എസ് ജി എം എസ് ബി എസ്‍‍ വടകര/പ്രവർത്തനങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
12:37, 15 മാർച്ച് 2022-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Sgmsbschool (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (,)
(മാറ്റം) ←പഴയ രൂപം | ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം (മാറ്റം) | പുതിയ രൂപം→ (മാറ്റം)

പഠനവും പഠനാനുബന്ധപ്രവർത്തങ്ങൾ ചിട്ടയായും, സമഗ്രമായി സംഘടിപ്പിക്കുകയും കുട്ടികളുടെ സർവ്വതോൻമുഖവുമായ കഴിവുകളെ കണ്ടെത്തുകയും, പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും, ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന  പ്രവർത്തങ്ങൾ