കോട്]]
+
file:40020-dm.png|[[:file:40020-klm-nsvhss-valacode-2019.pdf|'''കലിക''']]<br>----<br>[[40020|എൻ. എസ്സ്. വി.എച്ച് എസ്സ് വാളക്കോട്]]
file:40021-dm.png|[[:file:40021-klm-chs-punalur-2019.pdf|'''ദ്യശ്യം''']]<br>[[40021|ചെമ്മന്തൂർ എച്ച് എസ്സ് പുനലൂർ]]
+
file:40021-dm.png|[[:file:40021-klm-chs-punalur-2019.pdf|'''ദ്യശ്യം''']]<br>----<br>[[40021|ചെമ്മന്തൂർ എച്ച് എസ്സ് പുനലൂർ]]
file:40022-dm.png|[[:file:40022-klm-vvhssporedom-2019.pdf|'''സ്മരണിക-2019''']]<br>[[40022|വി.വി എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് പോരേടം]]
+
file:40022-dm.png|[[:file:40022-klm-vvhssporedom-2019.pdf|'''സ്മരണിക-2019''']]<br>----<br>[[40022|വി.വി എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് പോരേടം]]
file:40023-dm.png|[[:file:40023-klm-gmghsscdlm-2019.pdf|'''E-മഷി''']]<br>[[40023|ഗവ. എം.ജി. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ചടയമംഗലം]]
+
file:40023-dm.png|[[:file:40023-klm-gmghsscdlm-2019.pdf|'''E-മഷി''']]<br>----<br>[[40023|ഗവ. എം.ജി. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ചടയമംഗലം]]
file:40026-dm.png|[[:file:40026-klm-mths cpta-2019.pdf|'''റിഫ്ലക്ഷൻ''']]<br>[[40026|എം. ടി. എച്ച് എസ്സ് ചണ്ണപ്പേട്ട]]
+
file:40026-dm.png|[[:file:40026-klm-mths cpta-2019.pdf|'''റിഫ്ലക്ഷൻ''']]<br>----<br>[[40026|എം. ടി. എച്ച് എസ്സ് ചണ്ണപ്പേട്ട]]
file:40030-dm.png|[[:file:40030-klm-bmg hs kulpza-2019.pdf|'''ഐ റ്റി ക്ലബ്''']]<br>[[40030|ബി. എം. ജി.എച്ച് എസ്സ് കുളത്തൂപുഴ]]
+
file:40030-dm.png|[[:file:40030-klm-bmg hs kulpza-2019.pdf|'''ഐ റ്റി ക്ലബ്''']]<br>----<br>[[40030|ബി. എം. ജി.എച്ച് എസ്സ് കുളത്തൂപുഴ]]
file:40031-dm.png|[[:file:40031-klm-ghsskadakkal-2019.pdf|'''അക്ഷരത്തണൽ''']]<br>[[40031|ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്.കടയ്ക്കൽ]]
+
file:40031-dm.png|[[:file:40031-klm-ghsskadakkal-2019.pdf|'''അക്ഷരത്തണൽ''']]<br>----<br>[[40031|ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്.കടയ്ക്കൽ]]
file:40032-dm.png|[[:file:40032-KLM-Thalir-2019.pdf|'''തളിർ''']]<br>[[40032|ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കുമ്മിൾ]]
+
file:40032-dm.png|[[:file:40032-KLM-Thalir-2019.pdf|'''തളിർ''']]<br>----<br>[[40032|ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കുമ്മിൾ]]
file:40033-dm.png|[[:file:40033-klm-mmhssnilamel-2019.pdf|'''സമന്വയം''']]<br>[[40033|എം. എം. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് നിലമേൽ]]
+
file:40033-dm.png|[[:file:40033-klm-mmhssnilamel-2019.pdf|'''സമന്വയം''']]<br>----<br>[[40033|എം. എം. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് നിലമേൽ]]
file:40034-dm.png|[[:file:40034-klm-snhss chithara-2019.pdf|'''മലർ''']]<br>[[40034|എസ്സ് എൻ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ചിതറ]]
+
file:40034-dm.png|[[:file:40034-klm-snhss chithara-2019.pdf|'''മലർ''']]<br>----<br>[[40034|എസ്സ് എൻ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ചിതറ]]
file:40035-dm.png|[[:file:40035-KLM-GHS CHITHARA-2019.pdf|'''സ്പന്ദനം''']]<br>[[40035|എസ്സ് എൻ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ചിതറ]]
+
file:40035-dm.png|[[:file:40035-KLM-GHS CHITHARA-2019.pdf|'''സ്പന്ദനം''']]<br>----<br>[[40035|എസ്സ് എൻ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ചിതറ]]
file:40038-dm.png|[[:file:40038-klm-appvhssavaneeswaram-2019.pdf|'''വിദ്യാജാലകം''']]<br>[[40038|എ.പി.പി എം.വി എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ആവണീശ്വരം]]
+
file:40038-dm.png|[[:file:40038-klm-appvhssavaneeswaram-2019.pdf|'''വിദ്യാജാലകം''']]<br>----<br>[[40038|എ.പി.പി എം.വി എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ആവണീശ്വരം]]
file:40044-dm.png|[[:file:40044-klm-sghss-punalur-2019.pdf|'''ഗൊറേറ്റിൻ''']]<br>[[40044|സെന്റ് ഗോരററി എച്ച് എസ്സ്.എസ്സ് പുനലൂർ]]
+
file:40044-dm.png|[[:file:40044-klm-sghss-punalur-2019.pdf|'''ഗൊറേറ്റിൻ''']]<br>----<br>[[40044|സെന്റ് ഗോരററി എച്ച് എസ്സ്.എസ്സ് പുനലൂർ]]
file:40045-dm.png|[[:file:40045-klm-CPHS Kuttikkadu-2019.pdf|'''logon''']]<br>[[40045|സി. പി. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കുറ്റിക്കാട്]]
+
file:40045-dm.png|[[:file:40045-klm-CPHS Kuttikkadu-2019.pdf|'''logon''']]<br>----<br>[[40045|സി. പി. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കുറ്റിക്കാട്]]
file:40047-dm.png|[[:file:40047-klm-edamonhs vanambadi-2019.pdf|'''വാനമ്പാടി''']]<br>[[40047|എടമൺ വി.എച്ച് എസ്സ് എസ്സ്]]
+
file:40047-dm.png|[[:file:40047-klm-edamonhs vanambadi-2019.pdf|'''വാനമ്പാടി''']]<br>----<br>[[40047|എടമൺ വി.എച്ച് എസ്സ് എസ്സ്]]
file:40048-dm.png|[[:file:40048-klm-ghsnettayam-2019.pdf|'''ഡൂഡിൽ''']]<br>[[40048|ഗവ. എച്ച് എസ്സ് നെട്ടയം]]
+
file:40048-dm.png|[[:file:40048-klm-ghsnettayam-2019.pdf|'''ഡൂഡിൽ''']]<br>----<br>[[40048|ഗവ. എച്ച് എസ്സ് നെട്ടയം]]
file:40049-dm.png|[[:file:40049-KLM-JHS EDAMULAKKAL-2019.pdf|'''മലയാളമഞ്ജരി''']]<br>[[40049|ഗവ. ജെ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ഇടമുളക്കൽ]]
+
file:40049-dm.png|[[:file:40049-KLM-JHS EDAMULAKKAL-2019.pdf|'''മലയാളമഞ്ജരി''']]<br>----<br>[[40049|ഗവ. ജെ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ഇടമുളക്കൽ]]
file:41001-dm.png|[[:file:41001-KLM-GHSSBhoothakulam-2019.pdf|'''Little Dreams''']]<br>[[41001|ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഭൂതക്കുളം]]
+
file:41001-dm.png|[[:file:41001-KLM-GHSSBhoothakulam-2019.pdf|'''Little Dreams''']]<br>----<br>[[41001|ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഭൂതക്കുളം]]
file:41002-dm.png|[[:file:41002-KLM-Chempakassery HSS Bhoothakkulam-2019.pdf|'''പൂമൊട്ടുകൾ''']]<br>[[41002|ചെമ്പകശ്ശേരി എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ഭൂതക്കുളം]]
+
file:41002-dm.png|[[:file:41002-KLM-Chempakassery HSS Bhoothakkulam-2019.pdf|'''പൂമൊട്ടുകൾ''']]<br>----<br>[[41002|ചെമ്പകശ്ശേരി എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ഭൂതക്കുളം]]
file:41003-dm.png|[[:file:41003-KLM-nsshss chathannoor-2019.pdf|'''login''']]<br>[[41003|എൻ എസ്സ് എസ് എച്ച് എസ്സ് എസ് ചാത്തന്നുർ]]
+
file:41003-dm.png|[[:file:41003-KLM-nsshss chathannoor-2019.pdf|'''login''']]<br>----<br>[[41003|എൻ എസ്സ് എസ് എച്ച് എസ്സ് എസ് ചാത്തന്നുർ]]
file:41005-dm.png|[[:file:41005-KLM-Aphss-2019.pdf|'''കളിപ്പെടി''']]<br>[[41005|പഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്കൂൾ ആ‍ദിച്ചനല്ലൂർ]]
+
file:41005-dm.png|[[:file:41005-KLM-Aphss-2019.pdf|'''കളിപ്പെടി''']]<br>----<br>[[41005|പഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്കൂൾ ആ‍ദിച്ചനല്ലൂർ]]
file:41006-dm.png|[[:file:41006-klm-gvhss chathannoor-2019.pdf|'''one touch''']]<br>[[41006|ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ചാത്തന്നൂർ]]
+
file:41006-dm.png|[[:file:41006-klm-gvhss chathannoor-2019.pdf|'''one touch''']]<br>----<br>[[41006|ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ചാത്തന്നൂർ]]
file:41007-dm.png|[[:file:41007-KLM-nedumgolam ghss-2019.pdf|'''RHYTHM 2018-19''']]<br>[[41007|ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ നെടുങ്ങോലം]]
+
file:41007-dm.png|[[:file:41007-KLM-nedumgolam ghss-2019.pdf|'''RHYTHM 2018-19''']]<br>----<br>[[41007|ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ നെടുങ്ങോലം]]
file:41008-dm.png|[[:file:41008-klm-ghs uliyanad-2019.pdf|'''ഇതളുകൾ''']]<br>[[41008|ഗവ ഹൈസ്കൂൾ ഉളിയനാട്]]
+
file:41008-dm.png|[[:file:41008-klm-ghs uliyanad-2019.pdf|'''ഇതളുകൾ''']]<br>----<br>[[41008|ഗവ ഹൈസ്കൂൾ ഉളിയനാട്]]
file:41010-dm.png|[[:file:41010-klm-ashss parippally-2019.pdf|'''പടവുകൾ 2018-19''']]<br>[[41010|അമൃത എസ് എച്ച് എസ് എസ് പാരിപ്പള്ളി]]
+
file:41010-dm.png|[[:file:41010-klm-ashss parippally-2019.pdf|'''പടവുകൾ 2018-19''']]<br>----<br>[[41010|അമൃത എസ് എച്ച് എസ് എസ് പാരിപ്പള്ളി]]
file:41011-dm.png|[[:file:41011-KLM-MAZHAVILLU-2019.pdf|'''മഴവിലല്''']]<br>[[41011|എഴിപ്പുറം എച്ച് എസ് എസ് പാരിപ്പള്ളി]]
+
file:41011-dm.png|[[:file:41011-KLM-MAZHAVILLU-2019.pdf|'''മഴവിലല്''']]<br>----<br>[[41011|എഴിപ്പുറം എച്ച് എസ് എസ് പാരിപ്പള്ളി]]
file:41012-dm.png|[[:file:41012-KLM-ghsschavara-2019.pdf|'''e-കൂട്ടുകാരൻ''']]<br>[[41012|ജി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചവറ]]
+
file:41012-dm.png|[[:file:41012-KLM-ghsschavara-2019.pdf|'''e-കൂട്ടുകാരൻ''']]<br>----<br>[[41012|ജി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചവറ]]
file:41014-dm.png|[[:file:41014-KLM-gghs-chavara-2019.pdf|'''മനം നിറച്ച കവിതകൾ''']]<br>[[41014|ഗവ ഗേൾസ് സ്കൂൾ ചവറ]]
+
file:41014-dm.png|[[:file:41014-KLM-gghs-chavara-2019.pdf|'''മനം നിറച്ച കവിതകൾ''']]<br>----<br>[[41014|ഗവ ഗേൾസ് സ്കൂൾ ചവറ]]
file:41015-dm.png|[[:file:41015-KLM-sbvsghss-panmana-2019.pdf|'''ജാലിക.കോം''']]<br>[[41015|എസ് ബി വി എസ് ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ പൻമനമനയിൽ]]
+
file:41015-dm.png|[[:file:41015-KLM-sbvsghss-panmana-2019.pdf|'''ജാലിക.കോം''']]<br>----<br>[[41015|എസ് ബി വി എസ് ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ പൻമനമനയിൽ]]
file:41016-dm.png|[[:file:41016-KLM-guhanandapuramhs-2019.pdf|'''അമൃത വർഷിണി''']]<br>[[41016|ഗുഹാനന്ദപുരം എച്ച് എസ് സ്കൂൾ ചവറ സൗത്ത്]]
+
file:41016-dm.png|[[:file:41016-KLM-guhanandapuramhs-2019.pdf|'''അമൃത വർഷിണി''']]<br>----<br>[[41016|ഗുഹാനന്ദപുരം എച്ച് എസ് സ്കൂൾ ചവറ സൗത്ത്]]
file:41017-dm.png|[[:file:41017-klm-CheriazheekalGVHSS-2019.pdf|'''സാഗര''']]<br>[[41017|ഗവ വൊക്കേ‍ഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ചെറിയഴീക്കൽ]]
+
file:41017-dm.png|[[:file:41017-klm-CheriazheekalGVHSS-2019.pdf|'''സാഗര''']]<br>----<br>[[41017|ഗവ വൊക്കേ‍ഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ചെറിയഴീക്കൽ]]
file:41019-dm.png|[[:file:41019-klm-svhssclappana-2019.pdf|'''ചെപ്പ്''']]<br>[[41019|എസ് വി എച്ച് എസ് എസ് ക്ളാപ്പന]]
+
file:41019-dm.png|[[:file:41019-klm-svhssclappana-2019.pdf|'''ചെപ്പ്''']]<br>----<br>[[41019|എസ് വി എച്ച് എസ് എസ് ക്ളാപ്പന]]
file:41020-dm.png|[[:file:41020-klm-gfhsskuzhithura-2019.pdf|'''ധ്രുവം''']]<br>[[41020|ഗവ ഫി‍ഷറീസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കുഴിത്തുറ]]
+
file:41020-dm.png|[[:file:41020-klm-gfhsskuzhithura-2019.pdf|'''ധ്രുവം''']]<br>----<br>[[41020|ഗവ ഫി‍ഷറീസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കുഴിത്തുറ]]
file:41021-dm.png|[[:file:41021-klm-KPSPM EASTKALLADA-2019.pdf|'''Tech era''']]<br>[[41021|കെ പി എസ് പി എം വി എച്ച് എസ് എസ് ഈസ്റ്റ് കല്ലട]]
+
file:41021-dm.png|[[:file:41021-klm-KPSPM EASTKALLADA-2019.pdf|'''Tech era''']]<br>----<br>[[41021|കെ പി എസ് പി എം വി എച്ച് എസ് എസ് ഈസ്റ്റ് കല്ലട]]
file:41022-dm.png|[[:file:41022-klm-stmargetgirlshs KANJIRACODU-2019.pdf|'''La Prima''']]<br>[[41022|സെന്റ് മാർഗരേറ്റ് ഗേൾസ് എച്ച് എസ് കാഞ്ഞിരകോട്]]
+
file:41022-dm.png|[[:file:41022-klm-stmargetgirlshs KANJIRACODU-2019.pdf|'''La Prima''']]<br>----<br>[[41022|സെന്റ് മാർഗരേറ്റ് ഗേൾസ് എച്ച് എസ് കാഞ്ഞിരകോട്]]
file:41023-dm.png|[[:file:41023-klm-sivaram nss-2019.pdf|'''കുഞ്ഞിച്ചിറകുകൾ''']]<br>[[41023|ശിവറാം എൻ എസ്സ് എസ് എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കരിക്കോട്]]
+
file:41023-dm.png|[[:file:41023-klm-sivaram nss-2019.pdf|'''കുഞ്ഞിച്ചിറകുകൾ''']]<br>----<br>[[41023|ശിവറാം എൻ എസ്സ് എസ് എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കരിക്കോട്]]
file:41025-dm.png|[[:file:41025-klm-CVKMHSS EASTKALLADA-2019.pdf|'''വൈഖരി''']]<br>[[41025|സി വി കെ എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഈസ്റ്റ് കല്ലട]]
+
file:41025-dm.png|[[:file:41025-klm-CVKMHSS EASTKALLADA-2019.pdf|'''വൈഖരി''']]<br>----<br>[[41025|സി വി കെ എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഈസ്റ്റ് കല്ലട]]
file:41027-dm.png|[[:file:41027-KLM-rsmhs-viralthumb-2019.pdf|'''വിരൽത്തുമ്പ്''']]<br>[[41027|ആർ എസ് എം എച്ച് എസ് പഴങ്ങാലം]]
+
file:41027-dm.png|[[:file:41027-KLM-rsmhs-viralthumb-2019.pdf|'''വിരൽത്തുമ്പ്''']]<br>----<br>[[41027|ആർ എസ് എം എച്ച് എസ് പഴങ്ങാലം]]
file:41028-dm.png|[[:file:41028-klm-GHS KERALAPURAM-2019.pdf|'''ജാലകം''']]<br>[[41028|ഗവ ഹൈസ്കൂൾ കേരളപുരം]]
+
file:41028-dm.png|[[:file:41028-klm-GHS KERALAPURAM-2019.pdf|'''ജാലകം''']]<br>----<br>[[41028|ഗവ ഹൈസ്കൂൾ കേരളപുരം]]
file:41029-dm.png|[[:file:41029-klm-ghss mangad-2019.pdf|'''തിരമൊഴി''']]<br>[[41029|ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ മങ്ങാട്]]
+
file:41029-dm.png|[[:file:41029-klm-ghss mangad-2019.pdf|'''തിരമൊഴി''']]<br>----<br>[[41029|ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ മങ്ങാട്]]
file:41030-dm.png|[[:file:41030-klm-ghss koickal-2019.pdf|'''സ്പാർക്ക്''']]<br>[[41030|ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കോയിക്കൽ]]
+
file:41030-dm.png|[[:file:41030-klm-ghss koickal-2019.pdf|'''സ്പാർക്ക്''']]<br>----<br>[[41030|ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കോയിക്കൽ]]
file:41031-dm.png|[[:file:41031-klm-boyshsskply-2019.pdf|'''പട്ടം''']]<br>[[41031|ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കരുനാഗപ്പള്ളി]]
+
file:41031-dm.png|[[:file:41031-klm-boyshsskply-2019.pdf|'''പട്ടം''']]<br>----<br>[[41031|ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കരുനാഗപ്പള്ളി]]
file:41032-dm.png|[[:file:41032-KLM-GHSKPLY-2019.pdf|'''സിംഫണി''']]<br>[[41032|ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ കരുനാഗപ്പള്ളി]]
+
file:41032-dm.png|[[:file:41032-KLM-GHSKPLY-2019.pdf|'''സിംഫണി''']]<br>----<br>[[41032|ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ കരുനാഗപ്പള്ളി]]
file:41033-dm.png|[[:file:41033-KLM-JFKMVHSS-2019.pdf|'''മിറർ''']]<br>[[41033|ജെ എഫ് കെ എം വി എച്ച് എസ് എസ് അയണിവേലിക്കുളങ്ങര]]
+
file:41033-dm.png|[[:file:41033-KLM-JFKMVHSS-2019.pdf|'''മിറർ''']]<br>----<br>[[41033|ജെ എഫ് കെ എം വി എച്ച് എസ് എസ് അയണിവേലിക്കുളങ്ങര]]
file:41034-dm.png|[[:file:41034-KLM-svpmhsvadakkumthala-2019.pdf|'''മഴവില്ല്''']]<br>[[41034|എസ് വി പി എം എച്ച് എസ് വടക്കുംതല]]
+
file:41034-dm.png|[[:file:41034-KLM-svpmhsvadakkumthala-2019.pdf|'''മഴവില്ല്''']]<br>----<br>[[41034|എസ് വി പി എം എച്ച് എസ് വടക്കുംതല]]
file:41035-dm.png|[[:file:41035-klm-AVGHS-2019.pdf|'''ആദിത്യകിരണം''']]<br>[[41035|ആദിത്യവിലാസം ഗവ ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ തഴവ]]
+
file:41035-dm.png|[[:file:41035-klm-AVGHS-2019.pdf|'''ആദിത്യകിരണം''']]<br>----<br>[[41035|ആദിത്യവിലാസം ഗവ ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ തഴവ]]
file:41036-dm.png|[[:file:41036-klm-gghssthazhava-2019.pdf|'''ഇ - ശലഭം''']]<br>[[41036|ആദിത്യവിലാസം ഗവ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ തഴവ]]
+
file:41036-dm.png|[[:file:41036-klm-gghssthazhava-2019.pdf|'''ഇ - ശലഭം''']]<br>----<br>[[41036|ആദിത്യവിലാസം ഗവ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ തഴവ]]
file:41037-dm.png|[[:file:41037-klm-ghssthodiyoor-2019.pdf|'''തൂവൽ''']]<br>[[41037|ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ തൊടിയൂർ]]
+
file:41037-dm.png|[[:file:41037-klm-ghssthodiyoor-2019.pdf|'''തൂവൽ''']]<br>----<br>[[41037|ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ തൊടിയൂർ]]
file:41038-dm.png|[[:file:41038-KLM-kottapuramhighschool-2019.pdf|'''പറവകൾ''']]<br>[[41038|കോട്ടപ്പുറം എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് പരവൂർ]]
+
file:41038-dm.png|[[:file:41038-KLM-kottapuramhighschool-2019.pdf|'''പറവകൾ''']]<br>----<br>[[41038|കോട്ടപ്പുറം എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് പരവൂർ]]
file:41039-dm.png|[[:file:41039-KLM-CFHSKottiyam-2019.pdf|'''പറന്ന് പറന്ന് പറന്ന്''']]<br>[[41039|സി എഫ് എച്ച് എസ് കൊട്ടിയം]]
+
file:41039-dm.png|[[:file:41039-KLM-CFHSKottiyam-2019.pdf|'''പറന്ന് പറന്ന് പറന്ന്''']]<br>----<br>[[41039|സി എഫ് എച്ച് എസ് കൊട്ടിയം]]
file:41040-dm.png|[[:file:41040-KLM-MGTHSMukhathala-2019.pdf|'''വിടരുന്ന മൊട്ടുകൾ''']]<br>[[41040|എം ജി റ്റി എച്ച് എസ്സ് മുഖത്തല]]
+
file:41040-dm.png|[[:file:41040-KLM-MGTHSMukhathala-2019.pdf|'''വിടരുന്ന മൊട്ടുകൾ''']]<br>----<br>[[41040|എം ജി റ്റി എച്ച് എസ്സ് മുഖത്തല]]
file:41041-dm.png|[[:file:41041-klm-MGDBHS kundar-2019.pdf|'''School days''']]<br>[[41041|എം ജി ഡി ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ കുണ്ടറ]]
+
file:41041-dm.png|[[:file:41041-klm-MGDBHS kundar-2019.pdf|'''School days''']]<br>----<br>[[41041|എം ജി ഡി ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ കുണ്ടറ]]
file:41042-dm.png|[[:file:41042-klm-MGDGHSS KUNDARA -2019.pdf|'''Magic wings''']]<br>[[41042|എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ]]
+
file:41042-dm.png|[[:file:41042-klm-MGDGHSS KUNDARA -2019.pdf|'''Magic wings''']]<br>----<br>[[41042|എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ]]
file:41048-dm.png|[[:file:41048-klm-mayyanadhss-2019.pdf|'''കുഞ്ഞിചിറകുകൾ''']]<br>[[41048|എച്ച്. എസ്. എസ്. മയ്യനാട്]]
+
file:41048-dm.png|[[:file:41048-klm-mayyanadhss-2019.pdf|'''കുഞ്ഞിചിറകുകൾ''']]<br>----<br>[[41048|എച്ച്. എസ്. എസ്. മയ്യനാട്]]
file:41049-dm.png|[[:file:41049-KLM-glvhs-mynagappally-2019.pdf|'''ധ്വനി''']]<br>[[41049|ഗവ.എൽ. വി. എച്ച്. എസ്.കടപ്പ]]
+
file:41049-dm.png|[[:file:41049-KLM-glvhs-mynagappally-2019.pdf|'''ധ്വനി''']]<br>----<br>[[41049|ഗവ.എൽ. വി. എച്ച്. എസ്.കടപ്പ]]
file:41050-dm.png|[[:file:41050-KLM-mshss-mynagappally-2019.pdf|'''സംസ്‌കൃതി''']]<br>[[41050|എം.എസ്.എച്ച്.എസ്. എസ്.മൈനാഗപ്പള്ളി]]
+
file:41050-dm.png|[[:file:41050-KLM-mshss-mynagappally-2019.pdf|'''സംസ്‌കൃതി''']]<br>----<br>[[41050|എം.എസ്.എച്ച്.എസ്. എസ്.മൈനാഗപ്പള്ളി]]
file:41052-dm.png|[[:file:41052-klm-GHSS PALLIMON-2019.pdf|'''പ്രതീക്ഷ''']]<br>[[41052|ഗവ.എച്ച്. എസ്. പള്ളിമൺ]]
+
file:41052-dm.png|[[:file:41052-klm-GHSS PALLIMON-2019.pdf|'''പ്രതീക്ഷ''']]<br>----<br>[[41052|ഗവ.എച്ച്. എസ്. പള്ളിമൺ]]
file:41053-dm.png|[[:file:41053-KLM-SNVGHS Paravur-2019.pdf|'''ചിത്രശലഭം''']]<br>[[41053|എസ്. എൻവി.എസ്.ഫോർ ഗേൾസ്. പരവൂർ]]
+
file:41053-dm.png|[[:file:41053-KLM-SNVGHS Paravur-2019.pdf|'''ചിത്രശലഭം''']]<br>----<br>[[41053|എസ്. എൻവി.എസ്.ഫോർ ഗേൾസ്. പരവൂർ]]
file:41054-dm.png|[[:file:41054-klm-nsshss prakkulam-2019.pdf|'''ഇ - വസന്തം''']]<br>[[41054|എൻ.എസ്. എസ്. എച്ച്. എസ്. പ്രാക്കുളം]]
+
file:41054-dm.png|[[:file:41054-klm-nsshss prakkulam-2019.pdf|'''ഇ - വസന്തം''']]<br>----<br>[[41054|എൻ.എസ്. എസ്. എച്ച്. എസ്. പ്രാക്കുളം]]
file:41055-dm.png|[[:file:41055-klm-ghss ashtamudi-2019.pdf|'''വിരൽത്തുമ്പിലെ വിസ്മയങ്ങൾ''']]<br>[[41055|ഗവ.എച്ച്. എസ്. അഷ്ടമുടി]]
+
file:41055-dm.png|[[:file:41055-klm-ghss ashtamudi-2019.pdf|'''വിരൽത്തുമ്പിലെ വിസ്മയങ്ങൾ''']]<br>----<br>[[41055|ഗവ.എച്ച്. എസ്. അഷ്ടമുടി]]
file:41056-dm.png|[[:file:41056-klm-gmbhss kollam-2019.pdf|'''മഴവില്ല്''']]<br>[[41056|ഗവ. മോ‍ഡൽ. ബോയ്സ്.വി എച്ച്. എസ്.എസ്. കൊല്ലം]]
+
file:41056-dm.png|[[:file:41056-klm-gmbhss kollam-2019.pdf|'''മഴവില്ല്''']]<br>----<br>[[41056|ഗവ. മോ‍ഡൽ. ബോയ്സ്.വി എച്ച്. എസ്.എസ്. കൊല്ലം]]
file:41057-dm.png|[[:file:41057-klm-ghss westkollam-2019.pdf|'''ദ്യുതി 2019''']]<br>[[41057|ഗവ. എച്ച്.എസ് എസ്.വെസ്റ്റ് കൊല്ലം]]
+
file:41057-dm.png|[[:file:41057-klm-ghss westkollam-2019.pdf|'''ദ്യുതി 2019''']]<br>----<br>[[41057|ഗവ. എച്ച്.എസ് എസ്.വെസ്റ്റ് കൊല്ലം]]
file:41059-dm.png|[[:file:41059-klm-ghss anchalumoodu-2019.pdf|'''കച്ഛപി''']]<br>[[41059|ഗവ.എച്ച്.എസ്. എസ്.അഞ്ചാലുംമൂട്.]]
+
file:41059-dm.png|[[:file:41059-klm-ghss anchalumoodu-2019.pdf|'''കച്ഛപി''']]<br>----<br>[[41059|ഗവ.എച്ച്.എസ്. എസ്.അഞ്ചാലുംമൂട്.]]
file:41060-dm.png|[[:file:41060-klm-GHSS PERINADU-2019.pdf|'''ദളം2019''']]<br>[[41060|ഗവ.എച്ച്.എസ്. എസ്.പെരിനാട്.]]
+
file:41060-dm.png|[[:file:41060-klm-GHSS PERINADU-2019.pdf|'''ദളം2019''']]<br>----<br>[[41060|ഗവ.എച്ച്.എസ്. എസ്.പെരിനാട്.]]
file:41061-dm.png|[[:file:41061-klm-snvhs thrikaruva-2019.pdf|'''സ്പന്ദനം''']]<br>[[41061|എസ്.എൻ.വി. സംസ്കൃത ഹൈസ്കൂൾ തൃക്കരുവ]]
+
file:41061-dm.png|[[:file:41061-klm-snvhs thrikaruva-2019.pdf|'''സ്പന്ദനം''']]<br>----<br>[[41061|എസ്.എൻ.വി. സംസ്കൃത ഹൈസ്കൂൾ തൃക്കരുവ]]
file:41062-dm.png|[[:file:41062-klm-craven lmshs-2019.pdf|'''വിടരുന്ന മൊട്ടുകൾ''']]<br>[[41062|ക്രേവൻ‍ എൽ‍‍‍‍.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്. കൊല്ലം]]
+
file:41062-dm.png|[[:file:41062-klm-craven lmshs-2019.pdf|'''വിടരുന്ന മൊട്ടുകൾ''']]<br>----<br>[[41062|ക്രേവൻ‍ എൽ‍‍‍‍.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്. കൊല്ലം]]
file:41063-dm.png|[[:file:41063-klm-snvhs thrikaruva-2019.pdf|'''ഇ-തൾ''']]<br>[[41063|റ്റി.കെ. ഡി.എം.ഗവ. വി.എച്ച്. എസ്. എസ്. ഉളിയക്കോവിൽ]]
+
file:41063-dm.png|[[:file:41063-klm-snvhs thrikaruva-2019.pdf|'''ഇ-തൾ''']]<br>----<br>[[41063|റ്റി.കെ. ഡി.എം.ഗവ. വി.എച്ച്. എസ്. എസ്. ഉളിയക്കോവിൽ]]
file:41064-dm.png|[[:file:41064-klm-staloysioushss-2019.pdf|'''അലോകൈറ്റ്സ്''']]<br>[[41064|സെന്റ്. അലോഷ്യസ്. എച്ച്.എസ് എസ്. കൊല്ലം]]
+
