സഹായം Reading Problems? Click here


"ഇടുക്കി ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 2: വരി 2:
 
<gallery widths=120x heights=120px perrow=7 mode="packed-hover" heights="180">
 
<gallery widths=120x heights=120px perrow=7 mode="packed-hover" heights="180">
 
file:29010-dm.png|[[:file:29010-IDK-ghsskudayathoor-2019.pdf|'''മഴവില്ല്''']]<br>----<br>[[29010|ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. കുടയത്തൂർ]]
 
file:29010-dm.png|[[:file:29010-IDK-ghsskudayathoor-2019.pdf|'''മഴവില്ല്''']]<br>----<br>[[29010|ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. കുടയത്തൂർ]]
file:29035-dm.png|[[:file:29035-IDK-sshsthokkupara-2019.pdf|'''സ്പന്ദനം''']]<br>[[29035|എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ് തോക്കുപാറ]]
+
file:29035-dm.png|[[:file:29035-IDK-sshsthokkupara-2019.pdf|'''സ്പന്ദനം''']]<br>----<br>[[29035|എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ് തോക്കുപാറ]]
file:29029-dm.png|[[:file:29029-idk-sghsskallanickal2019.pdf|'''അറിവും അനുഭൂതിയും''']]<br>[[29029|എസ്.ജി.എച്ച് .എസ് കല്ലാനിക്കൽ]]
+
file:29029-dm.png|[[:file:29029-idk-sghsskallanickal2019.pdf|'''അറിവും അനുഭൂതിയും''']]<br>----<br>[[29029|എസ്.ജി.എച്ച് .എസ് കല്ലാനിക്കൽ]]
file:29040-dm.png|[[:file:29040-IDK-FMGHSS KOOMPANPARA-2019.pdf|'''BLUE TIT MOUSE''']]<br>[[29040|എഫ്.എം.ജി.എച്ച്. എസ്.എസ് കൂമ്പൻപാറ]]
+
file:29040-dm.png|[[:file:29040-IDK-FMGHSS KOOMPANPARA-2019.pdf|'''BLUE TIT MOUSE''']]<br>----<br>[[29040|എഫ്.എം.ജി.എച്ച്. എസ്.എസ് കൂമ്പൻപാറ]]
file:29030-dm.png|[[:file:29030-IDK-TECHPULSES-MKNMHSSKUMARAMANGALAM-2019.pdf|'''TECH PULSE''']]<br>[[29030|എം.കെ.എൻ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് കുമാരമംഗലം]]
+
file:29030-dm.png|[[:file:29030-IDK-TECHPULSES-MKNMHSSKUMARAMANGALAM-2019.pdf|'''TECH PULSE''']]<br>----<br>[[29030|എം.കെ.എൻ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് കുമാരമംഗലം]]
file:29031-dm.png|[[:file:29031-IDK-SRHS Paynkulam-2019.pdf|'''മഴത്തുള്ളി''']]<br>[[29031|എസ്.ആർ.എച്ച്.എസ് പൈങ്കുളം]]
+
file:29031-dm.png|[[:file:29031-IDK-SRHS Paynkulam-2019.pdf|'''മഴത്തുള്ളി''']]<br>----<br>[[29031|എസ്.ആർ.എച്ച്.എസ് പൈങ്കുളം]]
file:29034-dm.png|[[:file:29034-IDK- sshss vazhithala 2019.pdf|'''കുട്ടിപ്പറവകൾ''']]<br>[[29034|എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് വഴിത്തല]]
+
file:29034-dm.png|[[:file:29034-IDK- sshss vazhithala 2019.pdf|'''കുട്ടിപ്പറവകൾ''']]<br>----<br>[[29034|എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് വഴിത്തല]]
file:29053-dm.png|[[:file:29053-idk-ghs kanjikuzhy-2019.pdf|'''LITTLE TECH''']]<br>[[29053|ജി.എച്ച്. എസ് കഞ്ഞിക്കുഴി]]
+
file:29053-dm.png|[[:file:29053-idk-ghs kanjikuzhy-2019.pdf|'''LITTLE TECH''']]<br>----<br>[[29053|ജി.എച്ച്. എസ് കഞ്ഞിക്കുഴി]]
file:29032-dm.png|[[:file:29032-IDK-STHS Thudanganad-2019.pdf|'''DILLI GENT''']]<br>[[29032|എസ്.റ്റി.എച്ച്.എസ് തുടങ്ങനാട്]]
+
file:29032-dm.png|[[:file:29032-IDK-STHS Thudanganad-2019.pdf|'''DILLI GENT''']]<br>----<br>[[29032|എസ്.റ്റി.എച്ച്.എസ് തുടങ്ങനാട്]]
file:29046-dm.png|[[:file:29046-IDK-CMHS Kanavu-2019.pdf|'''കനവ്''']]<br>[[29046|സി.എം.എച്ച്.എസ് മാങ്കടവ്]]
+
file:29046-dm.png|[[:file:29046-IDK-CMHS Kanavu-2019.pdf|'''കനവ്''']]<br>----<br>[[29046|സി.എം.എച്ച്.എസ് മാങ്കടവ്]]
file:30014-dm.png|[[:file:30014-idk-crhs valiathovala-2019.pdf|'''ജ്വാല''']]<br>[[30014|സി.ആർ.എച്ച്.എസ് വലിയതോവാള]]
+
file:30014-dm.png|[[:file:30014-idk-crhs valiathovala-2019.pdf|'''ജ്വാല''']]<br>----<br>[[30014|സി.ആർ.എച്ച്.എസ് വലിയതോവാള]]
file:30020-dm.png|[[:file:30020-IDK-sghss ktpna-2019.pdf|'''നന്മകൾ പൂക്കുന്നിടം''']]<br>[[30020|എസ്.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് കട്ടപ്പന]]
+
file:30020-dm.png|[[:file:30020-IDK-sghss ktpna-2019.pdf|'''നന്മകൾ പൂക്കുന്നിടം''']]<br>----<br>[[30020|എസ്.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് കട്ടപ്പന]]
file:30043-dm.png|[[:file:30043-IDK-STHSS ERATTAYAR-2019.pdf|'''അസ്ത്ര''']]<br>[[30043|സെന്റ് തോമസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഇരട്ടയാർ]]
+
file:30043-dm.png|[[:file:30043-IDK-STHSS ERATTAYAR-2019.pdf|'''അസ്ത്ര''']]<br>----<br>[[30043|സെന്റ് തോമസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഇരട്ടയാർ]]
file:29058-dm.png|[[:file:29058-IDK-NINAVU-GHS-Mukkudam-2018-19.pdf|'''നിനവ്''']]<br>[[29058|ജി. എച്ച് എസ് മുക്കുടം]]
+
file:29058-dm.png|[[:file:29058-IDK-NINAVU-GHS-Mukkudam-2018-19.pdf|'''നിനവ്''']]<br>----<br>[[29058|ജി. എച്ച് എസ് മുക്കുടം]]
file:29055-dm.png|[[:file:29055-IDK-sths Punnayar-2019.pdf|'''''']]<br>[[29055|എസ്.റ്റി.എച്ച്.എസ് പുന്നയാർ]]
+
file:29055-dm.png|[[:file:29055-IDK-sths Punnayar-2019.pdf|'''''']]<br>----<br>[[29055|എസ്.റ്റി.എച്ച്.എസ് പുന്നയാർ]]
file:30050-dm.png|[[:file:30050-IDK-SXHSS Chemmannar-2019.pdf|'''തെന്നൽ''']]<br>[[30050|എസ്.എക്സ്.എച്ച്.എസ്.എസ് ചെമ്മണ്ണാർ]]
+
file:30050-dm.png|[[:file:30050-IDK-SXHSS Chemmannar-2019.pdf|'''തെന്നൽ''']]<br>----<br>[[30050|എസ്.എക്സ്.എച്ച്.എസ്.എസ് ചെമ്മണ്ണാർ]]
file:30053-dm.png|[[:file:30053-IDK-SJHSS Vellayamkudy-2019.pdf|'''വെളളാരംകല്ലുകൾ''']]<br>[[30053|എസ്.ജെ.എച്ച്.എസ്.എസ് വെളളയാംകുടി]]
+
file:30053-dm.png|[[:file:30053-IDK-SJHSS Vellayamkudy-2019.pdf|'''വെളളാരംകല്ലുകൾ''']]<br>----<br>[[30053|എസ്.ജെ.എച്ച്.എസ്.എസ് വെളളയാംകുടി]]
file:30066-dm.png|[[:file:30066-IDK-Aaramam-2019.pdf|'''ആരാമം''']]<br>[[30066|ജി.റ്റി.എച്ച്‍.എസ് കട്ടപ്പന]]
+
file:30066-dm.png|[[:file:30066-IDK-Aaramam-2019.pdf|'''ആരാമം''']]<br>----<br>[[30066|ജി.റ്റി.എച്ച്‍.എസ് കട്ടപ്പന]]
file:30055-dm.png|[[:file:30055-IDK-SMHSS MARIYAPURAM-2019.pdf|'''ദക്ഷിണ''']]<br>[[30055|എസ്.എം.എച്ച്.എസ് മരിയാപുരം]]
+
file:30055-dm.png|[[:file:30055-IDK-SMHSS MARIYAPURAM-2019.pdf|'''ദക്ഷിണ''']]<br>----<br>[[30055|എസ്.എം.എച്ച്.എസ് മരിയാപുരം]]
file:30012-dm.png|[[:file:30012-IDK-ghss kallar-2019.pdf|'''Digiwings''']]<br>[[30012|ജി. എച്ച്.എസ്. കല്ലാർ]]
+
file:30012-dm.png|[[:file:30012-IDK-ghss kallar-2019.pdf|'''Digiwings''']]<br>----<br>[[30012|ജി. എച്ച്.എസ്. കല്ലാർ]]
file:30045-dm.png|[[:file:30045-IDK-Deepam-2019.pdf|'''ദീപം''']]<br>[[30045|DEEPA H.S KUZHITHOLU]]
+
file:30045-dm.png|[[:file:30045-IDK-Deepam-2019.pdf|'''ദീപം''']]<br>----<br>[[30045|DEEPA H.S KUZHITHOLU]]
file:30064-dm.png|[[:file:30064-IDK-pralayam-2019.pdf|'''പെരുമ‍ഴ''']]<br>[[30064|എസ്.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് മുരിക്കാശ്ശേരി]]
+
file:30064-dm.png|[[:file:30064-IDK-pralayam-2019.pdf|'''പെരുമ‍ഴ''']]<br>----<br>[[30064|എസ്.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് മുരിക്കാശ്ശേരി]]
file:30023-dm.png|[[:file:30023-idk-NSPHSS-2019.pdf|'''TECHIE TICKS''']]<br>[[30023|എൻ.എസ്.പി.എച്ച്.എസ് പുറ്റടി]]
+
file:30023-dm.png|[[:file:30023-idk-NSPHSS-2019.pdf|'''TECHIE TICKS''']]<br>----<br>[[30023|എൻ.എസ്.പി.എച്ച്.എസ് പുറ്റടി]]
file:30040-dm.png|[[:file:30040-IDK-GVHSS Nedumkandam-2019.pdf|'''നിറക്കൂട്ട്''']]<br>[[30040|ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് നെടുങ്കണ്ടം]]
+
file:30040-dm.png|[[:file:30040-IDK-GVHSS Nedumkandam-2019.pdf|'''നിറക്കൂട്ട്''']]<br>----<br>[[30040|ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് നെടുങ്കണ്ടം]]
file:29502-dm.png|[[:file:29502-IDK-gths vannappuram-2019.pdf|'''ഇ തൂലിക''']]<br>[[29502|ജി.റ്റി.എച്ച്.എസ്.വണ്ണപ്പുറം]]
+
file:29502-dm.png|[[:file:29502-IDK-gths vannappuram-2019.pdf|'''ഇ തൂലിക''']]<br>----<br>[[29502|ജി.റ്റി.എച്ച്.എസ്.വണ്ണപ്പുറം]]
file:29504-dm.png|[[:file:29504-IDK-THSS MUTTOM-2019.pdf|'''RANTHAI''']]<br>[[29504|ടെക്നിക്കൽ എച്ച്.എസ്സ്‍.എസ്സ്. മുട്ടം]]
+
file:29504-dm.png|[[:file:29504-IDK-THSS MUTTOM-2019.pdf|'''RANTHAI''']]<br>----<br>[[29504|ടെക്നിക്കൽ എച്ച്.എസ്സ്‍.എസ്സ്. മുട്ടം]]
 
</gallery>
 
</gallery>

04:28, 21 ഫെബ്രുവരി 2019-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഇടുക്കി_ഡിജിറ്റൽ_മാഗസിൻ&oldid=616885" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്