സഹായം Reading Problems? Click here

സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

16 ഡിസംബർ 2017 20:40 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

16 ഡിസംബർ 2017

     17:36  എ.യു.പി.എസ്. പനമണ്ണ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+35). . 20245 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     15:29  എ.കെ.എൻ.എം.എം.എ.എം.എച്ച്.എസ്. കാട്ടുകുളം/കുട്ടിക്കൂട്ടം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+38). . 20034 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)(ചെ.)   15:27  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Kalampoorglpspiravom‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+300). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
     15:27  (ഉപയോക്തൃ സൃഷ്ടിയുടെ രേഖ). . [Kalampoorglpspiravom‎; ASHKAR C RAZAK‎; 28520school‎; 28321‎]
      15:27 . . Kalampoorglpspiravom (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      15:05 . . ASHKAR C RAZAK (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      10:06 . . 28321 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      10:04 . . 28520school (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
     15:15  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [20034‎ (2×); Aysha Rehna‎ (7×)]
      15:15 . . 20034 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:20034 4.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      14:48 . . 20034 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:20034 3 .jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      13:08 . . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:P43929.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(P43929.jpg)
      13:08 . . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:AWAAA0009.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(AWAAA0009.jpg)
      13:07 . . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:AWA0009.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(AWA0009.jpg)
      13:07 . . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:AA130419.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(AA130419.jpg)
      13:06 . . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:AA0051.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(AA0051.jpg)
      13:06 . . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:A52822.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(A52822.jpg)
      09:25 . . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Almafes.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(Almafes.jpg)
(പു.)(ചെ.)   15:05  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:ASHKAR C RAZAK‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+274). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
     14:59  എ.കെ.എൻ.എം.എം.എ.എം.എച്ച്.എസ്. കാട്ടുകുളം‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-114). . [20034‎ (3×)]
      14:59 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-152). . 20034 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (മാനേജ്മെന്റ്)
      14:58 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-4). . 20034 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (മാനേജ്മെന്റ്)
      14:57 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+42). . 20034 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (മാനേജ്മെന്റ്)
     13:30  ഫാറൂഖ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഫാറൂഖ് കോളെജ്./പ്രാദേശിക പത്രം‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+1,377). . [Aysha Rehna‎ (2×)]
      13:30 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+595). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഫാറൂഖ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. സ്കൂൾ പത്രം)
      13:24 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+782). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഫാറൂഖ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. സ്കൂൾ പത്രം)
     13:25  ഫാറൂഖ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഫാറൂഖ് കോളെജ്./സ്പോർ‌ട്സ് ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+782). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:25  ഫാറൂഖ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഫാറൂഖ് കോളെജ് /സ്പോർട്ട്സ് ക്ലബ്ബ്.‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+782). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:20  ഫാറൂഖ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഫാറൂഖ് കോളെജ്.‎‎ (10 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+845). . [Aysha Rehna‎ (10×)]
      13:20 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-8). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഫോട്ടോ ഗാലറി)
      13:19 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-8). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഫോട്ടോ ഗാലറി)
      13:18 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+4). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഫോട്ടോ ഗാലറി)
      13:17 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+5). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഫോട്ടോ ഗാലറി)
      13:16 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+590). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഫോട്ടോ ഗാലറി)
      13:10 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-6). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഫോട്ടോ ഗാലറി)
      13:10 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഫോട്ടോ ഗാലറി)
      09:28 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-228). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഫോട്ടോ ഗാലറി)
      09:27 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-5). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഫോട്ടോ ഗാലറി)
      09:24 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+502). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഫോട്ടോ ഗാലറി)
(പു.)(ചെ.)   10:06  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:28321‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+258). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
(പു.)(ചെ.)   10:04  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:28520school‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+264). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
     09:58  സെന്റ് ജോസഫ്സ് .എൽ.പി.എസ്. പിറവം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-229). . 28026 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ന)
     09:56  സെന്റ്. സേവ്യേഴ്സ് യു.പി.എസ്. കൂര്‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+73). . [28026‎ (3×)]
      09:56 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+19). . 28026 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (c)
      09:55 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2). . 28026 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (c)
      09:55 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+52). . 28026 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (മ)
     09:52  സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്സ്. ആരക്കുഴ‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+142). . [28026‎ (2×)]
      09:52 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+121). . 28026 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (മ)
      09:51 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+21). . 28026 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (മ)
     09:44  സെന്റ്. പീറ്റേഴ്സ് എൽ. പി എസ്. ഇലഞ്ഞി‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+33). . 28026 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (മ)
     05:43  ഫാറൂഖ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഫാറൂഖ് കോളെജ് /എെ. ടി. ക്ലബ്ബ് .‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+289). . [Aysha Rehna‎ (2×)]
      05:43 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-165). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      05:33 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+454). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     05:40  ഫാറൂഖ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഫാറൂഖ് കോളെജ്./കുട്ടിക്കൂട്ടം‎‎ (5 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+1,821). . [Aysha Rehna‎ (5×)]
      05:40 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+571). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഹായ് സ്കൂൾ കുട്ടികൂട്ടം - ഫാറൂഖ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്)
      05:32 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-3). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഹായ് സ്കൂൾ കുട്ടികൂട്ടം - ഫാറൂഖ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്)
      05:30 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-3). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഹായ് സ്കൂൾ കുട്ടികൂട്ടം - ഫാറൂഖ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്)
      05:28 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,238). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഹായ് സ്കൂൾ കുട്ടികൂട്ടം - ഫാറൂഖ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്)
      05:25 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+18). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഹായ് സ്കൂൾ കുട്ടികൂട്ടം - ഫാറൂഖ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്)
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്