ഉപയോക്താവ്:42040

'നെടുമങ്ങാട് താലൂക്കിൽ കരിപ്പൂര് ഗ്രാമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കരിപ്പൂരു ഗവ ഹൈസ്കൂളിന്റെ പരീക്ഷ സെന്റർ കോഡാണ്' 42040