സഹായം Reading Problems? Click here


ഒ.എൽ.സി.മണ്ണയ്കനാട്/ഫിലിം ക്ലബ്ബ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

സമയമനുസരിച്ച് നല്ല സിനിമകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കുട്ടികളെ കാണിച്ച് നിരൂപണങ്ങൾ നടത്തുന്നു.