സഹായം Reading Problems? Click here


"കാസർഗോഡ് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 1: വരി 1:
 
{{Magazinetitle|Title= ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2018-19|കാസർഗോഡ്|2=കാസർഗോഡ് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2018-19}}
 
{{Magazinetitle|Title= ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2018-19|കാസർഗോഡ്|2=കാസർഗോഡ് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2018-19}}
 
* '''ഡിജിറ്റൽ മാസികയുടെ മുഖ ചിത്രത്തിൽ മൗസ് കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ മാസികയുടെ പേരും സ്കൂൾ പേരും ദൃശ്യമാകും. ഇ -മാസിക കാണാൻ മാസികയുടെ പേരിലും സ്കൂൾ പേജിലേക്കു പോകാൻ സ്കൂൾ പേരിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.'''
 
* '''ഡിജിറ്റൽ മാസികയുടെ മുഖ ചിത്രത്തിൽ മൗസ് കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ മാസികയുടെ പേരും സ്കൂൾ പേരും ദൃശ്യമാകും. ഇ -മാസിക കാണാൻ മാസികയുടെ പേരിലും സ്കൂൾ പേജിലേക്കു പോകാൻ സ്കൂൾ പേരിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.'''
 +
*'''മാഗസിൻ പട്ടിക രൂപത്തിൽ കാണാൻ ''വികസിപ്പിക്കുക'' എന്ന വാക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക'''
 +
<div align="center">
 +
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
 +
!ക്രമനമ്പർ!!സ്കൂൾകോഡ്!!സ്കൂൾ!!ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ
 +
|-
 +
|1||11001||[[11001|എസ് .എ. പി. എച്ച് . എസ് . അഗൽപാടി]]||[[:file:11001-kgd-kanaja-saphsa-2019.pdf|'''...''']]
 +
|-
 +
|2||11002||[[11002|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. കാസർഗോഡ്]]||[[:file:11002-KGD-GHSS KASARAGODE-2019.pdf|'''ദ്യുതി''']]
 +
|-
 +
|3||11005||[[11005|ബി.ഇ.എം. എച്ച്. എസ്. കാസർഗോഡ്]]||[[:file:11005-KGD-BEMHSS-2019.pdf|'''MIRACLES''']]
 +
|-
 +
|4||11006||[[11006|ജി.ജി. വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. കാസർഗോഡ്]]"||[[:file:11006-KGD-GIRLS HSS-2019.pdf|'''ചിലമ്പൊലി''']]
 +
|-
 +
|5||11007||[[11007|എസ്. എ.ടി.എച്ച്.എസ്. മഞ്ചേശ്വർ]]||[[:file:11007-KGD-SATHSS Manjeshwar-2019.pdf|'''ಚಿಗುರು''']]
 +
|-
 +
|6||11009||[[11009|ജി.വി. എച്ച. എസ്. കുഞ്ചത്തൂർ]]||[[:file:11009-KGD-GVHSS Kunjathur-2019.pdf|'''Techni-Pacifiaco''']]
 +
|-
 +
|7||11010||[[11010|എസ്. വി.വി.എച്ച്. എസ്. മിയാപദവ്]]||[[:file:11010-KGD-SVVHSS Miyapadavu-2019.pdf|'''ಹೊಳಹು''']]
 +
|-
 +
|8||11011||[[11011|എസ്.വി. വി.എച്ച്. കൊഡലമോഗർ]]||[[:file:11011-KGD-SVVHSS Kodlamogaru-2019.pdf|'''ಸೃಷ್ಟಿ''']]
 +
|-
 +
|9||11012||[[11012|കെ.വി.എസ്.എം.എച്ച. എസ്. കുരുഡപദവ്]]||[[:file:11012-KGD-KVSMHS Kurudapadavu-2019.pdf|'''ಜೀವನ''']]
 +
|-
 +
|10||11013||[[11013|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് മംഗൽപാടി]]||[[:file:11013-KGD-GHSS Mangalpady-2019.pdf|'''സർഗം ''']]
 +
|-
 +
|11||11014||[[11014|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഷിരിയ]]||[[:file:11014-KGD-GHSS Shiriya-2019.pdf|'''BEACON''']]
 +
|-
 +
|12||11015||[[11015|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഉപ്പള]]||[[:file:11015-KGD-GHSS Uppala-2019.pdf|'''കതിര്മണികൾ ''']]
 +
|-
 +
|13||11016||[[11016|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബംഗരമഞ്ചേശ്വർ]]||[[:file:11016-KGD-GHSS Bangra Manjeshwara-2019.pdf|'''BANGRA''']]
 +
|-
 +
|14||11017||[[11017|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. പൈവളികെ]]||[[:file:11017-KGD-GHSS Paivalike-2019.pdf|''' ಕಲರವ''']]
 +
|-
 +
|15||11018||[[11018|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. പൈവളികെ നഗർ]]||[[:file:11018-KGD-GHSS Paivalike Nagar-2019.pdf|'''ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ''']]
 +
|-
 +
|16||11019||[[11019|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബേകൂർ]]||[[:file:11019-KGD-GHSS Bekur-2019.pdf|'''ಮಿಂಚು''']]
 +
|-
 +
|17||11020||[[11020|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. കുമ്പള]]||[[:file:11020-kgd-ghss kumbla-2019.pdf|'''നാ‍ട്ടുപച്ച''']]
 +
|-
 +
|18||11021||[[11021|ടി.ഐ.എച്ച്. എസ്. എസ്. നായന്മാർമൂല]]||[[:file:11021-KGD-TIHSS-2019.pdf|'''Tech Spectrum''']]
 +
|-
 +
|19||11022||[[11022|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ആലംപാടി]]||[[:file:11022-KGD-ALAMPADY-2019.pdf|'''മലർവാടി''']]
 +
|-
 +
|20||11024||[[11024|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചെർക്കള സെൻട്രൽ]]||[[:file:11024-KGD-CHERKALA CENTRAL-2019.pdf|'''ഇ സ്ലേറ്റ്''']]
 +
|-
 +
|21||11025||[[11025|ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഇരിയണ്ണി]]||[[:file:11025-KGD-IRIYANNI-2019.pdf|'''റെയിൻബോ''']]
 +
|-
 +
|22||11026||[[11026|ബി.എ.ആര്. എച്ച്. എസ്. ബോവിക്കാൻ]]||[[:file:11026-KGD-BARHSS BOVIKANAM-2019.pdf|'''ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്''']]
 +
|-
 +
|23||11027||[[11027|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബന്തടുക്ക]]||[[:file:11027 KGD bandadka.pdf|'''കളിചിരി''']]
 +
|-
 +
|24||11028||[[11028|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ]]||[[:file:11028 KGD GHSSMOGRALPUTHOOR.pdf|'''മാസിക''']]
 +
|-
 +
|25||11029||[[11029|ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. മൊഗ്രാൽ]]||[[:file:11029-kgd-gvhss mogral-2019.pdf|'''നഭസ്സ്''']]
 +
|-
 +
|26||11030||[[11030|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. അഡൂർ]]||[[:file:11030-KGD-GHSS Adoor-2019.pdf|'''Our Little KITES conquering the HEIGHTS....''']]
 +
|-
 +
|27||11031||[[11031|ജി.എച്ച്.എസ്. പാണ്ടി]]||[[:file:11031-KGD-GHSS Pandy-2019.pdf|'''OEVRE''']]
 +
|-
 +
|28||11032||[[11032|ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ദേലംപാടി]]||[[:file:11032-kgd-gvhss delampady-2019.pdf|'''SHALABHAM''']]
 +
|-
 +
|29||11033||[[11033|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. അംഗടിമൊഗർ]]||[[:file:11033-kgd-ghss angadimoger-2019.pdf|'''TWINKLE''']]
 +
|-
 +
|30||11035||[[11035|എസ്. എന്. എച്ച്എസ്. പെർള]]||[[:file:11035-KGD-snhs perla.pdf|'''ಚಗಗರಗ''']]
 +
|-
 +
|31||11036||[[11036|എസ്. എസ്. എച്ച. എസ്. എസ്. കാട്ടുകുക്കെ]]||[[:file:11036-kgd-sshss katukukke-2019.pdf|'''ಪಥ''']]
 +
|-
 +
|32||11037||[[11037|എസ്. എസ്. എച്ച. എസ്. ഷേണി]]||[[:file:11037-KGD-sheni-bloomingtalents-2019.pdf|'''BLOOMING TALENTS''']]
 +
|-
 +
|33||11038||[[11038|എന്. എച്ച്. എസ്. പെർഡാല]]||[[:file:11038-kgd-nhss perdala-2019.pdf|'''ആകാശ നൗക''']]
 +
|-
 +
|34||11040||[[11040|സ്വാമീജീസ് എച്ച്. എസ്. എസ്. എട്നീർ]]||[[:file:11040-KGD-SWAMIJIS HSS-2019.pdf|'''മാസിക''']]
 +
|-
 +
|35||11041||[[11041|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. എട്നീർ]]||[[:file:11041-KGD-GHSS EDANEER-2019.pdf|'''അതിജീവനം''']]
 +
|-
 +
|36||11043||[[11043|ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ് മുള്ളേരിയ]]||[[:file:11043-kgd-gvhss mulleriya-2019.pdf|'''...''']]
 +
|-
 +
|37||11044||[[11044|ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കാറഡുക്ക]]||[[:file:11044-kgd-gvhss karadka-2019.pdf|'''എഴുത്തോല''']]
 +
|-
 +
|38||11045||[[11045|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബെള്ളൂർ]]||[[:file:11045-kgd-ghss belluru-2019.pdf|'''Blooming Buds''']]
 +
|-
 +
|39||11046||[[11046|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചെമ്മനാട്]]||[[:file:11046-KGD-GHSS CHEMNAD-2019.pdf|'''പട്ടത്തിനു പറയാനുള്ളത്''']]
 +
|-
 +
|40||11047||[[11047|സി.ജെ.എച്ച്.എസ്. എസ് ചെമ്മനാട്]]||[[:file:11047-KGD.CJHSS-2019.pdf|'''‍ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ''']]
 +
|-
 +
|41||11049||[[11049|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. പട്ള]]||[[:file:11049-KGD-PATLA-2019.pdf|'''പൊലിമ''']]
 +
|-
 +
|42||11051||[[11051|എസ് .ഡി. പി. എച്ച്. എസ്. ധർമ്മത്തടുക്ക]]||[[:file:11051-KGD-SDPAHSS Dharmathadka-2019.pdf|'''ಅಪರಂಜಿ''']]
 +
|-
 +
|43||11052||[[11052|ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഹേരൂർ മീപ്രി]]||[[:file:11052-KGD-GVHSS Heroor Meepry-2019.pdf|'''DIGI EYE''']]
 +
|-
 +
|44||11053||[[11053|സി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചട്ടഞ്ചാൽ]]||[[:file:11053-KGD-CHSS CHATTANCHAL-2019.pdf|'''വജ്രസൂചി''']]
 +
|-
 +
|45||11054||[[11054|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കുണ്ടംകുഴി]]||[[:file:11054-KGD-KUNDAMKUZHY-2019.pdf|'''നറുതേൻ''']]
 +
|-
 +
|46||11055||[[11055|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബേത്തൂർപ്പാറ]]||[[:file:11055 KGD GHSSBETHOORPARA.pdf|'''സ്പന്ദനം''']]
 +
|-
 +
|47||11069||[[11069|ജി.എച്ച്.എസ്‌. പെർഡാല]]||[[:file:11069-kgd-ghs perdala-2019.pdf|'''FOUNTAIN''']]
 +
|-
 +
|48||11070||[[11070|ജി എച്ച് എസ്‌ കൊടിയമ്മ]]||[[:file:11070-kgd-ghs kodiyamme-2019.pdf|'''നാ‍ട്ടുപച്ച''']]
 +
|-
 +
|49||11072||[[11072|ജി.എച്ച്.എസ്‌. കൊളത്തൂർ]]||[[:file:11072-KGD-GHS KOLATHUR-2019.pdf|'''പട്ടം''']]
 +
|-
 +
|50||11484||[[11484|ജി എച്ച് എസ്‌ സൂരമ്പൈൽ]]||[[:file:11484-KGD-GHS Soorambail-2019.pdf|'''REFLECTION''']]
 +
|-
 +
|51||11501||[[11501|ജി. ടി. എച്ച്. എസ്. മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ]]||[[:file:11501-KGD-THS-2019.pdf|'''വൈഖരി''']]
 +
|-
 +
|52||12001||[[12001|ദുർഗ്ഗ എച്. എസ്. എസ്. കാഞ്ഞങ്ങാട്]]||[[:file:12001-KGD-dhss KANHANGAD-12001.pdf|'''ഛായാമുഖി''']]
 +
|-
 +
|53||12002||[[12002|എസ്. ആര്. എം. ജി. എച്ച്. ഡ്ബ്ല്യു. എച്ച്. എസ്. രാംനഗർ]]||[[:file:12002-KGD-SRMGHSS RAMNAGAR-2019.pdf|'''ബൈനറി സാഹിതി''']]
 +
|-
 +
|54||12003||[[12003|ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.ബെല്ല ഈസ്ററ്]]||[[:file:12003-kgd-ghss balla east-2019.pdf|'''പ്രതിധ്വനി''']]
 +
|-
 +
|55||12006||[[12006|ജി.വി.എച്ച്. എസ്.കാഞ്ഞങ്ങാട്]]||[[:file:12006-KGD-GVHSS KANHANGAD-2019.pdf|'''Philoni''']]
 +
|-
 +
|56||12008||[[12008|ജി. എച്ച്. എസ്. പള്ളിക്കരെ]]||[[:file:12008-KGD-G H S SPallikkare-2019.pdf|'''''']]
 +
|-
 +
|57||12009||[[12009|ജി.എച്ച്. എസ്.എസ് പെരിയ]]||[[:file:12009-KGD-GHS Periye-2019.pdf|'''നവകേരളം''']]
 +
|-
 +
|58||12011||[[12011|ജി. എച്ച്. എസ്. പാക്കം]]||[[:file:12011-KGD-GHSS Pakkam-2019.pdf|'''ക്രിയേഷൻസ്''']]
 +
|-
 +
|59||12012||[[12012|ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.കല്ല്യോട്ട്]]||[[:file:12012-KGD-GHSkalliot-2019.pdf|'''''']]
 +
|-
 +
|60||12013||[[12013|ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. ഉദുമ]]||[[:file:12013-KGD-GHS Udma-2019.pdf|'''''']]
 +
|-
 +
|61||12014||[[12014|ഇക്ബാൽ ഹൈയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ, അജാനൂർ.]]||[[:file:12014-KGD-IHSS Ajanur-2019.pdf|'''ജ്യോതിർഗമയ''']]
