ഏക ദിന ശിൽപ്പശാല

സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച്സൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾപ്രൈമറിഹൈസ്കൂൾഹയർസെക്കന്ററിചരിത്രംഅംഗീകാരങ്ങൾ
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഐ ടി ക്ളബ്ബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഏകദിന ശിൽപ്പശാല
Sil2.jpg