മഴ


പ്രകൃതിതൻ കുസൃതിയിൽ എനിക്കേറെ പ്രിയം
 മഴയെയായിരുന്നു
 മഴത്തുള്ളികളെൻ കൈകളിൽ വീഴുമ്പോൾ
 മനമേറെ തണുത്തിരുന്നു
 മഴ മീട്ടും ശ്രുതിയിൽ ഞാനെന്നെ മറന്നിരുന്നു
നിൻ മഴത്തുള്ളികൾ ചെറു പുൽ തമ്പുകളിൽ
വൈഡ്യൂര്യ മണിമുത്ത് നൽകിടുന്നു
എന്നിരുന്നാലും നീവിതക്കും നാശനഷ്ടങ്ങളിൽ
എന്റെ കരങ്ങളും പതിഞ്ഞിരുന്നു
എങ്കിലും ഞാൻ നിൻ വരവിനായ്
ഏറെ കൊതിച്ചിരുന്നു
ഇന്നും കാതോർത്തിരുന്നീടുന്നു

ADHARV A
1 എ.എം.വി.എൽ.പി.സ്കൂൾ വേങ്ങൂർ
വെളിയം ഉപജില്ല
കൊല്ലം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannankollam തീയ്യതി: 19/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത