സഹായം Reading Problems? Click here

"എസ്.എം.എസ്.എൻ. എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.വൈക്കം" എന്ന താളിന്റെ നാൾവഴി

വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒത്തുനോക്കാൻ: ഒത്തുനോക്കേണ്ട പതിപ്പുകൾക്കൊപ്പമുള്ള റേഡിയോ ബട്ടൺ തിരഞ്ഞെടുത്ത് "തിരഞ്ഞെടുത്ത പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണുക" എന്ന ബട്ടൺ ഞെക്കുകയോ എന്റർ കീ അമർത്തുകയോ ചെയ്യുക.

സൂചന: (ഇപ്പോൾ) = നിലവിലുള്ള പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (മുമ്പ്) = തൊട്ടുമുൻപത്തെ പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (ചെ.) = ചെറിയ തിരുത്ത്.

(ഏറ്റവും പുതിയവ | ഏറ്റവും പഴയവ) പുതിയ 50 | എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

5 ഫെബ്രുവരി 2022

17 ജനുവരി 2022

15 ജനുവരി 2022

14 ജനുവരി 2022

24 ഡിസംബർ 2021

25 സെപ്റ്റംബർ 2020

21 ഓഗസ്റ്റ് 2019

4 ജനുവരി 2019

30 ഓഗസ്റ്റ് 2018

5 ഏപ്രിൽ 2018

25 സെപ്റ്റംബർ 2017

25 ജനുവരി 2017

10 ജനുവരി 2017

9 ജനുവരി 2017

15 ഫെബ്രുവരി 2010

11 ഫെബ്രുവരി 2010

6 ഫെബ്രുവരി 2010

21 ഡിസംബർ 2009

13 നവംബർ 2009

(ഏറ്റവും പുതിയവ | ഏറ്റവും പഴയവ) പുതിയ 50 | എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)