ഒ.എൽ.സി.മണ്ണയ്കനാട്/സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബ്-17

< ഒ.എൽ.സി.മണ്ണയ്കനാട്
DSC01162.resized.JPG

സ്ക്കൂളിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് അധ്യാപകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബ് ഇവിടെ ഉണ്ട്.