ഒ.എൽ.സി.മണ്ണയ്കനാട്/ആർട്‌സ് ക്ലബ്ബ്-17

< ഒ.എൽ.സി.മണ്ണയ്കനാട്
IMG-20180910-WA0004.rotated.rotated.rotated.resized.jpg
IMG-20180910-WA0004.rotated.rotated.rotated.resized.jpg
IMG-20180910-WA0003.resized.rotated.jpg
IMG-20180910-WA0003.resized.rotated.jpg
20180910 113542.resized.jpg
20180910_113542.resized.jpg
20180910 113512.resized.jpg
20180910_113512.resized.jpg
IMG-20180904-WA0030.resized.jpg
IMG-20180904-WA0030.resized.jpg
IMG-20161115-WA0027.resized.jpg

IMG-20161115-WA0027.resized.jpg


നൃത്തം, ബാൻറ്,ഡാൻസ്ചിത്രരചന,തുന്നൽ,തയ്യൽ ‍എന്നിവ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ അധ്യാപകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആർട്സ് ക്ലബ്ബ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.