സഹായം Reading Problems? Click here


"കാസർഗോഡ് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 6: വരി 6:
 
<gallery widths=120x heights=120px perrow=7 mode="packed caption="ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2019">-->
 
<gallery widths=120x heights=120px perrow=7 mode="packed caption="ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2019">-->
 
<gallery widths=120x heights=120px perrow=7 mode="packed-hover" heights="180">
 
<gallery widths=120x heights=120px perrow=7 mode="packed-hover" heights="180">
file:11001-dm.png|[[:file:11001-kgd-kanaja-saphsa-2019.pdf|'''...''']]<br>[[11001|എസ് .എ. പി. എച്ച് . എസ് . അഗൽപാടി]]
+
file:11001-dm.png|[[:file:11001-kgd-kanaja-saphsa-2019.pdf|'''...''']]<br>----<br>[[11001|എസ് .എ. പി. എച്ച് . എസ് . അഗൽപാടി]]
file:11002-dm.png|[[:file:11002-KGD-GHSS KASARAGODE-2019.pdf|'''ദ്യുതി''']]<br>[[11002|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. കാസർഗോഡ്]]
+
file:11002-dm.png|[[:file:11002-KGD-GHSS KASARAGODE-2019.pdf|'''ദ്യുതി''']]<br>----<br>[[11002|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. കാസർഗോഡ്]]
file:11005-dm.png|[[:file:11005-KGD-BEMHSS-2019.pdf|'''MIRACLES''']]<br>[[11005|ബി.ഇ.എം. എച്ച്. എസ്. കാസർഗോഡ്]]
+
file:11005-dm.png|[[:file:11005-KGD-BEMHSS-2019.pdf|'''MIRACLES''']]<br>----<br>[[11005|ബി.ഇ.എം. എച്ച്. എസ്. കാസർഗോഡ്]]
file:11006-dm.png|[[:file:11006-KGD-GIRLS HSS-2019.pdf|'''ചിലമ്പൊലി''']]<br>[[11006|ജി.ജി. വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. കാസർഗോഡ്]]"
+
file:11006-dm.png|[[:file:11006-KGD-GIRLS HSS-2019.pdf|'''ചിലമ്പൊലി''']]<br>----<br>[[11006|ജി.ജി. വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. കാസർഗോഡ്]]"
file:11007-dm.png|[[:file:11007-KGD-SATHSS Manjeshwar-2019.pdf|'''ಚಿಗುರು''']]<br>[[11007|എസ്. എ.ടി.എച്ച്.എസ്. മഞ്ചേശ്വർ]]
+
file:11007-dm.png|[[:file:11007-KGD-SATHSS Manjeshwar-2019.pdf|'''ಚಿಗುರು''']]<br>----<br>[[11007|എസ്. എ.ടി.എച്ച്.എസ്. മഞ്ചേശ്വർ]]
file:11009-dm.png|[[:file:11009-KGD-GVHSS Kunjathur-2019.pdf|'''Techni-Pacifiaco''']]<br>[[11009|ജി.വി. എച്ച. എസ്. കുഞ്ചത്തൂർ]]
+
file:11009-dm.png|[[:file:11009-KGD-GVHSS Kunjathur-2019.pdf|'''Techni-Pacifiaco''']]<br>----<br>[[11009|ജി.വി. എച്ച. എസ്. കുഞ്ചത്തൂർ]]
file:11010-dm.png|[[:file:11010-KGD-SVVHSS Miyapadavu-2019.pdf|'''ಹೊಳಹು''']]<br>[[11010|എസ്. വി.വി.എച്ച്. എസ്. മിയാപദവ്]]
+
file:11010-dm.png|[[:file:11010-KGD-SVVHSS Miyapadavu-2019.pdf|'''ಹೊಳಹು''']]<br>----<br>[[11010|എസ്. വി.വി.എച്ച്. എസ്. മിയാപദവ്]]
file:11011-dm.png|[[:file:11011-KGD-SVVHSS Kodlamogaru-2019.pdf|'''ಸೃಷ್ಟಿ''']]<br>[[11011|എസ്.വി. വി.എച്ച്. കൊഡലമോഗർ]]
+
file:11011-dm.png|[[:file:11011-KGD-SVVHSS Kodlamogaru-2019.pdf|'''ಸೃಷ್ಟಿ''']]<br>----<br>[[11011|എസ്.വി. വി.എച്ച്. കൊഡലമോഗർ]]
file:11012-dm.png|[[:file:11012-KGD-KVSMHS Kurudapadavu-2019.pdf|'''ಜೀವನ''']]<br>[[11012|കെ.വി.എസ്.എം.എച്ച. എസ്. കുരുഡപദവ്]]
+
file:11012-dm.png|[[:file:11012-KGD-KVSMHS Kurudapadavu-2019.pdf|'''ಜೀವನ''']]<br>----<br>[[11012|കെ.വി.എസ്.എം.എച്ച. എസ്. കുരുഡപദവ്]]
file:11013-dm.png|[[:file:11013-KGD-GHSS Mangalpady-2019.pdf|'''സർഗം ''']]<br>[[11013|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് മംഗൽപാടി]]
+
file:11013-dm.png|[[:file:11013-KGD-GHSS Mangalpady-2019.pdf|'''സർഗം ''']]<br>----<br>[[11013|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് മംഗൽപാടി]]
file:11014-dm.png|[[:file:11014-KGD-GHSS Shiriya-2019.pdf|'''BEACON''']]<br>[[11014|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഷിരിയ]]
+
file:11014-dm.png|[[:file:11014-KGD-GHSS Shiriya-2019.pdf|'''BEACON''']]<br>----<br>[[11014|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഷിരിയ]]
file:11015-dm.png|[[:file:11015-KGD-GHSS Uppala-2019.pdf|'''കതിര്മണികൾ ''']]<br>[[11015|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഉപ്പള]]
+
file:11015-dm.png|[[:file:11015-KGD-GHSS Uppala-2019.pdf|'''കതിര്മണികൾ ''']]<br>----<br>[[11015|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഉപ്പള]]
file:11016-dm.png|[[:file:11016-KGD-GHSS Bangra Manjeshwara-2019.pdf|'''BANGRA''']]<br>[[11016|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബംഗരമഞ്ചേശ്വർ]]
+
file:11016-dm.png|[[:file:11016-KGD-GHSS Bangra Manjeshwara-2019.pdf|'''BANGRA''']]<br>----<br>[[11016|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബംഗരമഞ്ചേശ്വർ]]
file:11017-dm.png|[[:file:11017-KGD-GHSS Paivalike-2019.pdf|''' ಕಲರವ''']]<br>[[11017|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. പൈവളികെ]]
+
file:11017-dm.png|[[:file:11017-KGD-GHSS Paivalike-2019.pdf|''' ಕಲರವ''']]<br>----<br>[[11017|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. പൈവളികെ]]
file:11018-dm.png|[[:file:11018-KGD-GHSS Paivalike Nagar-2019.pdf|'''ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ''']]<br>[[11018|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. പൈവളികെ നഗർ]]
+
file:11018-dm.png|[[:file:11018-KGD-GHSS Paivalike Nagar-2019.pdf|'''ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ''']]<br>----<br>[[11018|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. പൈവളികെ നഗർ]]
file:11019-dm.png|[[:file:11019-KGD-GHSS Bekur-2019.pdf|'''ಮಿಂಚು''']]<br>[[11019|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബേകൂർ]]
+
file:11019-dm.png|[[:file:11019-KGD-GHSS Bekur-2019.pdf|'''ಮಿಂಚು''']]<br>----<br>[[11019|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബേകൂർ]]
file:11020-dm.png|[[:file:11020-kgd-ghss kumbla-2019.pdf|'''നാ‍ട്ടുപച്ച''']]<br>[[11020|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. കുമ്പള]]
+
file:11020-dm.png|[[:file:11020-kgd-ghss kumbla-2019.pdf|'''നാ‍ട്ടുപച്ച''']]<br>----<br>[[11020|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. കുമ്പള]]
file:11021-dm.png|[[:file:11021-KGD-TIHSS-2019.pdf|'''Tech Spectrum''']]<br>[[11021|ടി.ഐ.എച്ച്. എസ്. എസ്. നായന്മാർമൂല]]
+
file:11021-dm.png|[[:file:11021-KGD-TIHSS-2019.pdf|'''Tech Spectrum''']]<br>----<br>[[11021|ടി.ഐ.എച്ച്. എസ്. എസ്. നായന്മാർമൂല]]
file:11022-dm.png|[[:file:11022-KGD-ALAMPADY-2019.pdf|'''മലർവാടി''']]<br>[[11022|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ആലംപാടി]]
+
file:11022-dm.png|[[:file:11022-KGD-ALAMPADY-2019.pdf|'''മലർവാടി''']]<br>----<br>[[11022|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ആലംപാടി]]
file:11024-dm.png|[[:file:11024-KGD-CHERKALA CENTRAL-2019.pdf|'''ഇ സ്ലേറ്റ്''']]<br>[[11024|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചെർക്കള സെൻട്രൽ]]
+
file:11024-dm.png|[[:file:11024-KGD-CHERKALA CENTRAL-2019.pdf|'''ഇ സ്ലേറ്റ്''']]<br>----<br>[[11024|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചെർക്കള സെൻട്രൽ]]
file:11025-dm.png|[[:file:11025-KGD-IRIYANNI-2019.pdf|'''റെയിൻബോ''']]<br>[[11025|ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഇരിയണ്ണി]]
+
file:11025-dm.png|[[:file:11025-KGD-IRIYANNI-2019.pdf|'''റെയിൻബോ''']]<br>----<br>[[11025|ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഇരിയണ്ണി]]
file:11026-dm.png|[[:file:11026-KGD-BARHSS BOVIKANAM-2019.pdf|'''ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്''']]<br>[[11026|ബി.എ.ആര്. എച്ച്. എസ്. ബോവിക്കാൻ]]
+
file:11026-dm.png|[[:file:11026-KGD-BARHSS BOVIKANAM-2019.pdf|'''ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്''']]<br>----<br>[[11026|ബി.എ.ആര്. എച്ച്. എസ്. ബോവിക്കാൻ]]
file:11027-dm.png|[[:file:11027 KGD bandadka.pdf|'''കളിചിരി''']]<br>[[11027|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബന്തടുക്ക]]
+
file:11027-dm.png|[[:file:11027 KGD bandadka.pdf|'''കളിചിരി''']]<br>----<br>[[11027|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബന്തടുക്ക]]
file:11028-dm.png|[[:file:11028 KGD GHSSMOGRALPUTHOOR.pdf|'''മാസിക''']]<br>[[11028|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ]]
+
file:11028-dm.png|[[:file:11028 KGD GHSSMOGRALPUTHOOR.pdf|'''മാസിക''']]<br>----<br>[[11028|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ]]
file:11029-dm.png|[[:file:11029-kgd-gvhss mogral-2019.pdf|'''നഭസ്സ്''']]<br>[[11029|ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. മൊഗ്രാൽ]]
+
file:11029-dm.png|[[:file:11029-kgd-gvhss mogral-2019.pdf|'''നഭസ്സ്''']]<br>----<br>[[11029|ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. മൊഗ്രാൽ]]
file:11030-dm.png|[[:file:11030-KGD-GHSS Adoor-2019.pdf|'''Our Little KITES conquering the HEIGHTS....''']]<br>[[11030|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. അഡൂർ]]
+
file:11030-dm.png|[[:file:11030-KGD-GHSS Adoor-2019.pdf|'''Our Little KITES conquering the HEIGHTS....''']]<br>----<br>[[11030|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. അഡൂർ]]
file:11031-dm.png|[[:file:11031-KGD-GHSS Pandy-2019.pdf|'''OEVRE''']]<br>[[11031|ജി.എച്ച്.എസ്. പാണ്ടി]]
+
file:11031-dm.png|[[:file:11031-KGD-GHSS Pandy-2019.pdf|'''OEVRE''']]<br>----<br>[[11031|ജി.എച്ച്.എസ്. പാണ്ടി]]
file:11032-dm.png|[[:file:11032-kgd-gvhss delampady-2019.pdf|'''SHALABHAM''']]<br>[[11032|ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ദേലംപാടി]]
+
file:11032-dm.png|[[:file:11032-kgd-gvhss delampady-2019.pdf|'''SHALABHAM''']]<br>----<br>[[11032|ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ദേലംപാടി]]
file:11033-dm.png|[[:file:11033-kgd-ghss angadimoger-2019.pdf|'''TWINKLE''']]<br>[[11033|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. അംഗടിമൊഗർ]]
+
file:11033-dm.png|[[:file:11033-kgd-ghss angadimoger-2019.pdf|'''TWINKLE''']]<br>----<br>[[11033|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. അംഗടിമൊഗർ]]
