സഹായം Reading Problems? Click here


"കമ്പിൽ മോപ്പിള എച്ച് എസ്സ്/HS" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
(ചെ.)
വരി 6: വരി 6:
 
പ്രമാണം:Nn231.jpg|<center>ശ്രീമതി.മഞ്ജ‍ുള  <br>നാച്ച‍ുറൽ സയൻസ്  HS</center>
 
പ്രമാണം:Nn231.jpg|<center>ശ്രീമതി.മഞ്ജ‍ുള  <br>നാച്ച‍ുറൽ സയൻസ്  HS</center>
 
പ്രമാണം:nn260.jpg|<center>ശ്രീമതി.വിമല <br>കണക്ക് HS</center>
 
പ്രമാണം:nn260.jpg|<center>ശ്രീമതി.വിമല <br>കണക്ക് HS</center>
പ്രമാണം:Nn226.jpg|<center>ശ്രീജ <br>മലയാളം  HS</center>
+
പ്രമാണം:Nn226.jpg|<center>ശ്രീജ <br>മലയാളം  HS</center>
 
പ്രമാണം:Nn222.jpg|<center>ശ്രീമതി.ഗീത എം.വി .<br>കണക്ക്  HS</center>
 
പ്രമാണം:Nn222.jpg|<center>ശ്രീമതി.ഗീത എം.വി .<br>കണക്ക്  HS</center>
 
പ്രമാണം:nn265.jpg|<center>ശ്രീമതി.അജിത<br>ഫിസിക്സ്  HS</center>
 
പ്രമാണം:nn265.jpg|<center>ശ്രീമതി.അജിത<br>ഫിസിക്സ്  HS</center>
 
പ്രമാണം:nn266.jpg|<center>ശ്രീ.അശോകൻ  <br>ഹിന്ദി  HS</center>
 
പ്രമാണം:nn266.jpg|<center>ശ്രീ.അശോകൻ  <br>ഹിന്ദി  HS</center>
പ്രമാണം:nn261.jpg|<center>ശ്രീമതി.സിന്ദു <br>കണക്ക് HS</center>
+
പ്രമാണം:nn270.jpg|<center>ശ്രീ.നസീർ.എൻ  <br>അറബിക് HS</center>
 +
പ്രമാണം:nn261.jpg|<center>ശ്രീമതി.സിന്ധു <br>കണക്ക് HS</center>
 
പ്രമാണം:Nn215.jpg|<center>ശ്രീമതി.ബിന്ദ‍ു<br> സോഷ്യൽ സയൻസ്  HS</center>
 
പ്രമാണം:Nn215.jpg|<center>ശ്രീമതി.ബിന്ദ‍ു<br> സോഷ്യൽ സയൻസ്  HS</center>
 
പ്രമാണം:Nn217.jpg|<center>ശ്രീമതി.അന‍ുഷ <br>നാച്ചുറൽ സയൻസ്  HS</center>
 
പ്രമാണം:Nn217.jpg|<center>ശ്രീമതി.അന‍ുഷ <br>നാച്ചുറൽ സയൻസ്  HS</center>
വരി 22: വരി 23:
 
പ്രമാണം:nn262.jpg|<center>ശ്രീമതി.ഷജില <br>സോഷ്യൽ സയൻസ്  HS</center>
 
പ്രമാണം:nn262.jpg|<center>ശ്രീമതി.ഷജില <br>സോഷ്യൽ സയൻസ്  HS</center>
 
പ്രമാണം:nn237.jpg|<center>ശ്രീ.ജാബിർ.എൽ  <br>ഉറ‍ുദ‍ു HS</center>
 
പ്രമാണം:nn237.jpg|<center>ശ്രീ.ജാബിർ.എൽ  <br>ഉറ‍ുദ‍ു HS</center>
 
 
  
 
</gallery></center>
 
</gallery></center>

01:19, 13 നവംബർ 2019-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം