എം.വി. എച്ച്.എസ്. തുണ്ടത്തിൽ/നാടോടി വിജ്ഞാനകോശം

സ്കൂൾലൈബ്രറിയിൽനിന്നുംപുസ്ത്കങ്ങൾ കുട്ടികൽ എടുക്കുകയുംഅവഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയുംചെയ്‌യുന്നു