സഹായം Reading Problems? Click here


സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

17 ജൂലൈ 2018 07:37 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

17 ജൂലൈ 2018

(പു.)(ചെ.)   06:24  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:HARIKUMAR J‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+269). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
     06:24 (ഉപയോക്തൃ സൃഷ്ടിയുടെ രേഖ) . . HARIKUMAR J (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
     06:08  സെൻറ് തെരേസാസ് എ ഐ എച്ച് എസ് കണ്ണൂർ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+264). . Shyni (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     04:46  കെ വി യു പി എസ് പാ‍ങ്ങോട്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-7). . 42660 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

16 ജൂലൈ 2018

     10:31  ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കുണ്ടംകുഴി‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-35). . [11054‎ (2×)]
      10:31 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2). . 11054 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (.)
      10:26 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-37). . 11054 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (.)
 (ചെ.)   09:31  സി.ആർ.എച്ച്.എസ് വലിയതോവാള‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+630). . [Schoolwiki30014‎ (3×)]
 (ചെ.)    09:31 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    09:28 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+525). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    09:22 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+105). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     09:14  ഗവൺമെൻറ്. എച്ച്.എസ്.എസ് മാരായമുട്ടം‎‎ (9 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+1,388). . [44029‎ (9×)]
      09:14 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . 44029 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      09:12 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+232). . 44029 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      08:54 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+418). . 44029 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      08:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+96). . 44029 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      08:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-96). . 44029 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      08:45 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+96). . 44029 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      08:16 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+88). . 44029 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      08:13 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+397). . 44029 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      08:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+156). . 44029 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     09:07  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [44029‎ (12×)]
      09:07 . . 44029 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:44029 516.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      09:06 . . 44029 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:44029 515.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      09:06 . . 44029 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:44029 514.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      09:06 . . 44029 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:44029 513.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      09:06 . . 44029 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:44029 512.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      09:05 . . 44029 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:44029 511.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      08:42 . . 44029 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:44029 510.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      08:41 . . 44029 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:44029 509.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      08:41 . . 44029 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:44029 508.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      08:40 . . 44029 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:44029 507.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      08:40 . . 44029 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:44029 506.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      08:04 . . 44029 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:44029 505.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎

15 ജൂലൈ 2018

(പു.)(ചെ.)   00:58  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:GOVT.UPS NIRANAM MUKALADY‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+286). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
     00:58 (ഉപയോക്തൃ സൃഷ്ടിയുടെ രേഖ) . . GOVT.UPS NIRANAM MUKALADY (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎

14 ജൂലൈ 2018

     19:11  ശ്രീ വിദ്യാദിരാജ വിദ്യാ മന്ദിർ, വെള്ളയമ്പലം‎‎ (9 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+16). . [VIDYADIRAJA‎ (9×)]
      19:11 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . VIDYADIRAJA (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      19:10 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-2). . VIDYADIRAJA (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      19:07 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+13). . VIDYADIRAJA (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    19:03 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2). . VIDYADIRAJA (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      18:54 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . VIDYADIRAJA (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    18:50 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-3). . VIDYADIRAJA (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (changed image)
 (ചെ.)    18:19 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+49). . VIDYADIRAJA (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      18:16 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-52). . VIDYADIRAJA (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      18:13 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+8). . VIDYADIRAJA (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     18:45 (അപ്‌ലോഡ് രേഖ) . . VIDYADIRAJA (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Svvm.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
 (ചെ.)   13:27  ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കുഴിമണ്ണ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+79). . 18011 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)(ചെ.)   10:28  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Arjunnt‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+261). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
     10:28 (ഉപയോക്തൃ സൃഷ്ടിയുടെ രേഖ) . . Arjunnt (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
     01:43  രാമവർമ്മ യൂണിയൻ എൽ പി സ്ക്കൂൾ ചെറായി‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+10). . Rvulpscherai (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

13 ജൂലൈ 2018

     15:27  വിവേകധ്വനി‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+70). . 22040 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (േ)
     15:26  വിവേകോദയം ബോയ്സ് എച്ച് എസ് എസ് തൃശ്ശൂർ‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-38). . [22040‎ (3×)]
      15:26 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-69). . 22040 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ം)
      15:26 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+69). . 22040 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (േ)
      15:24 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-38). . 22040 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (െ)
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്