file:11035-dm.png|[[:file:11035-KGD-snhs perla.pdf|'''ಚಗಗರಗ''']]<br>[[11035|എസ്. എന്. എച്ച്എസ്. പെർള]]
+
file:11035-dm.png|[[:file:11035-KGD-snhs perla.pdf|'''ಚಗಗರಗ''']]<br>----<br>[[11035|എസ്. എന്. എച്ച്എസ്. പെർള]]
file:11036-dm.png|[[:file:11036-kgd-sshss katukukke-2019.pdf|'''ಪಥ''']]<br>[[11036|എസ്. എസ്. എച്ച. എസ്. എസ്. കാട്ടുകുക്കെ]]
+
file:11036-dm.png|[[:file:11036-kgd-sshss katukukke-2019.pdf|'''ಪಥ''']]<br>----<br>[[11036|എസ്. എസ്. എച്ച. എസ്. എസ്. കാട്ടുകുക്കെ]]
file:11037-dm.png|[[:file:11037-KGD-sheni-bloomingtalents-2019.pdf|'''BLOOMING TALENTS''']]<br>[[11037|എസ്. എസ്. എച്ച. എസ്. ഷേണി]]
+
file:11037-dm.png|[[:file:11037-KGD-sheni-bloomingtalents-2019.pdf|'''BLOOMING TALENTS''']]<br>----<br>[[11037|എസ്. എസ്. എച്ച. എസ്. ഷേണി]]
file:11038-dm.png|[[:file:11038-kgd-nhss perdala-2019.pdf|'''ആകാശ നൗക''']]<br>[[11038|എന്. എച്ച്. എസ്. പെർഡാല]]
+
file:11038-dm.png|[[:file:11038-kgd-nhss perdala-2019.pdf|'''ആകാശ നൗക''']]<br>----<br>[[11038|എന്. എച്ച്. എസ്. പെർഡാല]]
file:11040-dm.png|[[:file:11040-KGD-SWAMIJIS HSS-2019.pdf|'''മാസിക''']]<br>[[11040|സ്വാമീജീസ് എച്ച്. എസ്. എസ്. എട്നീർ]]
+
file:11040-dm.png|[[:file:11040-KGD-SWAMIJIS HSS-2019.pdf|'''മാസിക''']]<br>----<br>[[11040|സ്വാമീജീസ് എച്ച്. എസ്. എസ്. എട്നീർ]]
file:11041-dm.png|[[:file:11041-KGD-GHSS EDANEER-2019.pdf|'''അതിജീവനം''']]<br>[[11041|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. എട്നീർ]]
+
file:11041-dm.png|[[:file:11041-KGD-GHSS EDANEER-2019.pdf|'''അതിജീവനം''']]<br>----<br>[[11041|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. എട്നീർ]]
file:11043-dm.png|[[:file:11043-kgd-gvhss mulleriya-2019.pdf|'''...''']]<br>[[11043|ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ് മുള്ളേരിയ]]
+
file:11043-dm.png|[[:file:11043-kgd-gvhss mulleriya-2019.pdf|'''...''']]<br>----<br>[[11043|ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ് മുള്ളേരിയ]]
file:11044-dm.png|[[:file:11044-kgd-gvhss karadka-2019.pdf|'''എഴുത്തോല''']]<br>[[11044|ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കാറഡുക്ക]]
+
file:11044-dm.png|[[:file:11044-kgd-gvhss karadka-2019.pdf|'''എഴുത്തോല''']]<br>----<br>[[11044|ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കാറഡുക്ക]]
file:11045-dm.png|[[:file:11045-kgd-ghss belluru-2019.pdf|'''Blooming Buds''']]<br>[[11045|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബെള്ളൂർ]]
+
file:11045-dm.png|[[:file:11045-kgd-ghss belluru-2019.pdf|'''Blooming Buds''']]<br>----<br>[[11045|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബെള്ളൂർ]]
file:11046-dm.png|[[:file:11046-KGD-GHSS CHEMNAD-2019.pdf|'''പട്ടത്തിനു പറയാനുള്ളത്''']]<br>[[11046|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചെമ്മനാട്]]
+
file:11046-dm.png|[[:file:11046-KGD-GHSS CHEMNAD-2019.pdf|'''പട്ടത്തിനു പറയാനുള്ളത്''']]<br>----<br>[[11046|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചെമ്മനാട്]]
file:11047-dm.png|[[:file:11047-KGD.CJHSS-2019.pdf|'''‍ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ''']]<br>[[11047|സി.ജെ.എച്ച്.എസ്. എസ് ചെമ്മനാട്]]
+
file:11047-dm.png|[[:file:11047-KGD.CJHSS-2019.pdf|'''‍ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ''']]<br>----<br>[[11047|സി.ജെ.എച്ച്.എസ്. എസ് ചെമ്മനാട്]]
"file:11049-dm.png|[[:file:11049-KGD-PATLA-2019.pdf|'''പൊലിമ''']]<br>[[11049|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. പട്ള]]"
+
file:11049-dm.png|[[:file:11049-KGD-PATLA-2019.pdf|'''പൊലിമ''']]<br>----<br>[[11049|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. പട്ള]]
file:11051-dm.png|[[:file:11051-KGD-SDPAHSS Dharmathadka-2019.pdf|'''ಅಪರಂಜಿ''']]<br>[[11051|എസ് .ഡി. പി. എച്ച്. എസ്. ധർമ്മത്തടുക്ക]]
+
file:11051-dm.png|[[:file:11051-KGD-SDPAHSS Dharmathadka-2019.pdf|'''ಅಪರಂಜಿ''']]<br>----<br>[[11051|എസ് .ഡി. പി. എച്ച്. എസ്. ധർമ്മത്തടുക്ക]]
file:11052-dm.png|[[:file:11052-KGD-GVHSS Heroor Meepry-2019.pdf|'''DIGI EYE''']]<br>[[11052|ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഹേരൂർ മീപ്രി]]
+
file:11052-dm.png|[[:file:11052-KGD-GVHSS Heroor Meepry-2019.pdf|'''DIGI EYE''']]<br>----<br>[[11052|ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഹേരൂർ മീപ്രി]]
file:11053-dm.png|[[:file:11053-KGD-CHSS CHATTANCHAL-2019.pdf|'''വജ്രസൂചി''']]<br>[[11053|സി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചട്ടഞ്ചാൽ]]
+
file:11053-dm.png|[[:file:11053-KGD-CHSS CHATTANCHAL-2019.pdf|'''വജ്രസൂചി''']]<br>----<br>[[11053|സി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ചട്ടഞ്ചാൽ]]
"file:11054-dm.png|[[:file:11054-KGD-KUNDAMKUZHY-2019.pdf|'''നറുതേൻ''']]<br>[[11054|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കുണ്ടംകുഴി]]"
+
file:11054-dm.png|[[:file:11054-KGD-KUNDAMKUZHY-2019.pdf|'''നറുതേൻ''']]<br>----<br>[[11054|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കുണ്ടംകുഴി]]
"file:11054-dm.png|[[:file:11054-KGD-KUNDAMKUZHY-2019.pdf|'''നറുതേൻ''']]<br>[[11054|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കുണ്ടംകുഴി]]"
+
file:11054-dm.png|[[:file:11054-KGD-KUNDAMKUZHY-2019.pdf|'''നറുതേൻ''']]<br>----<br>[[11054|ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കുണ്ടംകുഴി]]
file:11055-dm.png|[[:file:11055 KGD GHSSBETHOORPARA.pdf|'''സ്പന്ദനം''']]<br>[[11055|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബേത്തൂർപ്പാറ]]
+
file:11055-dm.png|[[:file:11055 KGD GHSSBETHOORPARA.pdf|'''സ്പന്ദനം''']]<br>----<br>[[11055|ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബേത്തൂർപ്പാറ]]
file:11069-dm.png|[[:file:11069-kgd-ghs perdala-2019.pdf|'''FOUNTAIN''']]<br>[[11069|ജി.എച്ച്.എസ്‌. പെർഡാല]]
+
file:11069-dm.png|[[:file:11069-kgd-ghs perdala-2019.pdf|'''FOUNTAIN''']]<br>----<br>[[11069|ജി.എച്ച്.എസ്‌. പെർഡാല]]
file:11070-dm.png|[[:file:11070-kgd-ghs kodiyamme-2019.pdf|'''നാ‍ട്ടുപച്ച''']]<br>[[11070|ജി എച്ച് എസ്‌ കൊടിയമ്മ]]
+
file:11070-dm.png|[[:file:11070-kgd-ghs kodiyamme-2019.pdf|'''നാ‍ട്ടുപച്ച''']]<br>----<br>[[11070|ജി എച്ച് എസ്‌ കൊടിയമ്മ]]
file:11072-dm.png|[[:file:11072-KGD-GHS KOLATHUR-2019.pdf|'''പട്ടം''']]<br>[[11072|ജി.എച്ച്.എസ്‌. കൊളത്തൂർ]]
+
file:11072-dm.png|[[:file:11072-KGD-GHS KOLATHUR-2019.pdf|'''പട്ടം''']]<br>----<br>[[11072|ജി.എച്ച്.എസ്‌. കൊളത്തൂർ]]
file:11484-dm.png|[[:file:11484-KGD-GHS Soorambail-2019.pdf|'''REFLECTION''']]<br>[[11484|ജി എച്ച് എസ്‌ സൂരമ്പൈൽ]]
+
file:11484-dm.png|[[:file:11484-KGD-GHS Soorambail-2019.pdf|'''REFLECTION''']]<br>----<br>[[11484|ജി എച്ച് എസ്‌ സൂരമ്പൈൽ]]
file:11501-dm.png|[[:file:11501-KGD-THS-2019.pdf|'''വൈഖരി''']]<br>[[11501|ജി. ടി. എച്ച്. എസ്. മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ]]
+
file:11501-dm.png|[[:file:11501-KGD-THS-2019.pdf|'''വൈഖരി''']]<br>----<br>[[11501|ജി. ടി. എച്ച്. എസ്. മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ]]
file:12001-dm.png|[[:file:12001-KGD-dhss KANHANGAD-12001.pdf|'''ഛായാമുഖി''']]<br>[[12001|ദുർഗ്ഗ എച്. എസ്. എസ്. കാഞ്ഞങ്ങാട്]]
+
file:12001-dm.png|[[:file:12001-KGD-dhss KANHANGAD-12001.pdf|'''ഛായാമുഖി''']]<br>----<br>[[12001|ദുർഗ്ഗ എച്. എസ്. എസ്. കാഞ്ഞങ്ങാട്]]
file:12002-dm.png|[[:file:12002-KGD-SRMGHSS RAMNAGAR-2019.pdf|'''ബൈനറി സാഹിതി''']]<br>[[12002|എസ്. ആര്. എം. ജി. എച്ച്. ഡ്ബ്ല്യു. എച്ച്. എസ്. രാംനഗർ]]
+
file:12002-dm.png|[[:file:12002-KGD-SRMGHSS RAMNAGAR-2019.pdf|'''ബൈനറി സാഹിതി''']]<br>----<br>[[12002|എസ്. ആര്. എം. ജി. എച്ച്. ഡ്ബ്ല്യു. എച്ച്. എസ്. രാംനഗർ]]
file:12003-dm.png|[[:file:12003-kgd-ghss balla east-2019.pdf|'''പ്രതിധ്വനി''']]<br>[[12003|ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.ബെല്ല ഈസ്ററ്]]
+
file:12003-dm.png|[[:file:12003-kgd-ghss balla east-2019.pdf|'''പ്രതിധ്വനി''']]<br>----<br>[[12003|ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.ബെല്ല ഈസ്ററ്]]
file:12006-dm.png|[[:file:12006-KGD-GVHSS KANHANGAD-2019.pdf|'''Philoni''']]<br>[[12006|ജി.വി.എച്ച്. എസ്.കാഞ്ഞങ്ങാട്]]
+
file:12006-dm.png|[[:file:12006-KGD-GVHSS KANHANGAD-2019.pdf|'''Philoni''']]<br>----<br>[[12006|ജി.വി.എച്ച്. എസ്.കാഞ്ഞങ്ങാട്]]
file:12008-dm.png|[[:file:12008-KGD-G H S SPallikkare-2019.pdf|'''''']]<br>[[12008|ജി. എച്ച്. എസ്. പള്ളിക്കരെ]]
+
file:12008-dm.png|[[:file:12008-KGD-G H S SPallikkare-2019.pdf|'''''']]<br>----<br>[[12008|ജി. എച്ച്. എസ്. പള്ളിക്കരെ]]
file:12009-dm.png|[[:file:12009-KGD-GHS Periye-2019.pdf|'''നവകേരളം''']]<br>[[12009|ജി.എച്ച്. എസ്.എസ് പെരിയ]]
+
file:12009-dm.png|[[:file:12009-KGD-GHS Periye-2019.pdf|'''നവകേരളം''']]<br>----<br>[[12009|ജി.എച്ച്. എസ്.എസ് പെരിയ]]
file:12011-dm.png|[[:file:12011-KGD-GHSS Pakkam-2019.pdf|'''ക്രിയേഷൻസ്''']]<br>[[12011|ജി. എച്ച്. എസ്. പാക്കം]]
+
file:12011-dm.png|[[:file:12011-KGD-GHSS Pakkam-2019.pdf|'''ക്രിയേഷൻസ്''']]<br>----<br>[[12011|ജി. എച്ച്. എസ്. പാക്കം]]
file:12012-dm.png|[[:file:12012-KGD-GHSkalliot-2019.pdf|'''''']]<br>[[12012|ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.കല്ല്യോട്ട്]]
+
file:12012-dm.png|[[:file:12012-KGD-GHSkalliot-2019.pdf|'''''']]<br>----<br>[[12012|ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.കല്ല്യോട്ട്]]
file:12013-dm.png|[[:file:12013-KGD-GHS Udma-2019.pdf|'''''']]<br>[[12013|ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. ഉദുമ]]
+
file:12013-dm.png|[[:file:12013-KGD-GHS Udma-2019.pdf|'''''']]<br>----<br>[[12013|ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. ഉദുമ]]
file:12014-dm.png|[[:file:12014-KGD-IHSS Ajanur-2019.pdf|'''ജ്യോതിർഗമയ''']]<br>[[12014|ഇക്ബാൽ ഹൈയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ, അജാനൂർ.]]
+
file:12014-dm.png|[[:file:12014-KGD-IHSS Ajanur-2019.pdf|'''ജ്യോതിർഗമയ''']]<br>----<br>[[12014|ഇക്ബാൽ ഹൈയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ, അജാനൂർ.]]
file:12016-dm.png|[[:file:12016-KGD-GHS Kuniya-2019.pdf|'''ബിദായ''']]<br>[[12016|ജി.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്.കുനിയ]]
+
file:12016-dm.png|[[:file:12016-KGD-GHS Kuniya-2019.pdf|'''ബിദായ''']]<br>----<br>[[12016|ജി.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്.കുനിയ]]
file:12017-dm.png|[[:file:12017-kgd-ghss madikai-2019.pdf|'''ഒറിസുറു''']]<br>[[12017|ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. മടിക്കൈ]]
+
file:12017-dm.png|[[:file:12017-kgd-ghss madikai-2019.pdf|'''ഒറിസുറു''']]<br>----<br>[[12017|ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. മടിക്കൈ]]
file:12018-dm.png|[[:file:12018-KGD-MPSGHS-2019.pdf|'''മദർ ഡോട് കോം''']]<br>[[12018|എം പി.എസ്.ജി.വി എച്ച്. എസ്.എസ്.ബെള്ളിക്കോത്ത്]]
+
file:12018-dm.png|[[:file:12018-KGD-MPSGHS-2019.pdf|'''മദർ ഡോട് കോം''']]<br>----<br>[[12018|എം പി.എസ്.ജി.വി എച്ച്. എസ്.എസ്.ബെള്ളിക്കോത്ത്]]
file:12019-dm.png|[[:file:12019-KGD-UNHS Pullur-2019.pdf|'''പ്രതിധ്വനി''']]<br>[[12019|യു.എൻ എച്ച്. എസ്. പുല്ലൂർ]]
+
file:12019-dm.png|[[:file:12019-KGD-UNHS Pullur-2019.pdf|'''പ്രതിധ്വനി''']]<br>----<br>[[12019|യു.എൻ എച്ച്. എസ്. പുല്ലൂർ]]
file:12020-dm.png|[[:file:12020-KGD-GHSS Ravaneswar-2019.pdf|'''പൂമ്പാറ്റകൾ പൂക്കളോട് പറയുന്നത്''']]<br>[[12020|ജി.എച്ച്. എസ്.രാവണേശ്വർ]]
+
file:12020-dm.png|[[:file:12020-KGD-GHSS Ravaneswar-2019.pdf|'''പൂമ്പാറ്റകൾ പൂക്കളോട് പറയുന്നത്''']]<br>----<br>[[12020|ജി.എച്ച്. എസ്.രാവണേശ്വർ]]
file:12021-dm.png|[[:file:12021-KGD-GHSSKOTTODI-2019.pdf|'''ഒപ്പം''']]<br>[[12021|ജി.എച്ച്. എസ്. എസ്. കൊട്ടോഡി]]
+
file:12021-dm.png|[[:file:12021-KGD-GHSSKOTTODI-2019.pdf|'''ഒപ്പം''']]<br>----<br>[[12021|ജി.എച്ച്. എസ്. എസ്. കൊട്ടോഡി]]
file:12022-dm.png|[[:file:12022-KGD-HFHSS RAJAPURAM-2019.pdf|'''ചിപ്പ്''']]<br>[[12022|ഹോളി. ഫാമിലി. എച്ച്. എസ്. എസ്. രാജപുരം]]
+
file:12022-dm.png|[[:file:12022-KGD-HFHSS RAJAPURAM-2019.pdf|'''ചിപ്പ്''']]<br>----<br>[[12022|ഹോളി. ഫാമിലി. എച്ച്. എസ്. എസ്. രാജപുരം]]
file:12023-dm.png|[[:file:12023-KGD-GHSS BALANTHODE-2019.pdf|'''ഡിജിറ്റൽ ഗാലക്സി''']]<br>[[12023|ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.ബളാന്തോട്]]
+
file:12023-dm.png|[[:file:12023-KGD-GHSS BALANTHODE-2019.pdf|'''ഡിജിറ്റൽ ഗാലക്സി''']]<br>----<br>[[12023|ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.ബളാന്തോട്]]
file:12024-dm.png|[[:file:12024-KGD-GHSS KAKKAT-2019.pdf|'''കൈറ്റക്ഷരങ്ങൾ''']]<br>[[12024|ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. കക്കാട്ട്]]
+
file:12024-dm.png|[[:file:12024-KGD-GHSS KAKKAT-2019.pdf|'''കൈറ്റക്ഷരങ്ങൾ''']]<br>----<br>[[12024|ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. കക്കാട്ട്]]
file:12025-dm.png|[[:file:12025-KGD-RHSS NILESWAR-e-chuttuvattom-2019.pdf|'''E-ചുറ്റുവട്ടം''']]<br>[[12025|ഹോളി. ഫാമിലി. എച്ച്. എസ്. എസ്. രാജപുരം]]
+
file:12025-dm.png|[[:file:12025-KGD-RHSS NILESWAR-e-chuttuvattom-2019.pdf|'''E-ചുറ്റുവട്ടം''']]<br>----<br>[[12025|ഹോളി. ഫാമിലി. എച്ച്. എസ്. എസ്. രാജപുരം]]
file:12026-dm.png|[[:file:12026-KGD-GHSS UPPILIKAI-2019.pdf|'''നെറ്റിപ്പട്ടം''']]<br>[[12026|ജി. എച്ച്. എസ്. ഉപ്പിലിക്കൈ]]
+
file:12026-dm.png|[[:file:12026-KGD-GHSS UPPILIKAI-2019.pdf|'''നെറ്റിപ്പട്ടം''']]<br>----<br>[[12026|ജി. എച്ച്. എസ്. ഉപ്പിലിക്കൈ]]
file:12027-dm.png|[[:file:12027-KGD-GVHSS MADIKAIII-2019.pdf|'''കുട്ടിപ്പട്ടം''']]<br>[[12027|ജി. വി. എച്ച്. എസ്. എസ്. മടിക്കൈ]]
+
file:12027-dm.png|[[:file:12027-KGD-GVHSS MADIKAIII-2019.pdf|'''കുട്ടിപ്പട്ടം''']]<br>----<br>[[12027|ജി. വി. എച്ച്. എസ്. എസ്. മടിക്കൈ]]
file:12028-dm.png|[[:file:12028-KGD-karimbil hs kumbalappally-2019.pdf|'''കൈത്തിരി''']]<br>[[12028|കരിമ്പിൽ ഹൈ സ്കൂൾ കുമ്പളപ്പള്ളി.]]
+
file:12028-dm.png|[[:file:12028-KGD-karimbil hs kumbalappally-2019.pdf|'''കൈത്തിരി''']]<br>----<br>[[12028|കരിമ്പിൽ ഹൈ സ്കൂൾ കുമ്പളപ്പള്ളി.]]
file:12029-dm.png|[[:file:12029-KGD-Varakkad Hs Varakkad-2019.pdf|'''കുഞ്ഞോളം''']]<br>[[12029|വ‌രക്കാട് എച്ച്. എസ്. വരക്കാട്]]
+
file:12029-dm.png|[[:file:12029-KGD-Varakkad Hs Varakkad-2019.pdf|'''കുഞ്ഞോളം''']]<br>----<br>[[12029|വ‌രക്കാട് എച്ച്. എസ്. വരക്കാട്]]
file:12031-dm.png|[[:file:12031-KGD-GHSSKUTTAMATH-2019.pdf|'''കുട്ടിപ്പട്ടം''']]<br>[[12031|ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. കുട്ടമത്ത്.]]
+
file:12031-dm.png|[[:file:12031-KGD-GHSSKUTTAMATH-2019.pdf|'''കുട്ടിപ്പട്ടം''']]<br>----<br>[[12031|ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. കുട്ടമത്ത്.]]
file:12032-dm.png|[[:file:12032-kgd-kmvhss kodakkad-2019.pdf|'''ഇളമൊഴി''']]<br>[[12032|കെ. എം. വി. എച്ച്. എസ്. എസ്. കൊഡക്കാട്ട്]]
+
file:12032-dm.png|[[:file:12032-kgd-kmvhss kodakkad-2019.pdf|'''ഇളമൊഴി''']]<br>----<br>[[12032|കെ. എം. വി. എച്ച്. എസ്. എസ്. കൊഡക്കാട്ട്]]
file:12033-dm.png|[[:file:12033-kgd-ghss pilicode-2019.pdf|'''പട്ടം''']]<br>[[12033|ജി. എച്ച്. എസ്. പിലിക്കോഡ്]]
+
file:12033-dm.png|[[:file:12033-kgd-ghss pilicode-2019.pdf|'''പട്ടം''']]<br>----<br>[[12033|ജി. എച്ച്. എസ്. പിലിക്കോഡ്]]
file:12034-dm.png|[[:file:12034-kgd-vppmpks ghs trikarpur-2019.pdf|'''ഇതൾ''']]<br>[[12034|ജി.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. തൃക്കരിപ്പൂർ]]
+
file:12034-dm.png|[[:file:12034-kgd-vppmpks ghs trikarpur-2019.pdf|'''ഇതൾ''']]<br>----<br>[[12034|ജി.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. തൃക്കരിപ്പൂർ]]
file:12036-dm.png|[[:file:12036-kgd-ghss south trikarpur-2019.pdf|'''നവ്യം''']]<br>[[12036|ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. സൗത്ത് തൃക്കരിപൂർ]]
+
file:12036-dm.png|[[:file:12036-kgd-ghss south trikarpur-2019.pdf|'''നവ്യം''']]<br>----<br>[[12036|ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. സൗത്ത് തൃക്കരിപൂർ]]
file:12038-dm.png|[[:file:12038-kgd-pmsapts vhss kaikottukadavu-2019.pdf|'''ബൈനറീസ്''']]<br>[[12038|പി.എം.എസ്.എ.പി.ടി.എസ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കൈക്കോട്ടുകടവ്]]
+
file:12038-dm.png|[[:file:12038-kgd-pmsapts vhss kaikottukadavu-2019.pdf|'''ബൈനറീസ്''']]<br>----<br>[[12038|പി.എം.എസ്.എ.പി.ടി.എസ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കൈക്കോട്ടുകടവ്]]
file:12039-dm.png|[[:file:12039-kgd-gfvhsscheruvathur -2019.odt.pdf|'''കന്നിക്കൊയ്ത്ത്''']]<br>[[12039|ജി.എഫ്.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്.ചെറുവത്തൂർ]]
+
file:12039-dm.png|[[:file:12039-kgd-gfvhsscheruvathur -2019.odt.pdf|'''കന്നിക്കൊയ്ത്ത്''']]<br>----<br>[[12039|ജി.എഫ്.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്.ചെറുവത്തൂർ]]
file:12040-dm.png|[[:file:12040-kgd-mrvhss padne-2019.pdf|'''Digi Cicer''']]<br>[[12040|എം.ആർ.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. പടന്ന]]
+
file:12040-dm.png|[[:file:12040-kgd-mrvhss padne-2019.pdf|'''Digi Cicer''']]<br>----<br>[[12040|എം.ആർ.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. പടന്ന]]
file:12041-dm.png|[[:file:12041-kgd-gfhss padnekadappuram-2019.pdf|'''സാഗരം''']]<br>[[12041|ജി. എഫ്.എച്ച്. എസ്. എസ്. പടന്നെകടപ്പുറം]]
+
file:12041-dm.png|[[:file:12041-kgd-gfhss padnekadappuram-2019.pdf|'''സാഗരം''']]<br>----<br>[[12041|ജി. എഫ്.എച്ച്. എസ്. എസ്. പടന്നെകടപ്പുറം]]
file:12042-dm.png|[[:file:12042-KGD-GHS KALICHANADUKKAM-2019.pdf|'''ഇ-എഴുത്തോല''']]<br>[[12042|ജി.എച്ച്. എസ്. കാലിച്ചാനടുക്കം]]
+
file:12042-dm.png|[[:file:12042-KGD-GHS KALICHANADUKKAM-2019.pdf|'''ഇ-എഴുത്തോല''']]<br>----<br>[[12042|ജി.എച്ച്. എസ്. കാലിച്ചാനടുക്കം]]
file:12044-dm.png|[[:file:12044-KGD-Ghs Chayoth-2019.pdf|'''ഇതൾ''']]<br>[[12044|ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.ചായ്യോത്ത്]]
+
file:12044-dm.png|[[:file:12044-KGD-Ghs Chayoth-2019.pdf|'''ഇതൾ''']]<br>----<br>[[12044|ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.ചായ്യോത്ത്]]
file:12045-dm.png|[[:file:12045-KGD-St-Thomas HS-thomapuram-2019.pdf|'''ചിരാത്''']]<br>[[12045|സെന്റ് തോമാസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. തോമാപുരം]]
+
file:12045-dm.png|[[:file:12045-KGD-St-Thomas HS-thomapuram-2019.pdf|'''ചിരാത്''']]<br>----<br>[[12045|സെന്റ് തോമാസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. തോമാപുരം]]
file:12047-dm.png|[[:file:12047-KGD-St marys Hs kadumeni-2019.pdf|'''നിലാവ്''']]<br>[[12047|സെന്റ് മേരീസ് എച്. എസ്. കടുമേനി]]
+
file:12047-dm.png|[[:file:12047-KGD-St marys Hs kadumeni-2019.pdf|'''നിലാവ്''']]<br>----<br>[[12047|സെന്റ് മേരീസ് എച്. എസ്. കടുമേനി]]
file:12049-dm.png|[[:file:12049-KGD-GHSS THAYANNUR-2019.pdf|'''മഴവില്ല്''']]<br>[[12049|ജി. എച്ച്. എസ്. തായന്നൂർ]]
+
file:12049-dm.png|[[:file:12049-KGD-GHSS THAYANNUR-2019.pdf|'''മഴവില്ല്''']]<br>----<br>[[12049|ജി. എച്ച്. എസ്. തായന്നൂർ]]
file:12050-dm.png|[[:file:12050-KGD-Ghs Parappa-2019.pdf|'''പട്ടം''']]<br>[[12050|ജി. എച്ച് എസ്. എസ്. പരപ്പ]]
+
file:12050-dm.png|[[:file:12050-KGD-Ghs Parappa-2019.pdf|'''പട്ടം''']]<br>----<br>[[12050|ജി. എച്ച് എസ്. എസ്. പരപ്പ]]
file:12051-dm.png|[[:file:12051-KGD-St jude Hss Vellarikkund-2019.pdf|'''പട്ടം''']]<br>[[12051|സെന്റ് ജൂഡ്സ് .എച്. എസ്.എസ്. വെള്ളരിക്കുണ്ട്]]
+
file:12051-dm.png|[[:file:12051-KGD-St jude Hss Vellarikkund-2019.pdf|'''പട്ടം''']]<br>----<br>[[12051|സെന്റ് ജൂഡ്സ് .എച്. എസ്.എസ്. വെള്ളരിക്കുണ്ട്]]
file:12052-dm.png|[[:file:12052-KGD-Ghs Balal-2019.pdf|'''കതിര്''']]<br>[[12052|ജി.എച്ച്. എസ്.ബളാൽ]]
+
file:12052-dm.png|[[:file:12052-KGD-Ghs Balal-2019.pdf|'''കതിര്''']]<br>----<br>[[12052|ജി.എച്ച്. എസ്.ബളാൽ]]
file:12053-dm.png|[[:file:12053-KGD-Ghs Maloth kasaba-2019.pdf|'''പച്ച''']]<br>[[12053|ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. മാലോത് കസബ]]
+
file:12053-dm.png|[[:file:12053-KGD-Ghs Maloth kasaba-2019.pdf|'''പച്ച''']]<br>----<br>[[12053|ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. മാലോത് കസബ]]
file:12054-dm.png|[[:file:12054-KGD-Ghs Kamballur-2019.pdf|'''ഉഷസ്''']]<br>[[12054|ജി. എച്ച്. എസ്. കമ്പല്ലൂർ]]
+
file:12054-dm.png|[[:file:12054-KGD-Ghs Kamballur-2019.pdf|'''ഉഷസ്''']]<br>----<br>[[12054|ജി. എച്ച്. എസ്. കമ്പല്ലൂർ]]
file:12055-dm.png|[[:file:12055-kgd-ghss cheemeni-2019.pdf|'''സൗമ്യം.... ദീപ്തം....''']]<br>[[12055|ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.ചീമേനി]]
+
file:12055-dm.png|[[:file:12055-kgd-ghss cheemeni-2019.pdf|'''സൗമ്യം.... ദീപ്തം....''']]<br>----<br>[[12055|ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.ചീമേനി]]
file:12056-dm.png|[[:file:12056-KGD-GVHSS AMBALATHARA-2019.pdf|'''കണ്ണാടി''']]<br>[[12056|ജി.എച്ച്. എസ്.അമ്പലത്തറ]]
+
file:12056-dm.png|[[:file:12056-KGD-GVHSS AMBALATHARA-2019.pdf|'''കണ്ണാടി''']]<br>----<br>[[12056|ജി.എച്ച്. എസ്.അമ്പലത്തറ]]
file:12057-dm.png|[[:file:12057-KGD-GHSS ATTENGANAM-2019.pdf|'''Back space''']]<br>[[12057|ജി.എച്ച്. എസ്.അട്ടെങ്ങാനം]]
+
file:12057-dm.png|[[:file:12057-KGD-GHSS ATTENGANAM-2019.pdf|'''Back space''']]<br>----<br>[[12057|ജി.എച്ച്. എസ്.അട്ടെങ്ങാനം]]