file:41064-dm.png|[[:file:41064-klm-staloysioushss-2019.pdf|'''അലോകൈറ്റ്സ്''']]<br>----<br>[[41064|സെന്റ്. അലോഷ്യസ്. എച്ച്.എസ് എസ്. കൊല്ലം]]
file:41065-dm.png|[[:file:41065-KLM-MVGVHSS-2019.pdf|'''നിലാവ് 2018-19''']]<br>[[41065|മീനാക്ഷിവിലാസം.ഗവ. വി.എച്ച്. എസ്. എസ്. പേരൂർ]]
+
file:41065-dm.png|[[:file:41065-KLM-MVGVHSS-2019.pdf|'''നിലാവ് 2018-19''']]<br>----<br>[[41065|മീനാക്ഷിവിലാസം.ഗവ. വി.എച്ച്. എസ്. എസ്. പേരൂർ]]
file:41066-dm.png|[[:file:41066-klm-kristraj hss-2019.pdf|'''The second Thoght''']]<br>[[41066|ക്രിസ്തുരാജ്.എച്ച്.എസ് എസ്. കൊല്ലം]]
+
file:41066-dm.png|[[:file:41066-klm-kristraj hss-2019.pdf|'''The second Thoght''']]<br>----<br>[[41066|ക്രിസ്തുരാജ്.എച്ച്.എസ് എസ്. കൊല്ലം]]
file:41067-dm.png|[[:file:41067-klm-vvvhss ayathil-2019.pdf|'''നവ ജ്യോതി''']]<br>[[41067|വി.വി. വി.എച്ച്.എസ് എസ്. അയത്തിൽ]]
+
file:41067-dm.png|[[:file:41067-klm-vvvhss ayathil-2019.pdf|'''നവ ജ്യോതി''']]<br>----<br>[[41067|വി.വി. വി.എച്ച്.എസ് എസ്. അയത്തിൽ]]
file:41068-dm.png|[[:file:41068-klm-vimalahridaya girlshss kollam-2019.pdf|'''ചെപ്പ്''']]<br>[[41068|വിമലാഹൃദയ.എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ഗേൾസ് കൊല്ലം]]
+
file:41068-dm.png|[[:file:41068-klm-vimalahridaya girlshss kollam-2019.pdf|'''ചെപ്പ്''']]<br>----<br>[[41068|വിമലാഹൃദയ.എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ഗേൾസ് കൊല്ലം]]
file:41069-dm.png|[[:file:41069-klm-govt girlshs kollam-2019.pdf|'''മഞ്ജീരം''']]<br>[[41069|ഗവ. മോ‍ഡൽ. എച്ച്. എസ്.ഫോർ ഗേൾസ് കൊല്ലം]]
+
file:41069-dm.png|[[:file:41069-klm-govt girlshs kollam-2019.pdf|'''മഞ്ജീരം''']]<br>----<br>[[41069|ഗവ. മോ‍ഡൽ. എച്ച്. എസ്.ഫോർ ഗേൾസ് കൊല്ലം]]
file:41071-dm.png|[[:file:41071-klm-sndphssneeravil-2019.pdf|'''മഴവില്ല്''']]<br>[[41071|എസ്. എൻ.ഡി. പി. വൈ.എച്ച്. എസ്. എസ്.നീരാവിൽ]]
+
file:41071-dm.png|[[:file:41071-klm-sndphssneeravil-2019.pdf|'''മഴവില്ല്''']]<br>----<br>[[41071|എസ്. എൻ.ഡി. പി. വൈ.എച്ച്. എസ്. എസ്.നീരാവിൽ]]
file:41072-dm.png|[[:file:41072-klm-st josephshs-2019.pdf|'''സ്പന്ദനം''']]<br>[[41072|സെന്റ്. ജോസഫ്സ്. എച്ച്.എസ് . ശക്തികുളങ്ങര.]]
+
file:41072-dm.png|[[:file:41072-klm-st josephshs-2019.pdf|'''സ്പന്ദനം''']]<br>----<br>[[41072|സെന്റ്. ജോസഫ്സ്. എച്ച്.എസ് . ശക്തികുളങ്ങര.]]
file:41073-dm.png|[[:file:41073-KLM-St.agneshs-neendakara-2019.pdf|'''The Cocoon''']]<br>[[41073|സെന്റ്. ആഗ്നസ്. എച്ച്.എസ് .ഫോർ ഗേൾസ് നീണ്ടകര]]
+
file:41073-dm.png|[[:file:41073-KLM-St.agneshs-neendakara-2019.pdf|'''The Cocoon''']]<br>----<br>[[41073|സെന്റ്. ആഗ്നസ്. എച്ച്.എസ് .ഫോർ ഗേൾസ് നീണ്ടകര]]
file:41074-dm.png|[[:file:41074-KLM-bhs-thevalakkara-2019.pdf|'''സൃഷ്‌ടി''']]<br>[[41074|എച്ച്.എസ് .ഫോർ ബോയ്സ്. തേവലക്കര]]
+
file:41074-dm.png|[[:file:41074-KLM-bhs-thevalakkara-2019.pdf|'''സൃഷ്‌ടി''']]<br>----<br>[[41074|എച്ച്.എസ് .ഫോർ ബോയ്സ്. തേവലക്കര]]
file:41075-dm.png|[[:file:41075-klm-ghssayyankoickal-2019.pdf|'''Little KITES''']]<br>[[41075|ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. അയ്യൻ കോയിക്കൽ]]
+
file:41075-dm.png|[[:file:41075-klm-ghssayyankoickal-2019.pdf|'''Little KITES''']]<br>----<br>[[41075|ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. അയ്യൻ കോയിക്കൽ]]
file:41076-dm.png|[[:file:41076-KLM-st.antonyshs-koivila.pdf|'''അക്ഷരാത്മിക''']]<br>[[41076|സെന്റ്. ആന്റണീസ്. എച്ച്.എസ് എസ്. കോയിവിള]]
+
file:41076-dm.png|[[:file:41076-KLM-st.antonyshs-koivila.pdf|'''അക്ഷരാത്മിക''']]<br>----<br>[[41076|സെന്റ്. ആന്റണീസ്. എച്ച്.എസ് എസ്. കോയിവിള]]
file:41077-dm.png|[[:file:41077-KLM-ghsthevalakkara-2019.pdf|'''ടെക് വേൾഡ്''']]<br>[[41077|എച്ച്.എസ് .ഫോർ ഗേൾസ്. തേവലക്കര]]
+
file:41077-dm.png|[[:file:41077-KLM-ghsthevalakkara-2019.pdf|'''ടെക് വേൾഡ്''']]<br>----<br>[[41077|എച്ച്.എസ് .ഫോർ ഗേൾസ്. തേവലക്കര]]
file:41078-dm.png|[[:file:41078-klm-govt hss valatungal-2019.pdf|'''ഇ ഭാവന''']]<br>[[41078|ഗവ.എച്ച്. എസ്.എസ്. വാളത്തുംഗൽ]]
+
file:41078-dm.png|[[:file:41078-klm-govt hss valatungal-2019.pdf|'''ഇ ഭാവന''']]<br>----<br>[[41078|ഗവ.എച്ച്. എസ്.എസ്. വാളത്തുംഗൽ]]
file:41079-dm.png|[[:file:41079-klm-st johns hs eravipuram-2019.pdf|'''പട്ടം പോലെ''']]<br>[[41079|സെന്റ്. ജോൺസ്. എച്ച്.എസ് . ഇരവിപുരം.]]
+
file:41079-dm.png|[[:file:41079-klm-st johns hs eravipuram-2019.pdf|'''പട്ടം പോലെ''']]<br>----<br>[[41079|സെന്റ്. ജോൺസ്. എച്ച്.എസ് . ഇരവിപുരം.]]
file:41080-dm.png|[[:file:41080-klm-govtgirls hss valatungal-2019.pdf|'''ഉജ്ജ്വലം''']]<br>[[41080|ഗവ.വി. എച്ച്. എസ്.ഫോർ ഗേൾസ് . വാളത്തുംഗൽ]]
+
file:41080-dm.png|[[:file:41080-klm-govtgirls hss valatungal-2019.pdf|'''ഉജ്ജ്വലം''']]<br>----<br>[[41080|ഗവ.വി. എച്ച്. എസ്.ഫോർ ഗേൾസ് . വാളത്തുംഗൽ]]
file:41081-dm.png|[[:file:41081-klm-govt hss vallkeezhu-2019.pdf|'''കുട്ടിപ്പട്ടം''']]<br>[[41081|ഗവ.എച്ച്. എസ്.എസ്. വള്ളിക്കീഴ്]]
+
file:41081-dm.png|[[:file:41081-klm-govt hss vallkeezhu-2019.pdf|'''കുട്ടിപ്പട്ടം''']]<br>----<br>[[41081|ഗവ.എച്ച്. എസ്.എസ്. വള്ളിക്കീഴ്]]
file:41082-dm.png|[[:file:41082-klm-ghsskspuram-2019.pdf|'''ചെരാത്''']]<br>[[41082|ഗവ.എച്ച്. എസ്.എസ്. കുലശേഖരപുരം.]]
+
file:41082-dm.png|[[:file:41082-klm-ghsskspuram-2019.pdf|'''ചെരാത്''']]<br>----<br>[[41082|ഗവ.എച്ച്. എസ്.എസ്. കുലശേഖരപുരം.]]
file:41084-dm.png|[[:file:41084-KLM-gvhss kottankulangara-2019.pdf|'''രജതം''']]<br>[[41084|ഗവ.വി. എച്ച്. എസ്.കൊറ്റംകുളങ്ങര]]
+
file:41084-dm.png|[[:file:41084-KLM-gvhss kottankulangara-2019.pdf|'''രജതം''']]<br>----<br>[[41084|ഗവ.വി. എച്ച്. എസ്.കൊറ്റംകുളങ്ങര]]
file:41085-dm.png|[[:file:41085-KLM-ghssvellamanal-2019.pdf|'''കുട്ടിപ്പട്ടം''']]<br>[[41085|ഗവ.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. വെള്ളമണൽ]]
+
file:41085-dm.png|[[:file:41085-KLM-ghssvellamanal-2019.pdf|'''കുട്ടിപ്പട്ടം''']]<br>----<br>[[41085|ഗവ.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. വെള്ളമണൽ]]
file:41086-dm.png|[[:file:41086-klm-VHSS VELLIMON-2019.pdf|'''മിഴിച്ചെപ്പ്''']]<br>[[41086|വി.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. വെള്ളിമൺ]]
+
file:41086-dm.png|[[:file:41086-klm-VHSS VELLIMON-2019.pdf|'''മിഴിച്ചെപ്പ്''']]<br>----<br>[[41086|വി.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. വെള്ളിമൺ]]
file:41087-dm.png|[[:file:41087-KLM-NSMGHSKOTTIYAM-2019.pdf|'''ചങ്ങാതി''']]<br>[[41087|നിത്യസഹായമാതാ ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. കൊട്ടിയം]]
+
file:41087-dm.png|[[:file:41087-KLM-NSMGHSKOTTIYAM-2019.pdf|'''ചങ്ങാതി''']]<br>----<br>[[41087|നിത്യസഹായമാതാ ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. കൊട്ടിയം]]
file:41088-dm.png|[[:file:41088-KLM-ghssparavoor-2019.pdf|'''അഡ് വേഴ് സറിയ''']]<br>[[41088|ഗവ.എച്ച്.എസ്. എസ്.പരവൂർ]]
+
file:41088-dm.png|[[:file:41088-KLM-ghssparavoor-2019.pdf|'''അഡ് വേഴ് സറിയ''']]<br>----<br>[[41088|ഗവ.എച്ച്.എസ്. എസ്.പരവൂർ]]
file:41089-dm.png|[[:file:41089-klm-SNSMHSS-2019.pdf|'''Techno Kites''']]<br>[[41089|എസ്. എൻ. എസ്.എം.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഇളമ്പള്ളൂർ]]
+
file:41089-dm.png|[[:file:41089-klm-SNSMHSS-2019.pdf|'''Techno Kites''']]<br>----<br>[[41089|എസ്. എൻ. എസ്.എം.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഇളമ്പള്ളൂർ]]
file:41090-dm.png|[[:file:41090-klm-gvhss eravipuram-2019.pdf|'''നവധ്വനി''']]<br>[[41090|ഗവ.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഇരവിപുരം.]]
+
file:41090-dm.png|[[:file:41090-klm-gvhss eravipuram-2019.pdf|'''നവധ്വനി''']]<br>----<br>[[41090|ഗവ.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഇരവിപുരം.]]
file:41091-dm.png|[[:file:41091-klm-hspavumba-2019.pdf|'''പട്ടം''']]<br>[[41091|എച്ച്. എസ്.പാവുമ്പ.]]
+
file:41091-dm.png|[[:file:41091-klm-hspavumba-2019.pdf|'''പട്ടം''']]<br>----<br>[[41091|എച്ച്. എസ്.പാവുമ്പ.]]
file:41093-dm.png|[[:file:41093-klm-bjsmmadathil-2019.pdf|'''നിനവ്''']]<br>[[41093|ബി ജെ എസ് എം വി എച്ച് എസ് എസ് മടത്തിൽ]]
+
file:41093-dm.png|[[:file:41093-klm-bjsmmadathil-2019.pdf|'''നിനവ്''']]<br>----<br>[[41093|ബി ജെ എസ് എം വി എച്ച് എസ് എസ് മടത്തിൽ]]
file:41094-dm.png|[[:file:41094-KLM-mklmhsskannanallur-2019.pdf|'''മികവ് 19''']]<br>[[41094|എം കെ എൽ എം എച്ച് എസ് എസ് കണ്ണനല്ലുർ]]
+
file:41094-dm.png|[[:file:41094-KLM-mklmhsskannanallur-2019.pdf|'''മികവ് 19''']]<br>----<br>[[41094|എം കെ എൽ എം എച്ച് എസ് എസ് കണ്ണനല്ലുർ]]
file:41096-dm.png|[[:file:41096-klm-AKMHSS MYLAPURE-2019.pdf|'''digital dreams''']]<br>[[41096|എ കെ എം എച്ച് എസ് എസ് മൈലാപ്പൂർ]]
+
file:41096-dm.png|[[:file:41096-klm-AKMHSS MYLAPURE-2019.pdf|'''digital dreams''']]<br>----<br>[[41096|എ കെ എം എച്ച് എസ് എസ് മൈലാപ്പൂർ]]
file:41097-dm.png|[[:file:41097-klm-msm hss chathinamkulam-2019.pdf|'''കനവ്''']]<br>[[41097|എം എസ് എം എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ചാത്തിനാംകുളം]]
+
file:41097-dm.png|[[:file:41097-klm-msm hss chathinamkulam-2019.pdf|'''കനവ്''']]<br>----<br>[[41097|എം എസ് എം എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ചാത്തിനാംകുളം]]
file:41098-dm.png|[[:file:41098-klm-ghsskply-2019.pdf|'''പ്രയാണം''']]<br>[[41098|ഗവ.മോ‍ഡൽ വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. കരുനാഗപ്പള്ളി]]
+
file:41098-dm.png|[[:file:41098-klm-ghsskply-2019.pdf|'''പ്രയാണം''']]<br>----<br>[[41098|ഗവ.മോ‍ഡൽ വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. കരുനാഗപ്പള്ളി]]
file:41099-dm.png|[[:file:41099-klm-CHIRAKKARA-2019.pdf|'''ഗ്രാവിയർ''']]<br>[[41099|ഗവ ഹൈസ്കൂൾ ചിറക്കര]]
+
file:41099-dm.png|[[:file:41099-klm-CHIRAKKARA-2019.pdf|'''ഗ്രാവിയർ''']]<br>----<br>[[41099|ഗവ ഹൈസ്കൂൾ ചിറക്കര]]
file:41100-dm.png|[[:file:41100-KLM-ghss oachira-2019.pdf|'''പട്ടം''']]<br>[[41100|ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഓച്ചിറ]]
+
file:41100-dm.png|[[:file:41100-KLM-ghss oachira-2019.pdf|'''പട്ടം''']]<br>----<br>[[41100|ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഓച്ചിറ]]
file:41101-dm.png|[[:file:41101-KLM-TKMHSS KARICODU-2019.pdf|'''Tech Height''']]<br>[[41101|റ്റി.കെ. എം എച്ച്. എസ്. എസ്. കരിക്കോട്]]
+
file:41101-dm.png|[[:file:41101-KLM-TKMHSS KARICODU-2019.pdf|'''Tech Height''']]<br>----<br>[[41101|റ്റി.കെ. എം എച്ച്. എസ്. എസ്. കരിക്കോട്]]
file:41102-dm.png|[[:file:41102-klm-sn trust hss kollam-2019.pdf|'''Shadow''']]<br>[[41102|എസ് എൻ ട്രസ്ട് എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കൊല്ലം]]
+
file:41102-dm.png|[[:file:41102-klm-sn trust hss kollam-2019.pdf|'''Shadow''']]<br>----<br>[[41102|എസ് എൻ ട്രസ്ട് എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കൊല്ലം]]
file:41104-dm.png|[[:file:41104-KLM-SNTHSS CHATHANNUR-2019.pdf|'''വിരൽത്തുമ്പിലെ വിസ്മയം''']]<br>[[41104|എസ് എൻ ട്രസ്ട് എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ചാത്തന്നൂർ]]
+
file:41104-dm.png|[[:file:41104-KLM-SNTHSS CHATHANNUR-2019.pdf|'''വിരൽത്തുമ്പിലെ വിസ്മയം''']]<br>----<br>[[41104|എസ് എൻ ട്രസ്ട് എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ചാത്തന്നൂർ]]
file:41109-dm.png|[[:file:41109-klm-GHSPANAYIL-2019.pdf|'''ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം''']]<br>[[41109|ഗവ ഹൈസ്കൂൾ പണയിൽ]]
+
file:41109-dm.png|[[:file:41109-klm-GHSPANAYIL-2019.pdf|'''ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം''']]<br>----<br>[[41109|ഗവ ഹൈസ്കൂൾ പണയിൽ]]
file:41111-dm.png|[[:file:41111-klm-ghsazheekal-2019.pdf|'''മാരിവില്ല്''']]<br>[[41111|ഗവ ഹൈസ്കൂൾ അഴീക്കൽ]]
+
file:41111-dm.png|[[:file:41111-klm-ghsazheekal-2019.pdf|'''മാരിവില്ല്''']]<br>----<br>[[41111|ഗവ ഹൈസ്കൂൾ അഴീക്കൽ]]
file:41112-dm.png|[[:file:41112-KLM-gashs puthenthura-2019.pdf|'''തപസ്യ''']]<br>[[41112|ഗവ. എ.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്. പുത്തൻത്തുറ]]
+
file:41112-dm.png|[[:file:41112-KLM-gashs puthenthura-2019.pdf|'''തപസ്യ''']]<br>----<br>[[41112|ഗവ. എ.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്. പുത്തൻത്തുറ]]
 
</gallery>
 
</gallery>
 
{{SSKBoxbottom}}
 
{{SSKBoxbottom}}
 
{{clear}}
 
{{clear}}
 
</div>
 
</div>

16:24, 21 ഫെബ്രുവരി 2019-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2018-19
  • ഡിജിറ്റൽ മാസികയുടെ മുഖ ചിത്രത്തിൽ മൗസ് കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ മാസികയുടെ പേരും സ്കൂൾ പേരും ദൃശ്യമാകും. ഇ -മാസിക കാണാൻ മാസികയുടെ പേരിലും സ്കൂൾ പേജിലേക്കു പോകാൻ സ്കൂൾ പേരിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
"https://schoolwiki.in/index.php?title=കൊല്ലം_ഡിജിറ്റൽ_മാഗസിൻ&oldid=618016" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്