എൽ എഫ് സി ജി എച്ച് എസ് ഒളരിക്കര/HS

< എൽ എഫ് സി ജി എച്ച് എസ് ഒളരിക്കര
23:08, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2018-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- 22033 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('2017-18 S.S.L.C പരീക്ഷയെഴുതൂയ 64 വിദ്യാർത്ഥികളിൽ 64വിദ്യ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)

2017-18 S.S.L.C പരീക്ഷയെഴുതൂയ 64 വിദ്യാർത്ഥികളിൽ 64വിദ്യാർത്തികളും വിജയിച്ചു. 100 ശതമാനം വിജയം കരസ്ഥമാക്കി. മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്,ഹിന്ദി അധ്യാപകർ അക്ഷരജ്ഞാനംകുറഞ്ഞവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകിവരുന്നു.