file:12058-dm.png|[[:file:12058-KGD-GHSS KODOTH-2019.pdf|'''Inspire-2019''']]<br>[[12058|ഡോ.അംബേഡ്കർ.ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.കോടോത്ത്]]
+
file:12058-dm.png|[[:file:12058-KGD-GHSS KODOTH-2019.pdf|'''Inspire-2019''']]<br>----<br>[[12058|ഡോ.അംബേഡ്കർ.ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.കോടോത്ത്]]
file:12059-dm.png|[[:file:12059-KGD-GHSS UDINUR-2019.pdf|'''ലിറ്റിൽ ബൈറ്റ്സ്''']]<br>[[12059|ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. ഉദിനൂർ]]
+
file:12059-dm.png|[[:file:12059-KGD-GHSS UDINUR-2019.pdf|'''ലിറ്റിൽ ബൈറ്റ്സ്''']]<br>----<br>[[12059|ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. ഉദിനൂർ]]
file:12060-dm.png|[[:file:12060 kgd ghsthachangad പട്ടം പറത്തുന്നവർ 2019-.pdf|'''പട്ടം പറത്തുന്നവർ''']]<br>[[12060|ഗവ. എച്ച്. എസ്. തച്ച‌ങ്ങാട്]]
+
file:12060-dm.png|[[:file:12060 kgd ghsthachangad പട്ടം പറത്തുന്നവർ 2019-.pdf|'''പട്ടം പറത്തുന്നവർ''']]<br>----<br>[[12060|ഗവ. എച്ച്. എസ്. തച്ച‌ങ്ങാട്]]
file:12061-dm.png|[[:file:12061-KGD-GRFTHS FOR GIRLS-2019.pdf|'''പട്ടം''']]<br>[[12061|ജി.ജി.ആർ.എഫ്.ടി.എച്ച്.എസ്. കാഞ്ഞങ്ങാട്]]
+
file:12061-dm.png|[[:file:12061-KGD-GRFTHS FOR GIRLS-2019.pdf|'''പട്ടം''']]<br>----<br>[[12061|ജി.ജി.ആർ.എഫ്.ടി.എച്ച്.എസ്. കാഞ്ഞങ്ങാട്]]
file:12067-dm.png|[[:file:12067-KGD-GHS PANATHUR-2019.pdf|'''ഇ-മഷി''']]<br>[[12067|ജി.എച്ച്. എസ്. പാണത്തൂർ]]
+
file:12067-dm.png|[[:file:12067-KGD-GHS PANATHUR-2019.pdf|'''ഇ-മഷി''']]<br>----<br>[[12067|ജി.എച്ച്. എസ്. പാണത്തൂർ]]
file:12069-dm.png|[[:file:12069-KGD-GFHS KANHANGAD-2019.pdf|'''ബൈറ്റ്''']]<br>[[12069|ജി.എഫ്.എച്ച്.എസ്. കാഞ്ഞങ്ങാട്]]
+
file:12069-dm.png|[[:file:12069-KGD-GFHS KANHANGAD-2019.pdf|'''ബൈറ്റ്''']]<br>----<br>[[12069|ജി.എഫ്.എച്ച്.എസ്. കാഞ്ഞങ്ങാട്]]
file:12070-dm.png|[[:file:12070-KGD-GHS Bare-2019.pdf|'''ഇ തുമ്പിൽ''']]<br>[[12070|ജി.എച്ച്.എസ്. ബാര]]
+
file:12070-dm.png|[[:file:12070-KGD-GHS Bare-2019.pdf|'''ഇ തുമ്പിൽ''']]<br>----<br>[[12070|ജി.എച്ച്.എസ്. ബാര]]
file:12071-dm.png|[[:file:12071-KGD-GHS CHAMUNDIKKUNNU-2019.pdf|'''പറവകൾ''']]<br>[[12071|ജി.എച്ച്.എസ്. ചാമുണ്ഡിക്കുന്ന്]]
+
file:12071-dm.png|[[:file:12071-KGD-GHS CHAMUNDIKKUNNU-2019.pdf|'''പറവകൾ''']]<br>----<br>[[12071|ജി.എച്ച്.എസ്. ചാമുണ്ഡിക്കുന്ന്]]
file:12072-dm.png|[[:file:12072-KGD-GHS KANHIRAPOIL-2019.pdf|'''ഡിസൈൻ''']]<br>[[12072|ജി.എച്ച്.എസ്. കാഞ്ഞിരപ്പൊയിൽ]]
+
file:12072-dm.png|[[:file:12072-KGD-GHS KANHIRAPOIL-2019.pdf|'''ഡിസൈൻ''']]<br>----<br>[[12072|ജി.എച്ച്.എസ്. കാഞ്ഞിരപ്പൊയിൽ]]
file:12074-dm.png|[[:file:12074-kgd-ghs kooliyad-2019.pdf|'''പട്ടം''']]<br>[[12074|ജി.എച്ച്.എസ്. കൂളിയാട്]]
+
file:12074-dm.png|[[:file:12074-kgd-ghs kooliyad-2019.pdf|'''പട്ടം''']]<br>----<br>[[12074|ജി.എച്ച്.എസ്. കൂളിയാട്]]
file:12075-dm.png|[[:file:12075-KGD-GHS BANAM-2019.pdf|'''അമിഗ്ദാല''']]<br>[[12075|ജി.എച്ച്.എസ്. ബാനം]]
+
file:12075-dm.png|[[:file:12075-KGD-GHS BANAM-2019.pdf|'''അമിഗ്ദാല''']]<br>----<br>[[12075|ജി.എച്ച്.എസ്. ബാനം]]
 
</gallery>
 
</gallery>
 
{{SSKBoxbottom}}
 
{{SSKBoxbottom}}
 
{{clear}}
 
{{clear}}
 
</div>
 
</div>

17:30, 21 ഫെബ്രുവരി 2019-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2018-19
  • ഡിജിറ്റൽ മാസികയുടെ മുഖ ചിത്രത്തിൽ മൗസ് കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ മാസികയുടെ പേരും സ്കൂൾ പേരും ദൃശ്യമാകും. ഇ -മാസിക കാണാൻ മാസികയുടെ പേരിലും സ്കൂൾ പേജിലേക്കു പോകാൻ സ്കൂൾ പേരിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
"https://schoolwiki.in/index.php?title=കാസർഗോഡ്_ഡിജിറ്റൽ_മാഗസിൻ&oldid=618081" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്