സഹായം Reading Problems? Click here


"കൊല്ലം ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
(ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് നിലവില്ലല്ല)
വരി 545: വരി 545:
 
|-
 
|-
 
|9||[[39009|A. E. P. M .H. S.S Irumpanangadu]]||[[file:39009-klm-dp-2019-1.png|center|250px]]||[[file:39009-klm-dp-2019-2.png|center|250px]]||[[file:39009-klm-dp-2019-3.png|center|250px]]
 
|9||[[39009|A. E. P. M .H. S.S Irumpanangadu]]||[[file:39009-klm-dp-2019-1.png|center|250px]]||[[file:39009-klm-dp-2019-2.png|center|250px]]||[[file:39009-klm-dp-2019-3.png|center|250px]]
|-
 
|10||[[39010|V. S. V .H. S. S. Ezhukone]]||[[file:39010-klm-dp-2019-1.png|center|250px]]||[[file:39010-klm-dp-2019-2.png|center|250px]]||[[file:39010-klm-dp-2019-3.png|center|250px]]
 
 
|-
 
|-
 
|11||[[39011|S.N.G.S.H.S Kadaikode]]||[[file:39011-klm-dp-2019-1.png|center|250px]]||[[file:39011-klm-dp-2019-2.png|center|250px]]||[[file:39011-klm-dp-2019-3.png|center|250px]]
 
|11||[[39011|S.N.G.S.H.S Kadaikode]]||[[file:39011-klm-dp-2019-1.png|center|250px]]||[[file:39011-klm-dp-2019-2.png|center|250px]]||[[file:39011-klm-dp-2019-3.png|center|250px]]
വരി 635: വരി 633:
 
|-
 
|-
 
|54||[[39259|Govt H.S Thalachira]]||[[file:39259-klm-dp-2019-1.png|center|250px]]||[[file:39259-klm-dp-2019-2.png|center|250px]]||[[file:39259-klm-dp-2019-3.png|center|250px]]
 
|54||[[39259|Govt H.S Thalachira]]||[[file:39259-klm-dp-2019-1.png|center|250px]]||[[file:39259-klm-dp-2019-2.png|center|250px]]||[[file:39259-klm-dp-2019-3.png|center|250px]]
|-
 
|55||[[39501|TECHNICAL HS EZHUKONE]]||[[file:39501-klm-dp-2019-1.png|center|250px]]||[[file:39501-klm-dp-2019-2.png|center|250px]]||[[file:39501-klm-dp-2019-3.png|center|250px]]
 
 
|-
 
|-
 
|56||[[40001|Govt HSS Anchal West]]||[[file:40001-klm-dp-2019-1.png|center|250px]]||[[file:40001-klm-dp-2019-2.png|center|250px]]||[[file:40001-klm-dp-2019-3.png|center|250px]]
 
|56||[[40001|Govt HSS Anchal West]]||[[file:40001-klm-dp-2019-1.png|center|250px]]||[[file:40001-klm-dp-2019-2.png|center|250px]]||[[file:40001-klm-dp-2019-3.png|center|250px]]

08:10, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം 2019-20
ക്രമനമ്പർ സ്കൂൾ പൂക്കളം1 പൂക്കളം2 പൂക്കളം3
1 GOVT.H.S.S WEST KALLADA
39001-klm-dp-2019-1.png
39001-klm-dp-2019-2.png
39001-klm-dp-2019-3.png
2 DR.C.T.E.M. R.H.S.S SASTHAMCOTTA
39002-klm-dp-2019-1.png
39002-klm-dp-2019-2.png
39002-klm-dp-2019-3.png
3 J.M.H.S SASTHAMCOTTA
39003-klm-dp-2019-1.png
39003-klm-dp-2019-2.png
39003-klm-dp-2019-3.png
4 GOVT.H.S.S SASTHAMCOTTA
39004-klm-dp-2019-1.png
39004-klm-dp-2019-2.png
5 GOVT.H.S.S SOORANADU
39005-klm-dp-2019-1.png
39005-klm-dp-2019-2.png
6 K.P.M.H.S.S Cheriyavelinalloor
39006-klm-dp-2019-1.png
39006-klm-dp-2019-2.png
39006-klm-dp-2019-3.png
7 H.S Arkannoor
39007-klm-dp-2019-1.png
39007-klm-dp-2019-2.png
39007-klm-dp-2019-3.png
8 G.H.S.S Thevannoor
9 A. E. P. M .H. S.S Irumpanangadu
39009-klm-dp-2019-1.png
39009-klm-dp-2019-2.png
39009-klm-dp-2019-3.png
11 S.N.G.S.H.S Kadaikode
39011-klm-dp-2019-1.png
39011-klm-dp-2019-2.png
39011-klm-dp-2019-3.png
12 Govt. V. H. S And B .H. S Kottarakara
39012-klm-dp-2019-1.png
39012-klm-dp-2019-2.png
13 GOVT P.V.H.S PERUMKULAM
39013-klm-dp-2019-1.png
39013-klm-dp-2019-2.png
39013-klm-dp-2019-3.png
14 Govt. H .S .S Sadanandapuram
39014-klm-dp-2019-1.png
39014-klm-dp-2019-2.png
39014-klm-dp-2019-3.png
15 St.Mary`s H.S.S Kizhakkekara
39016-klm-dp-2019-1.png
39016-klm-dp-2019-2.png
39016-klm-dp-2019-3.png
16 St. Gregorios H .S .S Kottarakara
39017-klm-dp-2019-1.png
39017-klm-dp-2019-2.png
17 S.K.V.V.H.S.S Thrikkannamangal
39019-klm-dp-2019-1.png
39019-klm-dp-2019-2.png
39019-klm-dp-2019-3.png
18 K.R.G.P..M.V.H.S &H.S.S Odanavattom
39020-klm-dp-2019-2.png
19 G.V.H.S.S Muttara
39021-klm-dp-2019-1.png
39021-klm-dp-2019-2.png
39021-klm-dp-2019-3.png
20 V.M .H .S Kottarakara
39022-klm-dp-2019-1.png
39022-klm-dp-2019-2.png
39022-klm-dp-2019-3.png
21 G.V.H.S.S KULAKKADA
39023-klm-dp-2019-1.png
39023-klm-dp-2019-2.png
39023-klm-dp-2019-3.png
22 D.V.N.S.S.H.S.S POOVATTOOR
39024-klm-dp-2019-1.png
39024-klm-dp-2019-2.png
39024-klm-dp-2019-3.png
23 K .S.M..V.H.S.S Edavattom
39026-klm-dp-2019-1.png
39026-klm-dp-2019-2.png
39026-klm-dp-2019-3.png
24 G.H.S.S Kuzhimathicad
39027-klm-dp-2019-1.png
39027-klm-dp-2019-2.png
25 T.E.M.V.H.S.S Mylode
39028-klm-dp-2019-1.png
26 G.H.S Pooyappally
39029-klm-dp-2019-1.png
39029-klm-dp-2019-2.png
39029-klm-dp-2019-3.png
27 S.M.H.S.S Kottara
39030-klm-dp-2019-1.png
39030-klm-dp-2019-2.png
28 D.V.H.S.S THALAVOOR
39032-klm-dp-2019-1.png
39032-klm-dp-2019-2.png
29 I.G.M.V.H.S.S MANJAKKALA
39033-klm-dp-2019-1.png
39033-klm-dp-2019-2.png
30 S.V.V.H.S.S THAMARAKKUDY
39034-klm-dp-2019-1.png
31 G.H.S.S PUTHUR
32 K .N .N.M .V .H .S. S Pavithreswaram
39036-klm-dp-2019-1.png
33 G.H.S.S PATTAZHY
39038-klm-dp-2019-3.png
34 M.T.D.M. H.S MALOOR
39039-klm-dp-2019-1.png
39039-klm-dp-2019-2.png
35 M.T.H.S Valakom
39040-klm-dp-2019-3.png
36 St.John`sV.H.S.S Ummannoor
39041-klm-dp-2019-1.png
39041-klm-dp-2019-2.png
39041-klm-dp-2019-3.png
37 R V V H S Valakam
39042-klm-dp-2019-1.png
39042-klm-dp-2019-2.png
39042-klm-dp-2019-3.png
38 Govt. Model H.S.S Vettikavala
39043-klm-dp-2019-1.png
39043-klm-dp-2019-3.png
39 M. A. M .H .S Chengamanadu
39044-klm-dp-2019-1.png
39044-klm-dp-2019-2.png
39044-klm-dp-2019-3.png
40 High School Kottavattom
39045-klm-dp-2019-1.png
39045-klm-dp-2019-2.png
39045-klm-dp-2019-3.png
41 GOVT.H.S.S PORUVAZHY
39046-klm-dp-2019-1.png
39046-klm-dp-2019-2.png
39046-klm-dp-2019-3.png
42 V.G.S.S.A. H.S.S.NEDIYAVILA
39047-klm-dp-2019-1.png
39047-klm-dp-2019-2.png
39047-klm-dp-2019-3.png
43 S.V.M.M.H.S.S VENDAR
39048-klm-dp-2019-1.png
44 S.M.H.S. PATHARAM
39049-klm-dp-2019-1.png
39049-klm-dp-2019-2.png
39049-klm-dp-2019-3.png
45 M. T. H. S for Girls Pulamon
39050-klm-dp-2019-1.png
46 St.George`s V.H.S.S Chowalloor
39051-klm-dp-2019-2.png
47 G.H.S.S Vakkanadu
39052-klm-dp-2019-1.png
39052-klm-dp-2019-2.png
48 E. V. H. S .S Neduvathoor
39053-klm-dp-2019-1.png
39053-klm-dp-2019-2.png
39053-klm-dp-2019-3.png
49 T.V.T.M.H.S Veliyam
39054-klm-dp-2019-1.png
39054-klm-dp-2019-2.png
39054-klm-dp-2019-3.png
50 M. T. H. S Kundara
51 K.R.K.P.M. B.H.S .KADAMPANADU
39060-klm-dp-2019-1.png
39060-klm-dp-2019-2.png
39060-klm-dp-2019-3.png
52 VIVEKANANDA HS FOR GIRLS KADAMPANADU
39061-klm-dp-2019-1.png
39061-klm-dp-2019-2.png
39061-klm-dp-2019-3.png
53 Govt H .S Chakkuvarakkal
39080-klm-dp-2019-1.png
39080-klm-dp-2019-2.png
39080-klm-dp-2019-3.png
54 Govt H.S Thalachira
39259-klm-dp-2019-1.png
39259-klm-dp-2019-2.png
39259-klm-dp-2019-3.png
56 Govt HSS Anchal West
40001-klm-dp-2019-1.png
40001-klm-dp-2019-2.png
40001-klm-dp-2019-3.png
57 Govt HSS Anchal East
58 St. Stephen`s HSS Pathanapuram
40005-klm-dp-2019-2.png
40005-klm-dp-2019-3.png
59 GDHS Piravanthoor
40008-klm-dp-2019-1.png
40008-klm-dp-2019-2.png
40008-klm-dp-2019-3.png
60 MTHS Pathanapuram
40009-klm-dp-2019-1.png
40009-klm-dp-2019-2.png
61 HSS for Boys Punalur
40010-klm-dp-2019-1.png
40010-klm-dp-2019-2.png
40010-klm-dp-2019-3.png
62 HS for Girls Punalur
40011-klm-dp-2019-1.png
40011-klm-dp-2019-2.png
40011-klm-dp-2019-3.png
63 St. Mary`s HS Aryancavu
64 Govt HSS Punalur
40015-klm-dp-2019-1.png
40015-klm-dp-2019-2.png
40015-klm-dp-2019-3.png
65 AMMHS Karavaloor
40016-klm-dp-2019-1.png
40016-klm-dp-2019-2.png
40016-klm-dp-2019-3.png
66 NSVHS Valacode
40020-klm-dp-2019-1.png
40020-klm-dp-2019-2.png
40020-klm-dp-2019-3.png
67 Chemanthoor HS Punalur
40021-klm-dp-2019-1.png
40021-klm-dp-2019-2.png
68 V. V. H. S. S Poredom
69 Govt M. G H. S. S Chadayamangalam
40023-klm-dp-2019-1.png
40023-klm-dp-2019-2.png
70 MTHS Channappetta
40026-klm-dp-2019-1.png
40026-klm-dp-2019-2.png
40026-klm-dp-2019-3.png
71 Govt HSS Yeroor
72 BMGHS Kulathupuzha
40030-klm-dp-2019-3.png
73 Govt H. S. S. Kadakkal
40031-klm-dp-2019-1.png
40031-klm-dp-2019-2.png
40031-klm-dp-2019-3.png
74 Govt H. S. S Kummil
40032-klm-dp-2019-1.png
40032-klm-dp-2019-3.png
75 M. M. H. S. S Nilamel
76 S. N. H. S. S Chithara
40034-klm-dp-2019-1.png
40034-klm-dp-2019-2.png
40034-klm-dp-2019-3.png
77 Govt H. S. S Chithara
40035-klm-dp-2019-1.png
40035-klm-dp-2019-2.png
40035-klm-dp-2019-3.png
78 All Saints HS Puthayam
79 MMHS Vilakudy
40037-klm-dp-2019-1.png
40037-klm-dp-2019-2.png
40037-klm-dp-2019-3.png
80 APPMVHSS Avaneeswaram
40038-klm-dp-2019-1.png
81 AKMHS Thadicadu
40039-klm-dp-2019-1.png
82 Govt HSS Vayala
40041-klm-dp-2019-1.png
40041-klm-dp-2019-2.png
40041-klm-dp-2019-3.png
83 St. Goretti HSS Punalur
40044-klm-dp-2019-1.png
40044-klm-dp-2019-2.png
40044-klm-dp-2019-3.png
84 C. P. H. S. S Kuttikkadu
40045-klm-dp-2019-1.png
40045-klm-dp-2019-2.png
40045-klm-dp-2019-3.png
85 Edamon VHSS
40047-klm-dp-2019-1.png
40047-klm-dp-2019-2.png
40047-klm-dp-2019-3.png
86 Govt HS Nettayam
40048-Govt HS Nettayam.png
40048-klm-dp-2019-3.png
87 Jawahar HS Edamulakkal
40049-klm-dp-2019-1.png
40049-klm-dp-2019-2.png
40049-klm-dp-2019-3.png
88 SN Trust HS Punalur
40052-klm-dp-2019-1.png
40052-klm-dp-2019-2.png
40052-klm-dp-2019-3.png
89 Bhoothakkulam Govt: H S S
41001-klm-dp-2019-1.png
90 Chempakassery HSS, Bhoothakkulam
91 Chathannoor N S S H S S
41003-klm-dp-2019-1.png
41003-klm-dp-2019-2.png
41003-klm-dp-2019-3.png
92 Adichanalloor P H S
41005-klm-dp-2019-1.png
41005-klm-dp-2019-2.png
41005-klm-dp-2019-3.png
93 Chathannoor Govt: H S S
41006-klm-dp-2019-1.png
41006-klm-dp-2019-2.png
41006-klm-dp-2019-3.png
94 Nedumgolam Govt: H S
41007-klm-dp-2019-1.png
95 Uliyanad Govt: H. S
96 Parippally A S H S S
41010-klm-dp-2019-1.png
41010-klm-dp-2019-2.png
41010-klm-dp-2019-3.png
97 Ezhippuram H S S
41011-klm-dp-2019-1.png
41011-klm-dp-2019-2.png
98 GHSS CHAVARA
41012-klm-dp-2019-1.png
41012-klm-dp-2019-2.png
99 Govt: Girls H S Chavara
41014-klm-dp-2019-1.png
100 SBVSGHSS Panmanamanayil
41015-klm-dp-2019-1.png
41015-klm-dp-2019-2.png
41015-klm-dp-2019-3.png
101 Guhanandapuram H S S
41016-klm-dp-2019-1.png
41016-klm-dp-2019-2.png
102 Cheriazheekal Govt :V H S S
103 Clappana S V H S S
41019-klm-dp-2019-1.png
41019-klm-dp-2019-2.png
41019-klm-dp-2019-3.png
104 Kuzhithura Govt: F H S S
105 East Kallada K P S P M V H S
41021-klm-dp-2019-1.png
106 Kanjiracode St Margaret's Girls H S
107 SIVARAM NSS HSS,KARICODE
41023-klm-dp-2019-1.png
41023-klm-dp-2019-2.png
41023-klm-dp-2019-3.png
108 East Kallada C V K M H S
41025-klm-dp-2019-1.png
41025-klm-dp-2019-3.png
109 Pazhangalam R S M H S
41027-klm-dp-2019-1.png
41027-klm-dp-2019-2.png
41027-klm-dp-2019-3.png
110 Keralapuram G.H.S.
111 Govt.H.S.S Mangad
41029-klm-dp-2019-2.png
41029-klm-dp-2019-3.png
112 Govt.H.S.S. Koickal
41030-klm-dp-2019-1.png
41030-klm-dp-2019-2.png
41030-klm-dp-2019-3.png
113 Karunagappally B H S S
41031-klm-dp-2019-1.png
41031-klm-dp-2019-2.png
41031-klm-dp-2019-3.png
114 H S FOR GIRLS KARUNAGAPPALLY
41032-klm-dp-2019-1.png
41032-klm-dp-2019-2.png
41032-klm-dp-2019-3.png
115 Ayanivelikulangara J F K M V H S S
41033-klm-dp-2019-1.png
41033-klm-dp-2019-2.png
41033-klm-dp-2019-3.png
116 S V P M H S Vadakkumthala
41034-klm-dp-2019-1.png
41034-klm-dp-2019-2.png
41034-klm-dp-2019-3.png
117 Thazhava Govt: A V Boys H S
41035-klm-dp-2019-1.png
41035-klm-dp-2019-2.png
118 Thazhava Govt: Girls H S S
119 Thodiyoor Govt: H. S S
120 Kottappuram H S Paravoor
41038-klm-dp-2019-1.png
41038-klm-dp-2019-2.png
41038-klm-dp-2019-3.png
121 Kottiyam C F H S
41039-klm-dp-2019-1.png
41039-klm-dp-2019-2.png
41039-klm-dp-2019-3.png
122 M G T H S,Mukhathala
41040-klm-dp-2019-1.png
41040-klm-dp-2019-2.png
41040-klm-dp-2019-3.png
123 Kundara M G D Boys H S
41041-klm-dp-2019-1.png
41041-klm-dp-2019-2.png
124 Kundara M G D Girls H S
125 Mayyanad H.S.S
126 Govt: L V H S Kadappa
41049-klm-dp-2019-1.png
41049-klm-dp-2019-2.png
41049-klm-dp-2019-3.png
127 M S H S S for Boys Mynagappally
41050-klm-dp-2019-1.png
41050-klm-dp-2019-2.png
128 Pallimon Govt: HSS
41052-klm-dp-2019-1.png
41052-klm-dp-2019-2.png
129 Paravoor S N V G H S Paravoor
41053-klm-dp-2019-1.png
41053-klm-dp-2019-2.png
41053-klm-dp-2019-3.png
130 N.S.S.H.S.S. Prakkulam
41054-klm-dp-2019-1.png
41054-klm-dp-2019-2.png
41054-klm-dp-2019-3.png
131 Govt: H.S.S. Ashtamudy
41055-klm-dp-2019-1.png
41055-klm-dp-2019-2.png
41055-klm-dp-2019-3.png
132 Govt: Model Boys H.S.S . Kollam
41056-klm-dp-2019-1.png
41056-klm-dp-2019-2.png
41056-klm-dp-2019-3.png
133 Govt. H.S.S. West Kollam
41057-klm-dp-2019-1.png
41057-klm-dp-2019-2.png
41057-klm-dp-2019-3.png
134 Govt. H.S.S. Anchalummoodu
41059-klm-dp-2019-1.png
41059-klm-dp-2019-2.png
41059-klm-dp-2019-3.png
135 Perinad Govt:H.S.
41060-klm-dp-2019-1.png
41060-klm-dp-2019-3.png
136 S.N.V. Skt. H.S.Thrikkaruva .
41061-klm-dp-2019-1.png
41061-klm-dp-2019-2.png
41061-klm-dp-2019-3.png
137 Craven L.M.S. H. S. Kollam
41062-klm-dp-2019-1.png
41062-klm-dp-2019-2.png
41062-klm-dp-2019-3.png
138 T.K.D.M. Govt. H.S.S. Uliyakovil
41063-klm-dp-2019-1.png
41063-klm-dp-2019-2.png
41063-klm-dp-2019-3.png
139 St. Aloysius .H.S.S. Kollam
41064-klm-dp-2019-2.png
41064-klm-dp-2019-3.png
140 Peroor Govt: M V H S S
41065-klm-dp-2019-1.png
41065-klm-dp-2019-2.png
41065-klm-dp-2019-3.png
141 Krist Raj H.S.S. Kollam
41066-klm-dp-2019-1.png
41066-klm-dp-2019-2.png
41066-klm-dp-2019-3.png
142 V .V. V.H.S.S. Ayathil
41067-klm-dp-2019-1.png
41067-klm-dp-2019-2.png
41067-klm-dp-2019-3.png
143 Vimala Hridhaya Girls H.S.S. Kollam
41068-klm-dp-2019-1.png
41068-klm-dp-2019-2.png
41068-klm-dp-2019-3.png
144 Govt: Model Girls H.S. Kollam
41069-klm-dp-2019-1.png
41069-klm-dp-2019-2.png
41069-klm-dp-2019-3.png
145 S.N.D.P.Y.H.S.S Neeravil
41071-klm-dp-2019-1.png
41071-klm-dp-2019-2.png
146 St.Joseph H.S. Sakthikulangara
41072-klm-dp-2019-1.png
41072-klm-dp-2019-2.png
41072-klm-dp-2019-3.png
147 St Agnes Girls H S Neendakara
41073-klm-dp-2019-1.png
41073-klm-dp-2019-2.png
41073-klm-dp-2019-3.png
148 B H S Thevalakkara
41074-klm-dp-2019-1.png
41074-klm-dp-2019-2.png
41074-klm-dp-2019-3.png
149 G.H.S.S Ayyankoickal
41075-klm-dp-2019-1.png
41075-klm-dp-2019-2.png
41075-klm-dp-2019-3.png
150 St Antonys H S Koivila
41076-klm-dp-2019-1.png
41076-klm-dp-2019-2.png
151 Girls H S Thevalakkara
41077-klm-dp-2019-1.png
41077-klm-dp-2019-2.png
41077-klm-dp-2019-3.png
152 Govt.Boys H.S.S. Valathungal
41078-klm-dp-2019-1.png
153 St .Johns H.S. Eravipuram
41079-klm-dp-2019-1.png
41079-klm-dp-2019-2.png
154 Govt: Girls V.H.S.S Valathungal
41080-klm-dp-2019-1.png
41080-klm-dp-2019-2.png
41080-klm-dp-2019-3.png
155 Govt. H.S.S. Vallikeezhu
41081-klm-dp-2019-1.png
41081-klm-dp-2019-2.png
156 Kulasekharapuram Govt :H S S
157 Govt: V H S S Kottamkulangara
41084-klm-dp-2019-1.png
41084-klm-dp-2019-2.png
41084-klm-dp-2019-3.png
158 Vellamanal Govt.H.S.S Mayyanad
41085-klm-dp-2019-1.png
41085-klm-dp-2019-2.png
41085-klm-dp-2019-3.png
159 Vellimon V. H.S.S
41086-klm-dp-2019-2.png
160 N S M Girls H S Kottiyam
41087-klm-dp-2019-1.png
41087-klm-dp-2019-2.png
41087-klm-dp-2019-3.png
161 Paravoor Govt: H S S Thekkumbhagom
41088-klm-dp-2019-1.png
41088-klm-dp-2019-2.png
41088-klm-dp-2019-3.png
162 Elampalloor S N S M H S
41089-klm-dp-2019-1.png
41089-klm-dp-2019-2.png
41089-klm-dp-2019-3.png
163 Govt.V.H.S.S. Eravipuram ,Thattamala
41090-klm-dp-2019-1.png
41090-klm-dp-2019-2.png
41090-klm-dp-2019-3.png
164 Pavumba H S
165 Madathil B J S M H S S
41093-klm-dp-2019-1.png
41093-klm-dp-2019-2.png
41093-klm-dp-2019-3.png
166 M K L M H S S,Kannanalloor
167 Mylapur AKM H S S
41096-klm-dp-2019-1.png
41096-klm-dp-2019-2.png
41096-klm-dp-2019-3.png
168 M.S.M. H.S.S.Chathinamkulam
41097-klm-dp-2019.png
41097-klm-dp-2019-2.png
41097-klm-dp-2019-3.png
169 Karunagappally Govt: H S S
41098-klm-dp-2019-1.png
41098-klm-dp-2019-2.png
41098-klm-dp-2019-3.png
170 Chirakkara Govt: H S
41099-klm-dp-2019-1.png
41099-klm-dp-2019-2.png
41099-klm-dp-2019-3.png
171 Oachira Govt : H S S
41100-klm-dp-2019-1.png
41100-klm-dp-2019-2.png
172 Karicode T.K.M.HSS
41101-klm-dp-2019-1.png
41101-klm-dp-2019-2.png
41101-klm-dp-2019-3.png
173 S.N. Trust H.S.S. Kollam
41102-klm-dp-2019-1.png
41102-klm-dp-2019-2.png
41102-klm-dp-2019-3.png
174 Chathanoor SN Trust H S
41104-klm-dp-2019-1.png
41104-klm-dp-2019-2.png
41104-klm-dp-2019-3.png
175 GHS Panayil
41109-klm-dp-2019-1.png
41109-klm-dp-2019-2.png
41109-klm-dp-2019-3.png
"https://schoolwiki.in/index.php?title=കൊല്ലം_ഡിജിറ്റൽ_പൂക്കളം&oldid=663725" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്