എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. ചൊവ്വള്ളൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/വേനൽക്കാലത്തെ മഹാമാരി

വേനൽക്കാലത്തെ മഹാമാരി

തെളിയുന്ന മേഘങ്ങളും കൂടുന്ന
ചൂടമായി ഒരു വേനൽ കാലംകൂടി
പഴുക്കുന്ന മാമ്പഴത്തിന്റെ
രുചിയറിയുന്നു കാലം
കുട്ടികളി ഏറുന്നാ കാലം
കണിക്കോന്ന പുക്കുന്ന
നല്ലൊരു വിഷുക്കാലം
ജിവിത ചൂട് കൂടുന്ന കാലം
പൊള്ളുന്ന ചൂടിനെ മറികടന്ന് അതാ ഒരു
മഹാമാരി ഇവിടെയും
മാമ്പഴം പറിച്ചെടുക്കുന്ന
ലാഘവമതിൽ അത് മനുഷ്യജിവൻ
പറിച്ചെടുക്കുന്നു
തുടച്ചു നീക്കും ഈ കോറൊണായെ
പിന്നെ, വീണ്ടും വരവേൽക്കും
നഷ്ടപ്പെട്ട വേനൽക്കാലത്തെ
 

മഹിമ.എസ്സ്.പി
9A എൻ.എസ്സ്.എച്ച്.എസ്സ്.ചൊവ്വള്ളൂർ
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത

 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 18/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത