"അക്ഷരവൃക്ഷം/എറണാകുളം/കോലഞ്ചേരി ഉപജില്ല" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
 
(3 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 6 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല)
വരി 1: വരി 1:
 
{{Av2020|Title= അക്ഷരവൃക്ഷം|2=അക്ഷരവൃക്ഷം2020}}
 
{{Av2020|Title= അക്ഷരവൃക്ഷം|2=അക്ഷരവൃക്ഷം2020}}
 
<div style="position:relative;margin:0em 1em">
 
<div style="position:relative;margin:0em 1em">
{{SSKBoxtop}}
+
{{SSKBoxtop}}{{Ekm-sub2sub}}
<!--രചനകൾ ഉതിനു താഴെ ചേർക്കുക -->
+
<div style="float: center; border: 1px solid #32c1b8; width: 98%; background: #f9f9f9; text-align: left; padding: 0.5em 0.5em 0.5em 0.5em;line-height: 2.2em; ">
 
+
{| align="center" style="background: transparent; text-align: left; table-layout: auto; border-collapse: collapse; padding: 0; font-size: 100%;" cellspacing="0" cellpadding="0"
 
+
<div style="text-align:center;font-weight:bold;padding:0.4em 1em 0.3em 1em;-moz-border-radius: 10px;background-color:#49c0a8; ">കോലഞ്ചേരി ഉപജില്ലയിലെ രചനകൾ</div>
 
+
|-
 
+
|style="vertical-align:top;width:33%;"|
 
+
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
 
+
!colspan=3| കഥകൾ
 +
|-
 +
!ക്രമനമ്പർ !! സ്കൂളിന്റെ പേര്!!കഥയുടെ പേര്
 +
|-
 +
|1||[[ആർ എം എച്ച് എസ് എസ് വടവുകോട്]]||[[ആർ എം എച്ച് എസ് എസ് വടവുകോട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/നിശബ്ദമാക്കപ്പെട്ട തെരുവീഥികൾ|നിശബ്ദമാക്കപ്പെട്ട തെരുവീഥികൾ]]
 +
|-
 +
|2||[[എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം]]||[[എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം/അക്ഷരവൃക്ഷം/ നിശബ്ദ വഴിയിലൂടെ| നിശബ്ദ വഴിയിലൂടെ]]
 +
|-
 +
|3||[[ഗവ. യു പി എസ് കുമ്മനോട്]]||[[ഗവ. യു പി എസ് കുമ്മനോട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/ലോക് ഡൗണും മുത്തശ്ശി മാവും|ലോക് ഡൗണും മുത്തശ്ശി മാവും]]
 +
|-
 +
|4||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ]]||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ സ്വപ്ന ഭൂമി| സ്വപ്ന ഭൂമി]]
 +
|-
 +
|5||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ]]||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/കൊറോണ വസന്തം|കൊറോണ വസന്തം]]
 +
|-
 +
|6||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ]]||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ചക്കര മാമ്പഴം|ചക്കര മാമ്പഴം]]
 +
|-
 +
|7||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ]]||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/തിരിച്ചറിവ്|തിരിച്ചറിവ്]]
 +
|-
 +
|8||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ]]||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/നരകമാകുന്ന നഗരജീവിതം|നരകമാകുന്ന നഗരജീവിതം]]
 +
|-
 +
|9||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ]]||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/നാം അതിജീവിക്കും|നാം അതിജീവിക്കും]]
 +
|-
 +
|10||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ]]||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/പ്രകൃതി പാഠം|പ്രകൃതി പാഠം]]
 +
|-
 +
|11||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ]]||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/പ്രക്യതി പാഠം|പ്രക്യതി പാഠം]]
 +
|-
 +
|12||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ]]||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/പ്രത്യാശയുടെ ദീപം|പ്രത്യാശയുടെ ദീപം]]
 +
|-
 +
|13||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ]]||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/മിലിയും മാളുവും|മിലിയും മാളുവും]]
 +
|-
 +
|14||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ]]||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/സോജൻ എന്ന നല്ല കുട്ടി|സോജൻ എന്ന നല്ല കുട്ടി]]
 +
|-
 +
|15||[[സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട്]]||[[സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/ കുഞ്ഞിക്കിളിയും കുഞ്ഞാറ്റയും| കുഞ്ഞിക്കിളിയും കുഞ്ഞാറ്റയും]]
 +
|-
 +
|16||[[സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട്]]||[[സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/ ക‍‍‍ഴുകിയകറ്റാം| ക‍‍‍ഴുകിയകറ്റാം]]
 +
|-
 +
|17||[[സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട്]]||[[സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ|അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ]]
 +
|-
 +
|18||[[സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട്]]||[[സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/അമ്മുവിൻറെ അവധിക്കാലം|അമ്മുവിൻറെ അവധിക്കാലം]]
 +
|-
 +
|19||[[സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട്]]||[[സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/അവധിക്കാലം|അവധിക്കാലം]]
 +
|-
 +
|20||[[സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം]]||[[സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം/അക്ഷരവൃക്ഷം/കാളിനി കാക്കയുടെ വീട്|കാളിനി കാക്കയുടെ വീട്]]
 +
|}
 +
|style="vertical-align:top;width:33%;"|
 +
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
 +
!colspan=3| കവിതകൾ
 +
|-
 +
!ക്രമനമ്പർ !! സ്കൂളിന്റെ പേര്!!കവിതയുടെ പേര്
 +
|-
 +
|1||[[ആർ എം എച്ച് എസ് എസ് വടവുകോട്]]||[[ആർ എം എച്ച് എസ് എസ് വടവുകോട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/മാതൃവിലാപം|മാതൃവിലാപം]]
 +
|-
 +
|2||[[എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം]]||[[എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം/അക്ഷരവൃക്ഷം/RAY OF HOPE|RAY OF HOPE]]
 +
|-
 +
|3||[[എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം]]||[[എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം/അക്ഷരവൃക്ഷം/THE REALITY|THE REALITY]]
 +
|-
 +
|4||[[എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം]]||[[എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം/അക്ഷരവൃക്ഷം/WHAT CAN WE DO?|WHAT CAN WE DO?]]
 +
|-
 +
|5||[[എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം]]||[[എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം/അക്ഷരവൃക്ഷം/അതിജീവനം|അതിജീവനം]]
 +
|-
 +
|6||[[എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം]]||[[എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം/അക്ഷരവൃക്ഷം/കൊറോണ - പ്രതിരോധിക്കൂ പ്രകാശത്തിനായ്|കൊറോണ - പ്രതിരോധിക്കൂ പ്രകാശത്തിനായ്]]
 +
|-
 +
|7||[[ഗവ. യു പി എസ് കുമ്മനോട്]]||[[ഗവ. യു പി എസ് കുമ്മനോട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/ചെറുത്തിടും നാം ....|ചെറുത്തിടും നാം ....]]
 +
|-
 +
|8||[[ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് അമ്പലമുകൾ]]||[[ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് അമ്പലമുകൾ/അക്ഷരവൃക്ഷം/മധ്യവേനലവധിയിലെ നൊമ്പരങ്ങൾ|മധ്യവേനലവധിയിലെ നൊമ്പരങ്ങൾ]]
 +
|-
 +
|9||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ]]||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ ശുചിത്വവും ആരോഗ്യവും| ശുചിത്വവും ആരോഗ്യവും]]
 +
|-
 +
|10||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ]]||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/അതിജീവനം|അതിജീവനം]]
 +
|-
 +
|11||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ]]||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/അത്യാഗ്രഹി|അത്യാഗ്രഹി]]
 +
|-
 +
|12||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ]]||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/അന്ധകാരം|അന്ധകാരം]]
 +
|-
 +
|13||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ]]||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/നിലയ്ക്കുന്ന മനുഷനും ജനിക്കുന്ന ഭൂമിയും|നിലയ്ക്കുന്ന മനുഷനും ജനിക്കുന്ന ഭൂമിയും]]
 +
|-
 +
|14||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ]]||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/പരിസ്ഥിതി -കവിത|പരിസ്ഥിതി -കവിത]]
 +
|-
 +
|15||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ]]||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/പ്രകൃതി നീയെവിടെ|പ്രകൃതി നീയെവിടെ]]
 +
|-
 +
|16||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ]]||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/പ്രതിരോധം|പ്രതിരോധം]]
 +
|-
 +
|17||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ]]||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ഭീതി|ഭീതി]]
 +
|-
 +
|18||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ]]||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/മുന്നേറാം നല്ല നാളേക്കായ്|മുന്നേറാം നല്ല നാളേക്കായ്]]
 +
|-
 +
|19||[[സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട്]]||[[സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/ കൊറോണ| കൊറോണ]]
 +
|-
 +
|20||[[സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട്]]||[[സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/ കോവിഡ് - 19| കോവിഡ് - 19]]
 +
|-
 +
|21||[[സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട്]]||[[സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/പ്രതീക്ഷനാളം|പ്രതീക്ഷനാളം]]
 +
|-
 +
|22||[[സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട്]]||[[സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/വ്യക്തി ശുചിത്വം - കോവിഡ്19|വ്യക്തി ശുചിത്വം - കോവിഡ്19]]
 +
|-
 +
|23||[[സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട്]]||[[സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/ശുചിത്വം|ശുചിത്വം]]
 +
|-
 +
|24||[[സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം]]||[[സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം/അക്ഷരവൃക്ഷം/ ഭൂമി തൻ യാതന| ഭൂമി തൻ യാതന]]
 +
|-
 +
|25||[[സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം]]||[[സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം/അക്ഷരവൃക്ഷം/ ഭൂമിതൻ യാതന| ഭൂമിതൻ യാതന]]
 +
|-
 +
|26||[[സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം]]||[[സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം/അക്ഷരവൃക്ഷം/ഓടിക്കാം കൊറോണയെ|ഓടിക്കാം കൊറോണയെ]]
 +
|-
 +
|27||[[സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം]]||[[സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം/അക്ഷരവൃക്ഷം/കൊറോണ|കൊറോണ]]
 +
|-
 +
|28||[[സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം]]||[[സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം/അക്ഷരവൃക്ഷം/നമുക്കും ആകാം|നമുക്കും ആകാം]]
 +
|-
 +
|29||[[സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം]]||[[സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം/അക്ഷരവൃക്ഷം/പോരാളികൾ നാം|പോരാളികൾ നാം]]
 +
|-
 +
|30||[[സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം]]||[[സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം/അക്ഷരവൃക്ഷം/മഹാമാരി|മഹാമാരി]]
 +
|-
 +
|31||[[സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം]]||[[സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം/അക്ഷരവൃക്ഷം/ശുചിത്വം|ശുചിത്വം]]
 +
|-
 +
|32||[[സെന്റ്.ജോസഫ്.എച്ച്.എസ്.കിഴക്കമ്പലം]]||[[സെന്റ്.ജോസഫ്.എച്ച്.എസ്.കിഴക്കമ്പലം/അക്ഷരവൃക്ഷം/ഹൃദയ ദേവാലയം|ഹൃദയ ദേവാലയം]]
 +
|-
 +
|33||[[സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. തിരുവാണിയൂർ]]||[[സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. തിരുവാണിയൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ഏക നന്മ|ഏക നന്മ]]
 +
|-
 +
|34||[[സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. തിരുവാണിയൂർ]]||[[സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. തിരുവാണിയൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ജീവന്റെ തുടിപ്പ്|ജീവന്റെ തുടിപ്പ്]]
 +
|}
 +
|style="vertical-align:top;width:33%;"|
 +
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
 +
!colspan=3|ലേഖനങ്ങൾ
 +
|-
 +
!ക്രമനമ്പർ !! സ്കൂളിന്റെ പേര്!!ലേഖനത്തിന്റെ പേര്
 +
|-
 +
|1||[[എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം]]||[[എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം/അക്ഷരവൃക്ഷം/ IMMUNITY| IMMUNITY]]
 +
|-
 +
|2||[[എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം]]||[[എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം/അക്ഷരവൃക്ഷം/CLEANLINESS AND HYGIENE|CLEANLINESS AND HYGIENE]]
 +
|-
 +
|3||[[എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം]]||[[എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം/അക്ഷരവൃക്ഷം/GLOBAL WARMING|GLOBAL WARMING]]
 +
|-
 +
|4||[[എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം]]||[[എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം/അക്ഷരവൃക്ഷം/Importance of Waste Management|Importance of Waste Management]]
 +
|-
 +
|5||[[എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം]]||[[എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം/അക്ഷരവൃക്ഷം/SAVE NATURE|SAVE NATURE]]
 +
|-
 +
|6||[[എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം]]||[[എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം/അക്ഷരവൃക്ഷം/VACCINES-helping hands of DEFENSE!|VACCINES-helping hands of DEFENSE!]]
 +
|-
 +
|7||[[എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം]]||[[എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം/അക്ഷരവൃക്ഷം/World Of Virus|World Of Virus]]
 +
|-
 +
|8||[[എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം]]||[[എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം/അക്ഷരവൃക്ഷം/കോവിഡ് - 19|കോവിഡ് - 19]]
 +
|-
 +
|9||[[എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം]]||[[എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം/അക്ഷരവൃക്ഷം/ജന്തുലോകത്തെ ഡോക്ടർമാർ|ജന്തുലോകത്തെ ഡോക്ടർമാർ]]
 +
|-
 +
|10||[[ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പഴന്തോട്ടം]]||[[ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പഴന്തോട്ടം/അക്ഷരവൃക്ഷം/ഗാന്ധിജിയുടെ വാക്കുകൾ|ഗാന്ധിജിയുടെ വാക്കുകൾ]]
 +
|-
 +
|11||[[ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് അമ്പലമുകൾ]]||[[ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് അമ്പലമുകൾ/അക്ഷരവൃക്ഷം/എന്റെ വിദ്യാലയസ്മരണകൾ|എന്റെ വിദ്യാലയസ്മരണകൾ]]
 +
|-
 +
|12||[[ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് അമ്പലമുകൾ]]||[[ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് അമ്പലമുകൾ/അക്ഷരവൃക്ഷം/പ്രതിരോധം ഒറ്റക്കെട്ടായി|പ്രതിരോധം ഒറ്റക്കെട്ടായി]]
 +
|-
 +
|13||[[ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് അമ്പലമുകൾ]]||[[ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് അമ്പലമുകൾ/അക്ഷരവൃക്ഷം/യാത്രാ വിവരണം|യാത്രാ വിവരണം]]
 +
|-
 +
|14||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ]]||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ പരിസ്ഥിതി ശുചിത്വം| പരിസ്ഥിതി ശുചിത്വം]]
 +
|-
 +
|15||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ]]||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/അചഞ്ചലമായ് മനുഷ്യർ|അചഞ്ചലമായ് മനുഷ്യർ]]
 +
|-
 +
|16||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ]]||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/പരിസ്ഥിതി|പരിസ്ഥിതി]]
 +
|-
 +
|17||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ]]||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/രോഗപ്രതിരോധം|രോഗപ്രതിരോധം]]
 +
|-
 +
|18||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ]]||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/രോഗപ്രതിരോധശേഷി|രോഗപ്രതിരോധശേഷി]]
 +
|-
 +
|19||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ]]||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/വ്യക്തി ശുചിത്വം|വ്യക്തി ശുചിത്വം]]
 +
|-
 +
|20||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ]]||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ശുചിത്വ ശീലങ്ങൾ|ശുചിത്വ ശീലങ്ങൾ]]
 +
|-
 +
|21||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ]]||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ശുചിത്വം|ശുചിത്വം]]
 +
|-
 +
|22||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ]]||[[ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ശുചിത്വം-ലേഖനം|ശുചിത്വം-ലേഖനം]]
 +
|-
 +
|23||[[സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട്]]||[[സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/ ആരോഗ്യം മഹത്തായ സമ്പത്ത്| ആരോഗ്യം മഹത്തായ സമ്പത്ത്]]
 +
|-
 +
|24||[[സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട്]]||[[സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/ നല്ല നാളേയ്ക്കായി....| നല്ല നാളേയ്ക്കായി....]]
 +
|-
 +
|25||[[സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട്]]||[[സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/ ലോക്ക് ഡൌൺ കാലത്തെ ശുചിത്വം| ലോക്ക് ഡൌൺ കാലത്തെ ശുചിത്വം]]
 +
|-
 +
|26||[[സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട്]]||[[സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/ ലോക്ക് ഡൌൺ കാലത്തെ ശുചിത്വം (ലേഖനം)| ലോക്ക് ഡൌൺ കാലത്തെ ശുചിത്വം (ലേഖനം)]]
 +
|-
 +
|27||[[സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട്]]||[[സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/ ശുചിത്വം (ലേഖനം)| ശുചിത്വം (ലേഖനം)]]
 +
|-
 +
|28||[[സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട്]]||[[സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/പ്രകൃതി സംരക്ഷണം|പ്രകൃതി സംരക്ഷണം]]
 +
|-
 +
|29||[[സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം]]||[[സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം/അക്ഷരവൃക്ഷം/എന്താണ് കൊറോണ?|എന്താണ് കൊറോണ?]]
 +
|-
 +
|30||[[സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം]]||[[സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം/അക്ഷരവൃക്ഷം/നിങ്ങൾ വൃത്തിയായോ ?|നിങ്ങൾ വൃത്തിയായോ ?]]
 +
|-
 +
|31||[[സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം]]||[[സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം/അക്ഷരവൃക്ഷം/രോഗപ്രതിരോധം|രോഗപ്രതിരോധം]]
 +
|-
 +
|32||[[സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം]]||[[സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം/അക്ഷരവൃക്ഷം/ശുചിത്വം പ്രധാനം|ശുചിത്വം പ്രധാനം]]
 +
|-
 +
|33||[[സെന്റ്.ജോസഫ്.എച്ച്.എസ്.കിഴക്കമ്പലം]]||[[സെന്റ്.ജോസഫ്.എച്ച്.എസ്.കിഴക്കമ്പലം/അക്ഷരവൃക്ഷം/CORONA VIRUS-A GLOBAL THREAT|CORONA VIRUS-A GLOBAL THREAT]]
 +
|-
 +
|34||[[സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. തിരുവാണിയൂർ]]||[[സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. തിരുവാണിയൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ദൈവത്തിൻ്റെ നാട്|ദൈവത്തിൻ്റെ നാട്]]
 +
|-
 +
|35||[[സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. തിരുവാണിയൂർ]]||[[സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. തിരുവാണിയൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/രോഗവിമുക്തി|രോഗവിമുക്തി]]
 +
|}
 +
|}
 
{{SSKBoxbottom}}
 
{{SSKBoxbottom}}
 
{{clear}}
 
{{clear}}
 
</div>
 
</div>

18:02, 16 മേയ് 2020-നു നിലവിലുള്ള രൂപം

Tree-logo.png അക്ഷരവൃക്ഷം
കോലഞ്ചേരി ഉപജില്ലയിലെ രചനകൾ
കഥകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കഥയുടെ പേര്
1 ആർ എം എച്ച് എസ് എസ് വടവുകോട് നിശബ്ദമാക്കപ്പെട്ട തെരുവീഥികൾ
2 എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം നിശബ്ദ വഴിയിലൂടെ
3 ഗവ. യു പി എസ് കുമ്മനോട് ലോക് ഡൗണും മുത്തശ്ശി മാവും
4 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ സ്വപ്ന ഭൂമി
5 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ കൊറോണ വസന്തം
6 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ ചക്കര മാമ്പഴം
7 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ തിരിച്ചറിവ്
8 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ നരകമാകുന്ന നഗരജീവിതം
9 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ നാം അതിജീവിക്കും
10 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ പ്രകൃതി പാഠം
11 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ പ്രക്യതി പാഠം
12 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ പ്രത്യാശയുടെ ദീപം
13 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ മിലിയും മാളുവും
14 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ സോജൻ എന്ന നല്ല കുട്ടി
15 സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട് കുഞ്ഞിക്കിളിയും കുഞ്ഞാറ്റയും
16 സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട് ക‍‍‍ഴുകിയകറ്റാം
17 സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട് അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ
18 സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട് അമ്മുവിൻറെ അവധിക്കാലം
19 സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട് അവധിക്കാലം
20 സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം കാളിനി കാക്കയുടെ വീട്
കവിതകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കവിതയുടെ പേര്
1 ആർ എം എച്ച് എസ് എസ് വടവുകോട് മാതൃവിലാപം
2 എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം RAY OF HOPE
3 എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം THE REALITY
4 എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം WHAT CAN WE DO?
5 എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം അതിജീവനം
6 എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം കൊറോണ - പ്രതിരോധിക്കൂ പ്രകാശത്തിനായ്
7 ഗവ. യു പി എസ് കുമ്മനോട് ചെറുത്തിടും നാം ....
8 ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് അമ്പലമുകൾ മധ്യവേനലവധിയിലെ നൊമ്പരങ്ങൾ
9 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ ശുചിത്വവും ആരോഗ്യവും
10 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ അതിജീവനം
11 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ അത്യാഗ്രഹി
12 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ അന്ധകാരം
13 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ നിലയ്ക്കുന്ന മനുഷനും ജനിക്കുന്ന ഭൂമിയും
14 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ പരിസ്ഥിതി -കവിത
15 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ പ്രകൃതി നീയെവിടെ
16 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ പ്രതിരോധം
17 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ ഭീതി
18 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ മുന്നേറാം നല്ല നാളേക്കായ്
19 സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട് കൊറോണ
20 സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട് കോവിഡ് - 19
21 സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട് പ്രതീക്ഷനാളം
22 സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട് വ്യക്തി ശുചിത്വം - കോവിഡ്19
23 സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട് ശുചിത്വം
24 സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം ഭൂമി തൻ യാതന
25 സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം ഭൂമിതൻ യാതന
26 സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം ഓടിക്കാം കൊറോണയെ
27 സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം കൊറോണ
28 സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം നമുക്കും ആകാം
29 സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം പോരാളികൾ നാം
30 സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം മഹാമാരി
31 സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം ശുചിത്വം
32 സെന്റ്.ജോസഫ്.എച്ച്.എസ്.കിഴക്കമ്പലം ഹൃദയ ദേവാലയം
33 സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. തിരുവാണിയൂർ ഏക നന്മ
34 സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. തിരുവാണിയൂർ ജീവന്റെ തുടിപ്പ്
ലേഖനങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് ലേഖനത്തിന്റെ പേര്
1 എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം IMMUNITY
2 എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം CLEANLINESS AND HYGIENE
3 എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം GLOBAL WARMING
4 എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം Importance of Waste Management
5 എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം SAVE NATURE
6 എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം VACCINES-helping hands of DEFENSE!
7 എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം World Of Virus
8 എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം കോവിഡ് - 19
9 എം.സി.എം.എച്ച്.എസ്.പട്ടിമറ്റം ജന്തുലോകത്തെ ഡോക്ടർമാർ
10 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പഴന്തോട്ടം ഗാന്ധിജിയുടെ വാക്കുകൾ
11 ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് അമ്പലമുകൾ എന്റെ വിദ്യാലയസ്മരണകൾ
12 ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് അമ്പലമുകൾ പ്രതിരോധം ഒറ്റക്കെട്ടായി
13 ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് അമ്പലമുകൾ യാത്രാ വിവരണം
14 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ പരിസ്ഥിതി ശുചിത്വം
15 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ അചഞ്ചലമായ് മനുഷ്യർ
16 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ പരിസ്ഥിതി
17 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ രോഗപ്രതിരോധം
18 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ രോഗപ്രതിരോധശേഷി
19 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ വ്യക്തി ശുചിത്വം
20 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ ശുചിത്വ ശീലങ്ങൾ
21 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ ശുചിത്വം
22 ബി.ജി.എച്ച്.എസ്.ഞാറല്ലൂർ ശുചിത്വം-ലേഖനം
23 സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട് ആരോഗ്യം മഹത്തായ സമ്പത്ത്
24 സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട് നല്ല നാളേയ്ക്കായി....
25 സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട് ലോക്ക് ഡൌൺ കാലത്തെ ശുചിത്വം
26 സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട് ലോക്ക് ഡൌൺ കാലത്തെ ശുചിത്വം (ലേഖനം)
27 സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട് ശുചിത്വം (ലേഖനം)
28 സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എൽ പി എസ് പഴങ്ങനാട് പ്രകൃതി സംരക്ഷണം
29 സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം എന്താണ് കൊറോണ?
30 സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം നിങ്ങൾ വൃത്തിയായോ ?
31 സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം രോഗപ്രതിരോധം
32 സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് കിഴക്കമ്പലം ശുചിത്വം പ്രധാനം
33 സെന്റ്.ജോസഫ്.എച്ച്.എസ്.കിഴക്കമ്പലം CORONA VIRUS-A GLOBAL THREAT
34 സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. തിരുവാണിയൂർ ദൈവത്തിൻ്റെ നാട്
35 സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. തിരുവാണിയൂർ രോഗവിമുക്തി