എം.എച്ച്.എം.യു.പി.എസ്. വാവൂർ/പ്രവർത്തനങ്ങൾ

1.കോർണർ PTA മീറ്റിംഗ്

കുട്ടികളുടെ മികവുകളെ തിരിച്ചറിയാനും അതോടൊപ്പം  രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടികൾ അധ്യാപകർ ഇവർ മൂന്നു  പേരും കൂടി പഠനവും പഠ്യേതരവുമായ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഒരു സമഗ്രമായ ചർച്ച ചെയ്യാനും വേണ്ടി കുട്ടികളുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം .

2.വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി ഉദ്‌ഘാടനം

3.ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷം

സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച്സൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ലബ്ബുകൾചരിത്രംഅംഗീകാരങ്ങൾ