എന്റെ ഭൂമി

എത്ര മനോഹരമാണെന്റെ ഭൂമി
കാട്ടാറുകളും കാട്ടരുവികളും..
കിളികളും കളനാദവും
കാട്ടുചോലകളും കുയിൽപ്പാട്ടുകളും..
കാറ്റിലാടുന്ന പൂമരങ്ങളും
വർണ പൂമ്പാറ്റകളും
പുൽമേടുകളും പഞ്ചർണക്കിളികളും..
കുളിർ മഴയും ചെറുകാറ്റും
കടൽനീലിമയും കായൽത്തണുപ്പും...
എത്ര മനോഹരമാണെന്റെ ഭൂമി,..
 

ഹരികൃഷ്ണൻ
8A എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്.ഹൈസ്ക്കൂൾ ചൊവ്വള്ളൂർ
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത

 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 18/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത