കണ്ണാടി.എച്ച്.എസ്സ്. / എച്ച്.എസ്.എസ്

ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ


ഡിവിഷനും കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും
- - -
പ്ലസ് വൺ ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ ആകെ
പ്ലസ് വൺ 226 163 389
പ്ലസ് ടൂ 185 168 353
ഡിവിഷൻ വിഷയം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ആകെ എണ്ണം
ഡിവിഷൻ ബാച്ച് വിഷയം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം
A1 ഡിവിഷൻ പ്ലസ് വൺ ബയോളജി 65
B1 ഡിവിഷൻ പ്ലസ് വൺ ബയോളജി 65
C1 ഡിവിഷൻ പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് 64
D1 ഡിവിഷൻ പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് 65
E1 ഡിവിഷൻ പ്ലസ് വൺ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് 65
F1 ഡിവിഷൻ പ്ലസ് വൺ കോമേഴ്സ് 65
A2 ഡിവിഷൻ പ്ലസ് ടൂ ബയോളജി 59
B2 ഡിവിഷൻ പ്ലസ് ടൂ ബയോളജി 56
C2 ഡിവിഷൻ പ്ലസ് ടൂ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് 59
D2 ഡിവിഷൻ പ്ലസ് ടൂ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് 60
E2 ഡിവിഷൻ പ്ലസ് ടൂ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് 59
F2ഡിവിഷൻ പ്ലസ് ടൂ കോമേഴ്സ് 60