സഹായം Reading Problems? Click here


"കമ്പിൽ മോപ്പിള എച്ച് എസ്സ്/HS" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
(ചെ.)
(ചെ.)
വരി 3: വരി 3:
 
</gallery></center>
 
</gallery></center>
 
<center><gallery>
 
<center><gallery>
 +
പ്രമാണം:Nn223.jpg|<center>ശ്രീമതി.അഖില. എൻ .<br>നാച്ച‍ുറൽ സയൻസ്  HS</center>
 +
പ്രമാണം:Nn231.jpg|<center>ശ്രീമതി.മഞ്ജ‍ുള  <br>നാച്ച‍ുറൽ സയൻസ്  HS</center>
 +
പ്രമാണം:nn260.jpg|<center>ശ്രീമതി.വിമല <br>കണക്ക് HS</center>
 
പ്രമാണം:Nn226.jpg|<center>ശ്രീജ  <br>മലയാളം  HS</center>
 
പ്രമാണം:Nn226.jpg|<center>ശ്രീജ  <br>മലയാളം  HS</center>
 +
പ്രമാണം:Nn222.jpg|<center>ശ്രീമതി.ഗീത എം.വി .<br>കണക്ക്  HS</center>
 +
പ്രമാണം:nn265.jpg|<center>ശ്രീമതി.അജിത<br>ഫിസിക്സ്  HS</center>
 +
പ്രമാണം:nn264.jpg|<center>ശ്രീ.അശോകൻ  <br>ഹിന്ദി  HS</center>
 +
പ്രമാണം:nn261.jpg|<center>ശ്രീമതി.സിന്ദു <br>കണക്ക് HS</center>
 
പ്രമാണം:Nn215.jpg|<center>ശ്രീമതി.ബിന്ദ‍ു<br> സോഷ്യൽ സയൻസ്  HS</center>
 
പ്രമാണം:Nn215.jpg|<center>ശ്രീമതി.ബിന്ദ‍ു<br> സോഷ്യൽ സയൻസ്  HS</center>
 
പ്രമാണം:Nn217.jpg|<center>ശ്രീമതി.അന‍ുഷ <br>നാച്ചുറൽ സയൻസ്  HS</center>
 
പ്രമാണം:Nn217.jpg|<center>ശ്രീമതി.അന‍ുഷ <br>നാച്ചുറൽ സയൻസ്  HS</center>
 
പ്രമാണം:Nn219.jpg<center>|ശ്രീമതി.സരിത.കെ.<br>ഇംഗ്ലീഷ്  HS</center>
 
പ്രമാണം:Nn219.jpg<center>|ശ്രീമതി.സരിത.കെ.<br>ഇംഗ്ലീഷ്  HS</center>
പ്രമാണം:Nn222.jpg|<center>ശ്രീമതി.ഗീത എം.വി .<br>കണക്ക്  HS</center>
 
പ്രമാണം:Nn223.jpg|<center>ശ്രീമതി.അഖില. എൻ .<br>നാച്ച‍ുറൽ സയൻസ്  HS</center>
 
 
പ്രമാണം:Nn227.jpg|<center>ശ്രീമതി.ഷീന <br> നാച്ച‍ുറൽ സയൻസ്  HS</center>
 
പ്രമാണം:Nn227.jpg|<center>ശ്രീമതി.ഷീന <br> നാച്ച‍ുറൽ സയൻസ്  HS</center>
 
പ്രമാണം:Nn228.jpg|<center>ശ്രീമതി.സംഗീത <br> മലയാളം  HS</center>
 
പ്രമാണം:Nn228.jpg|<center>ശ്രീമതി.സംഗീത <br> മലയാളം  HS</center>
വരി 15: വരി 20:
 
പ്രമാണം:Nn220.jpg|<center>ശ്രീമതി.സരിത.കെ.<br>ഇംഗ്ലീഷ്  HS</center>
 
പ്രമാണം:Nn220.jpg|<center>ശ്രീമതി.സരിത.കെ.<br>ഇംഗ്ലീഷ്  HS</center>
 
പ്രമാണം:Nn225.jpg|<center>ശ്രീമതി.സരിത <br>ഇംഗ്ലീഷ് HS</center>
 
പ്രമാണം:Nn225.jpg|<center>ശ്രീമതി.സരിത <br>ഇംഗ്ലീഷ് HS</center>
പ്രമാണം:Nn231.jpg|<center>ശ്രീമതി.മഞ്ജ‍ുള  <br>നാച്ച‍ുറൽ സയൻസ്  HS</center>
 
 
പ്രമാണം:nn262.jpg|<center>ശ്രീമതി.ഷജില <br>സോഷ്യൽ സയൻസ്  HS</center>
 
പ്രമാണം:nn262.jpg|<center>ശ്രീമതി.ഷജില <br>സോഷ്യൽ സയൻസ്  HS</center>
 
പ്രമാണം:nn237.jpg|<center>ശ്രീ.ജാബിർ.എൽ  <br>ഉറ‍ുദ‍ു HS</center>
 
പ്രമാണം:nn237.jpg|<center>ശ്രീ.ജാബിർ.എൽ  <br>ഉറ‍ുദ‍ു HS</center>
പ്രമാണം:nn260.jpg|<center>ശ്രീമതി.വിമല <br>കണക്ക് HS</center>
+
 
പ്രമാണം:nn261.jpg|<center>ശ്രീമതി.സിന്ദു <br>കണക്ക് HS</center>
+
 
പ്രമാണം:nn264.jpg|<center>ശ്രീ.അശോകൻ  <br>ഹിന്ദി  HS</center>
 
പ്രമാണം:nn265.jpg|<center>ശ്രീമതി.അജിത<br>ഫിസിക്സ്  HS</center>
 
  
 
</gallery></center>
 
</gallery></center>

06:30, 12 നവംബർ 2019-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം