സഹായം Reading Problems? Click here


എ. കെ. എം .എച്ച്.എസ്.എസ് കോട്ടൂർ/ കംപ്യൂട്ടർ ലാബ്(ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം)

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മികച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിലുള്ള അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് ഹൈസ്‌ക്കൂൾ വിഭാഗം രണ്ട് ഡിവിഷനുകളിലെ വിദ്യാർതഥികൾക്ക് ഒന്നിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ 50 കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ,പ്രൊജക്ടർ സജ്ജീകരിച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് 20 കമ്പ്യൂട്ടറുകളോടുകൂടിയ രണ്ടാമത്തെ ലാബ് യു.പി വിഭാഗം 32കമ്പൂട്ടറുകൾ,പ്രൊജക്ടർ സജ്ജീകരിച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ്