സഹായം Reading Problems? Click here


"എൽ എഫ് സി ജി എച്ച് എസ് ഒളരിക്കര/HS" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
('2017-18 S.S.L.C പരീക്ഷയെഴുതൂയ 64 വിദ്യാർത്ഥികളിൽ 64വിദ്യ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
 
വരി 1: വരി 1:
2017-18 S.S.L.C പരീക്ഷയെഴുതൂയ 64 വിദ്യാർത്ഥികളിൽ 64വിദ്യാർത്തികളും വിജയിച്ചു. 100 ശതമാനം വിജയം കരസ്ഥമാക്കി. മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്,ഹിന്ദി  അധ്യാപകർ അക്ഷരജ്ഞാനംകുറഞ്ഞവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകിവരുന്നു.
+
2017-18 S.S.L.C പരീക്ഷയെഴുതിയ  64 വിദ്യാർത്ഥികളിൽ 64വിദ്യാർത്തികളും വിജയിച്ചു. 100 ശതമാനം വിജയം കരസ്ഥമാക്കി. മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്,ഹിന്ദി  അധ്യാപകർ അക്ഷരജ്ഞാനംകുറഞ്ഞവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകിവരുന്നു.

23:09, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2018-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

2017-18 S.S.L.C പരീക്ഷയെഴുതിയ 64 വിദ്യാർത്ഥികളിൽ 64വിദ്യാർത്തികളും വിജയിച്ചു. 100 ശതമാനം വിജയം കരസ്ഥമാക്കി. മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്,ഹിന്ദി അധ്യാപകർ അക്ഷരജ്ഞാനംകുറഞ്ഞവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകിവരുന്നു.