ഹരിതസേന അംഗങ്ങള്‍ ജൈവ-അജൈവ മാലിന്യങ്ങള്‍ വേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു.

ദേശീയ ഹരിതസേന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നല്ലരീതിയില്‍ ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തില്‍ നടന്നുവരുന്നു.