 +
|-
 +
|62||12016||[[12016|ജി.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്.കുനിയ]]||[[:file:12016-KGD-GHS Kuniya-2019.pdf|'''ബിദായ''']]
 +
|-
 +
|63||12017||[[12017|ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. മടിക്കൈ]]||[[:file:12017-kgd-ghss madikai-2019.pdf|'''ഒറിസുറു''']]
 +
|-
 +
|64||12018||[[12018|എം പി.എസ്.ജി.വി എച്ച്. എസ്.എസ്.ബെള്ളിക്കോത്ത്]]||[[:file:12018-KGD-MPSGHS-2019.pdf|'''മദർ ഡോട് കോം''']]
 +
|-
 +
|65||12019||[[12019|യു.എൻ എച്ച്. എസ്. പുല്ലൂർ]]||[[:file:12019-KGD-UNHS Pullur-2019.pdf|'''പ്രതിധ്വനി''']]
 +
|-
 +
|66||12020||[[12020|ജി.എച്ച്. എസ്.രാവണേശ്വർ]]||[[:file:12020-KGD-GHSS Ravaneswar-2019.pdf|'''പൂമ്പാറ്റകൾ പൂക്കളോട് പറയുന്നത്''']]
 +
|-
 +
|67||12021||[[12021|ജി.എച്ച്. എസ്. എസ്. കൊട്ടോഡി]]||[[:file:12021-KGD-GHSSKOTTODI-2019.pdf|'''ഒപ്പം''']]
 +
|-
 +
|68||12022||[[12022|ഹോളി. ഫാമിലി. എച്ച്. എസ്. എസ്. രാജപുരം]]||[[:file:12022-KGD-HFHSS RAJAPURAM-2019.pdf|'''ചിപ്പ്''']]
 +
|-
 +
|69||12023||[[12023|ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.ബളാന്തോട്]]||[[:file:12023-KGD-GHSS BALANTHODE-2019.pdf|'''ഡിജിറ്റൽ ഗാലക്സി''']]
 +
|-
 +
|70||12024||[[12024|ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. കക്കാട്ട്]]||[[:file:12024-KGD-GHSS KAKKAT-2019.pdf|'''കൈറ്റക്ഷരങ്ങൾ''']]
 +
|-
 +
|71||12025||[[12025|ഹോളി. ഫാമിലി. എച്ച്. എസ്. എസ്. രാജപുരം]]||[[:file:12025-KGD-RHSS NILESWAR-e-chuttuvattom-2019.pdf|'''E-ചുറ്റുവട്ടം''']]
 +
|-
 +
|72||12026||[[12026|ജി. എച്ച്. എസ്. ഉപ്പിലിക്കൈ]]||[[:file:12026-KGD-GHSS UPPILIKAI-2019.pdf|'''നെറ്റിപ്പട്ടം''']]
 +
|-
 +
|73||12027||[[12027|ജി. വി. എച്ച്. എസ്. എസ്. മടിക്കൈ]]||[[:file:12027-KGD-GVHSS MADIKAIII-2019.pdf|'''കുട്ടിപ്പട്ടം''']]
 +
|-
 +
|74||12028||[[12028|കരിമ്പിൽ ഹൈ സ്കൂൾ കുമ്പളപ്പള്ളി.]]||[[:file:12028-KGD-karimbil hs kumbalappally-2019.pdf|'''കൈത്തിരി''']]
 +
|-
 +
|75||12029||[[12029|വ‌രക്കാട് എച്ച്. എസ്. വരക്കാട്]]||[[:file:12029-KGD-Varakkad Hs Varakkad-2019.pdf|'''കുഞ്ഞോളം''']]
 +
|-
 +
|76||12031||[[12031|ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. കുട്ടമത്ത്.]]||[[:file:12031-KGD-GHSSKUTTAMATH-2019.pdf|'''കുട്ടിപ്പട്ടം''']]
 +
|-
 +
|77||12032||[[12032|കെ. എം. വി. എച്ച്. എസ്. എസ്. കൊഡക്കാട്ട്]]||[[:file:12032-kgd-kmvhss kodakkad-2019.pdf|'''ഇളമൊഴി''']]
 +
|-
 +
|78||12033||[[12033|ജി. എച്ച്. എസ്. പിലിക്കോഡ്]]||[[:file:12033-kgd-ghss pilicode-2019.pdf|'''പട്ടം''']]
 +
|-
 +
|79||12034||[[12034|ജി.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. തൃക്കരിപ്പൂർ]]||[[:file:12034-kgd-vppmpks ghs trikarpur-2019.pdf|'''ഇതൾ''']]
 +
|-
 +
|80||12036||[[12036|ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. സൗത്ത് തൃക്കരിപൂർ]]||[[:file:12036-kgd-ghss south trikarpur-2019.pdf|'''നവ്യം''']]
 +
|-
 +
|81||12038||[[12038|പി.എം.എസ്.എ.പി.ടി.എസ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കൈക്കോട്ടുകടവ്]]||[[:file:12038-kgd-pmsapts vhss kaikottukadavu-2019.pdf|'''ബൈനറീസ്''']]
 +
|-
 +
|82||12039||[[12039|ജി.എഫ്.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്.ചെറുവത്തൂർ]]||[[:file:12039-kgd-gfvhsscheruvathur -2019.odt.pdf|'''കന്നിക്കൊയ്ത്ത്''']]
 +
|-
 +
|83||12040||[[12040|എം.ആർ.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. പടന്ന]]||[[:file:12040-kgd-mrvhss padne-2019.pdf|'''Digi Cicer''']]
 +
|-
 +
|84||12041||[[12041|ജി. എഫ്.എച്ച്. എസ്. എസ്. പടന്നെകടപ്പുറം]]||[[:file:12041-kgd-gfhss padnekadappuram-2019.pdf|'''സാഗരം''']]
 +
|-
 +
|85||12042||[[12042|ജി.എച്ച്. എസ്. കാലിച്ചാനടുക്കം]]||[[:file:12042-KGD-GHS KALICHANADUKKAM-2019.pdf|'''ഇ-എഴുത്തോല''']]
 +
|-
 +
|86||12044||[[12044|ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.ചായ്യോത്ത്]]||[[:file:12044-KGD-Ghs Chayoth-2019.pdf|'''ഇതൾ''']]
 +
|-
 +
|87||12045||[[12045|സെന്റ് തോമാസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. തോമാപുരം]]||[[:file:12045-KGD-St-Thomas HS-thomapuram-2019.pdf|'''ചിരാത്''']]
 +
|-
 +
|88||12047||[[12047|സെന്റ് മേരീസ് എച്. എസ്. കടുമേനി]]||[[:file:12047-KGD-St marys Hs kadumeni-2019.pdf|'''നിലാവ്''']]
 +
|-
 +
|89||12049||[[12049|ജി. എച്ച്. എസ്. തായന്നൂർ]]||[[:file:12049-KGD-GHSS THAYANNUR-2019.pdf|'''മഴവില്ല്''']]
 +
|-
 +
|90||12050||[[12050|ജി. എച്ച് എസ്. എസ്. പരപ്പ]]||[[:file:12050-KGD-Ghs Parappa-2019.pdf|'''പട്ടം''']]
 +
|-
 +
|91||12051||[[12051|സെന്റ് ജൂഡ്സ് .എച്. എസ്.എസ്. വെള്ളരിക്കുണ്ട്]]||[[:file:12051-KGD-St jude Hss Vellarikkund-2019.pdf|'''പട്ടം''']]
 +
|-
 +
|92||12052||[[12052|ജി.എച്ച്. എസ്.ബളാൽ]]||[[:file:12052-KGD-Ghs Balal-2019.pdf|'''കതിര്''']]
 +
|-
 +
|93||12053||[[12053|ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. മാലോത് കസബ]]||[[:file:12053-KGD-Ghs Maloth kasaba-2019.pdf|'''പച്ച''']]
 +
|-
 +
|94||12054||[[12054|ജി. എച്ച്. എസ്. കമ്പല്ലൂർ]]||[[:file:12054-KGD-Ghs Kamballur-2019.pdf|'''ഉഷസ്''']]
 +
|-
 +
|95||12055||[[12055|ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.ചീമേനി]]||[[:file:12055-kgd-ghss cheemeni-2019.pdf|'''സൗമ്യം.... ദീപ്തം....''']]
 +
|-
 +
|96||12056||[[12056|ജി.എച്ച്. എസ്.അമ്പലത്തറ]]||[[:file:12056-KGD-GVHSS AMBALATHARA-2019.pdf|'''കണ്ണാടി''']]
 +
|-
 +
|97||12057||[[12057|ജി.എച്ച്. എസ്.അട്ടെങ്ങാനം]]||[[:file:12057-KGD-GHSS ATTENGANAM-2019.pdf|'''Back space''']]
 +
|-
 +
|98||12058||[[12058|ഡോ.അംബേഡ്കർ.ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.കോടോത്ത്]]||[[:file:12058-KGD-GHSS KODOTH-2019.pdf|'''Inspire-2019''']]
 +
|-
 +
|99||12059||[[12059|ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. ഉദിനൂർ]]||[[:file:12059-KGD-GHSS UDINUR-2019.pdf|'''ലിറ്റിൽ ബൈറ്റ്സ്''']]
 +
|-
 +
|100||12060||[[12060|ഗവ. എച്ച്. എസ്. തച്ച‌ങ്ങാട്]]||[[:file:12060 kgd ghsthachangad പട്ടം പറത്തുന്നവർ 2019-.pdf|'''പട്ടം പറത്തുന്നവർ''']]
 +
|-
 +
|101||12061||[[12061|ജി.ജി.ആർ.എഫ്.ടി.എച്ച്.എസ്. കാഞ്ഞങ്ങാട്]]||[[:file:12061-KGD-GRFTHS FOR GIRLS-2019.pdf|'''പട്ടം''']]
 +
|-
 +
|102||12067||[[12067|ജി.എച്ച്. എസ്. പാണത്തൂർ]]||[[:file:12067-KGD-GHS PANATHUR-2019.pdf|'''ഇ-മഷി''']]
 +
|-
 +
|103||12069||[[12069|ജി.എഫ്.എച്ച്.എസ്. കാഞ്ഞങ്ങാട്]]||[[:file:12069-KGD-GFHS KANHANGAD-2019.pdf|'''ബൈറ്റ്''']]
 +
|-
 +
|104||12070||[[12070|ജി.എച്ച്.എസ്. ബാര]]||[[:file:12070-KGD-GHS Bare-2019.pdf|'''ഇ തുമ്പിൽ''']]
 +
|-
 +
|105||12071||[[12071|ജി.എച്ച്.എസ്. ചാമുണ്ഡിക്കുന്ന്]]||[[:file:12071-KGD-GHS CHAMUNDIKKUNNU-2019.pdf|'''പറവകൾ''']]
 +
|-
 +
|106||12072||[[12072|ജി.എച്ച്.എസ്. കാഞ്ഞിരപ്പൊയിൽ]]||[[:file:12072-KGD-GHS KANHIRAPOIL-2019.pdf|'''ഡിസൈൻ''']]
 +
|-
 +
|107||12074||[[12074|ജി.എച്ച്.എസ്. കൂളിയാട്]]||[[:file:12074-kgd-ghs kooliyad-2019.pdf|'''പട്ടം''']]
 +
|-
 +
|108||12075||[[12075|ജി.എച്ച്.എസ്. ബാനം]]||[[:file:12075-KGD-GHS BANAM-2019.pdf|'''അമിഗ്ദാല''']]
 +
|-
 +
|}
 
<div style="position:relative;margin:0em 1em">
 
<div style="position:relative;margin:0em 1em">
 
{{SSKBoxtop}}
 
{{SSKBoxtop}}
വരി 50: വരി 272:
 
file:11052-dm.png|[[:file:11052-KGD-GVHSS Heroor Meepry-2019.pdf|'''DIGI EYE''']]<br>----<br>[[11052|ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഹേരൂർ മീപ്രി]]
 
file:11052-dm.png|[[:file:11052-KGD-GVHSS Heroor Meepry-2019.pdf|'''DIGI EYE''']]<br>----<br>[[11052|ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഹേരൂർ മീപ്രി]]
 
file:11053-dm.png|[[:file:11053-KGD-CHSS CHATTANCHAL-2019.pdf|'''വജ്രസൂചി''']]<br>----<br>[[11053|സി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചട്ടഞ്ചാൽ]]
 
file:11053-dm.png|[[:file:11053-KGD-CHSS CHATTANCHAL-2019.pdf|'''വജ്രസൂചി''']]<br>----<br>[[11053|സി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചട്ടഞ്ചാൽ]]
file:11054-dm.png|[[:file:11054-KGD-KUNDAMKUZHY-2019.pdf|'''നറുതേൻ''']]<br>----<br>[[11054|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കുണ്ടംകുഴി]]
 
 
file:11054-dm.png|[[:file:11054-KGD-KUNDAMKUZHY-2019.pdf|'''നറുതേൻ''']]<br>----<br>[[11054|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കുണ്ടംകുഴി]]
 
file:11054-dm.png|[[:file:11054-KGD-KUNDAMKUZHY-2019.pdf|'''നറുതേൻ''']]<br>----<br>[[11054|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കുണ്ടംകുഴി]]
 
file:11055-dm.png|[[:file:11055 KGD GHSSBETHOORPARA.pdf|'''സ്പന്ദനം''']]<br>----<br>[[11055|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബേത്തൂർപ്പാറ]]
 
file:11055-dm.png|[[:file:11055 KGD GHSSBETHOORPARA.pdf|'''സ്പന്ദനം''']]<br>----<br>[[11055|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബേത്തൂർപ്പാറ]]

09:08, 24 ഫെബ്രുവരി 2019-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2018-19
  • ഡിജിറ്റൽ മാസികയുടെ മുഖ ചിത്രത്തിൽ മൗസ് കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ മാസികയുടെ പേരും സ്കൂൾ പേരും ദൃശ്യമാകും. ഇ -മാസിക കാണാൻ മാസികയുടെ പേരിലും സ്കൂൾ പേജിലേക്കു പോകാൻ സ്കൂൾ പേരിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • മാഗസിൻ പട്ടിക രൂപത്തിൽ കാണാൻ വികസിപ്പിക്കുക എന്ന വാക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്രമനമ്പർ സ്കൂൾകോഡ് സ്കൂൾ ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ
1 11001 എസ് .എ. പി. എച്ച് . എസ് . അഗൽപാടി ...
2 11002 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. കാസർഗോഡ് ദ്യുതി
3 11005 ബി.ഇ.എം. എച്ച്. എസ്. കാസർഗോഡ് MIRACLES
4 11006 ജി.ജി. വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. കാസർഗോഡ്" ചിലമ്പൊലി
5 11007 എസ്. എ.ടി.എച്ച്.എസ്. മഞ്ചേശ്വർ ಚಿಗುರು
6 11009 ജി.വി. എച്ച. എസ്. കുഞ്ചത്തൂർ Techni-Pacifiaco
7 11010 എസ്. വി.വി.എച്ച്. എസ്. മിയാപദവ് ಹೊಳಹು
8 11011 എസ്.വി. വി.എച്ച്. കൊഡലമോഗർ ಸೃಷ್ಟಿ
9 11012 കെ.വി.എസ്.എം.എച്ച. എസ്. കുരുഡപദവ് ಜೀವನ
10 11013 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് മംഗൽപാടി സർഗം
11 11014 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഷിരിയ BEACON
12 11015 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഉപ്പള കതിര്മണികൾ
13 11016 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബംഗരമഞ്ചേശ്വർ BANGRA
14 11017 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. പൈവളികെ ಕಲರವ
15 11018 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. പൈവളികെ നഗർ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ
16 11019 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബേകൂർ ಮಿಂಚು
17 11020 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. കുമ്പള നാ‍ട്ടുപച്ച
18 11021 ടി.ഐ.എച്ച്. എസ്. എസ്. നായന്മാർമൂല Tech Spectrum
19 11022 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ആലംപാടി മലർവാടി
20 11024 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചെർക്കള സെൻട്രൽ ഇ സ്ലേറ്റ്
21 11025 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഇരിയണ്ണി റെയിൻബോ
22 11026 ബി.എ.ആര്. എച്ച്. എസ്. ബോവിക്കാൻ ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്
23 11027 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബന്തടുക്ക കളിചിരി
24 11028 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ മാസിക
25 11029 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. മൊഗ്രാൽ നഭസ്സ്
26 11030 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. അഡൂർ Our Little KITES conquering the HEIGHTS....
27 11031 ജി.എച്ച്.എസ്. പാണ്ടി OEVRE
28 11032 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ദേലംപാടി SHALABHAM
29 11033 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. അംഗടിമൊഗർ TWINKLE
30 11035 എസ്. എന്. എച്ച്എസ്. പെർള ಚಗಗರಗ
31 11036 എസ്. എസ്. എച്ച. എസ്. എസ്. കാട്ടുകുക്കെ ಪಥ
32 11037 എസ്. എസ്. എച്ച. എസ്. ഷേണി BLOOMING TALENTS
33 11038 എന്. എച്ച്. എസ്. പെർഡാല ആകാശ നൗക
34 11040 സ്വാമീജീസ് എച്ച്. എസ്. എസ്. എട്നീർ മാസിക
35 11041 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. എട്നീർ അതിജീവനം
36 11043 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ് മുള്ളേരിയ ...
37 11044 ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കാറഡുക്ക എഴുത്തോല
38 11045 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബെള്ളൂർ Blooming Buds
39 11046 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചെമ്മനാട് പട്ടത്തിനു പറയാനുള്ളത്
40 11047 സി.ജെ.എച്ച്.എസ്. എസ് ചെമ്മനാട് ‍ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ
41 11049 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. പട്ള പൊലിമ
42 11051 എസ് .ഡി. പി. എച്ച്. എസ്. ധർമ്മത്തടുക്ക ಅಪರಂಜಿ
43 11052 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഹേരൂർ മീപ്രി DIGI EYE
44 11053 സി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചട്ടഞ്ചാൽ വജ്രസൂചി
45 11054 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കുണ്ടംകുഴി നറുതേൻ
46 11055 ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബേത്തൂർപ്പാറ സ്പന്ദനം
47 11069 ജി.എച്ച്.എസ്‌. പെർഡാല FOUNTAIN
48 11070 ജി എച്ച് എസ്‌ കൊടിയമ്മ നാ‍ട്ടുപച്ച
49 11072 ജി.എച്ച്.എസ്‌. കൊളത്തൂർ പട്ടം
50 11484 ജി എച്ച് എസ്‌ സൂരമ്പൈൽ REFLECTION
51 11501 ജി. ടി. എച്ച്. എസ്. മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ വൈഖരി
52 12001 ദുർഗ്ഗ എച്. എസ്. എസ്. കാഞ്ഞങ്ങാട് ഛായാമുഖി
53 12002 എസ്. ആര്. എം. ജി. എച്ച്. ഡ്ബ്ല്യു. എച്ച്. എസ്. രാംനഗർ ബൈനറി സാഹിതി
54 12003 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.ബെല്ല ഈസ്ററ് പ്രതിധ്വനി
55 12006 ജി.വി.എച്ച്. എസ്.കാഞ്ഞങ്ങാട് Philoni
56 12008 ജി. എച്ച്. എസ്. പള്ളിക്കരെ '
57 12009 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ് പെരിയ നവകേരളം
58 12011 ജി. എച്ച്. എസ്. പാക്കം ക്രിയേഷൻസ്
59 12012 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.കല്ല്യോട്ട് '
60 12013 ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. ഉദുമ '
61 12014 ഇക്ബാൽ ഹൈയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ, അജാനൂർ. ജ്യോതിർഗമയ
62 12016 ജി.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്.കുനിയ ബിദായ
63 12017 ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. മടിക്കൈ ഒറിസുറു
64 12018 എം പി.എസ്.ജി.വി എച്ച്. എസ്.എസ്.ബെള്ളിക്കോത്ത് മദർ ഡോട് കോം
65 12019 യു.എൻ എച്ച്. എസ്. പുല്ലൂർ പ്രതിധ്വനി
66 12020 ജി.എച്ച്. എസ്.രാവണേശ്വർ പൂമ്പാറ്റകൾ പൂക്കളോട് പറയുന്നത്
67 12021 ജി.എച്ച്. എസ്. എസ്. കൊട്ടോഡി ഒപ്പം
68 12022 ഹോളി. ഫാമിലി. എച്ച്. എസ്. എസ്. രാജപുരം ചിപ്പ്
69 12023 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.ബളാന്തോട് ഡിജിറ്റൽ ഗാലക്സി
70 12024 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. കക്കാട്ട് കൈറ്റക്ഷരങ്ങൾ
71 12025 ഹോളി. ഫാമിലി. എച്ച്. എസ്. എസ്. രാജപുരം E-ചുറ്റുവട്ടം
72 12026 ജി. എച്ച്. എസ്. ഉപ്പിലിക്കൈ നെറ്റിപ്പട്ടം
73 12027 ജി. വി. എച്ച്. എസ്. എസ്. മടിക്കൈ കുട്ടിപ്പട്ടം
74 12028 കരിമ്പിൽ ഹൈ സ്കൂൾ കുമ്പളപ്പള്ളി. കൈത്തിരി
75 12029 വ‌രക്കാട് എച്ച്. എസ്. വരക്കാട് കുഞ്ഞോളം
76 12031 ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. കുട്ടമത്ത്. കുട്ടിപ്പട്ടം
77 12032 കെ. എം. വി. എച്ച്. എസ്. എസ്. കൊഡക്കാട്ട് ഇളമൊഴി
78 12033 ജി. എച്ച്. എസ്. പിലിക്കോഡ് പട്ടം
79 12034 ജി.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. തൃക്കരിപ്പൂർ ഇതൾ
80 12036 ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. സൗത്ത് തൃക്കരിപൂർ നവ്യം
81 12038 പി.എം.എസ്.എ.പി.ടി.എസ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കൈക്കോട്ടുകടവ് ബൈനറീസ്
82 12039 ജി.എഫ്.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്.ചെറുവത്തൂർ കന്നിക്കൊയ്ത്ത്
83 12040 എം.ആർ.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. പടന്ന Digi Cicer
84 12041 ജി. എഫ്.എച്ച്. എസ്. എസ്. പടന്നെകടപ്പുറം സാഗരം
85 12042 ജി.എച്ച്. എസ്. കാലിച്ചാനടുക്കം ഇ-എഴുത്തോല
86 12044 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.ചായ്യോത്ത് ഇതൾ
87 12045 സെന്റ് തോമാസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. തോമാപുരം ചിരാത്
88 12047 സെന്റ് മേരീസ് എച്. എസ്. കടുമേനി നിലാവ്
89 12049 ജി. എച്ച്. എസ്. തായന്നൂർ മഴവില്ല്
90 12050 ജി. എച്ച് എസ്. എസ്. പരപ്പ പട്ടം
91 12051 സെന്റ് ജൂഡ്സ് .എച്. എസ്.എസ്. വെള്ളരിക്കുണ്ട് പട്ടം
92 12052 ജി.എച്ച്. എസ്.ബളാൽ കതിര്
93 12053 ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. മാലോത് കസബ പച്ച
94 12054 ജി. എച്ച്. എസ്. കമ്പല്ലൂർ ഉഷസ്
95 12055 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.ചീമേനി സൗമ്യം.... ദീപ്തം....
96 12056 ജി.എച്ച്. എസ്.അമ്പലത്തറ കണ്ണാടി
97 12057 ജി.എച്ച്. എസ്.അട്ടെങ്ങാനം Back space
98 12058 ഡോ.അംബേഡ്കർ.ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.കോടോത്ത് Inspire-2019
99 12059 ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. ഉദിനൂർ ലിറ്റിൽ ബൈറ്റ്സ്
100 12060 ഗവ. എച്ച്. എസ്. തച്ച‌ങ്ങാട് പട്ടം പറത്തുന്നവർ
101 12061 ജി.ജി.ആർ.എഫ്.ടി.എച്ച്.എസ്. കാഞ്ഞങ്ങാട് പട്ടം
102 12067 ജി.എച്ച്. എസ്. പാണത്തൂർ ഇ-മഷി
103 12069 ജി.എഫ്.എച്ച്.എസ്. കാഞ്ഞങ്ങാട് ബൈറ്റ്
104 12070 ജി.എച്ച്.എസ്. ബാര ഇ തുമ്പിൽ
105 12071 ജി.എച്ച്.എസ്. ചാമുണ്ഡിക്കുന്ന് പറവകൾ
106 12072 ജി.എച്ച്.എസ്. കാഞ്ഞിരപ്പൊയിൽ ഡിസൈൻ
107 12074 ജി.എച്ച്.എസ്. കൂളിയാട് പട്ടം
108 12075 ജി.എച്ച്.എസ്. ബാനം അമിഗ്ദാല
"https://schoolwiki.in/index.php?title=കാസർഗോഡ്_ഡിജിറ്റൽ_മാഗസിൻ&oldid=620374" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്