സഹായം Reading Problems? Click here


എ. കെ. എം .എച്ച്.എസ്.എസ് കോട്ടൂർ /മൾട്ടിമീഡിയ സൗകര്യങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

മികച്ച സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടിയ 2 സ്മാർട്ട് റൂമുകൾ

300 ഒോളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുള്ള സ്മാർട്ട് ഒോഡിറ്റോറിയം

(വൈറ്റ് ബോർഡ്,എൽ സി. ഡി പ്രൊജക്ടർ, മൈക്ക്, ഡിജിററൽ ശബ്ദ സംവിധാനത്തോടുകൂടിയത്.)

മികച്ച സ്മാർട്ട് ക്ളാസ്സ് റൂം ,100 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ഏററവും പിറകിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും സ്ക്രീനിലേക്ക് കാണാവുന്ന വ്ധം പടവുകളിലായാണ് ഇരിപ്പിടങ്ങൾ സജ്ജീകരീച്ചിട്ടുള്ളത്. കംപ്യൂട്ടർ, ഡിവിഡി പ്ളയർ, എൽ സി. ഡി പ്രൊജക്ടർ, മൈക്ക്, ഡിജിററൽ ശബ്ദ സംവിധാനം, ഇന്റർനെററ് എന്നിവ സ്മാർട്ട് ക്ളാസ്സ് റൂമിൽ സജ്ജീകരീച്ചിട്ടുണ്ട്. 12 x8 അടി സ്ക്രീനിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തതയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ കാണാവുന്ന എൽ സി. ഡി പ്രൊജക്ടർ, മികച്ച ഇന്റീരിയർ എന്നിവ കോട്ടൂർ എ. കെ. എം ഹൈസ്ക്കൂളിലെ സ്മാർട്ട് ക്ളാസ്സ് റൂം കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കുന്നു.