ഇവിടെ

1963 ൽ കടുങ്ങപുരം യു പി സ്‌ക‌ൂളിൽ നിന്നും പിരുയുന്ന നിമിഷം