സഹായം Reading Problems? Click here

സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

23 ജൂൺ 2017 06:56 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

23 ജൂൺ 2017

     06:56  എസ്.റ്റി.എച്ച്.എസ് പുന്നയാര്‍‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+63). . [Shajimonpk‎ (2×)]
      06:56 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Shajimonpk (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (വഴികാട്ടി)
      06:54 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+63). . Shajimonpk (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (വഴികാട്ടി)
(പു.)    06:54  ഐ.എച്ച്.ഇ.പി.ജി. എച്ച് എസ് കുളമാവ്/വിദ്യാരംഗം‌-17‎‎ (13 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+83). . [JOHAANELAIN‎ (13×)]
      06:54 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+41). . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      06:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-2). . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      06:39 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+6). . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      06:36 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+38). . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      06:33 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-38). . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (താൾ ശൂന്യമാക്കി)
      06:32 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+38). . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      06:26 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-38). . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (താൾ ശൂന്യമാക്കി)
      06:25 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      06:23 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      06:23 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-24). . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      06:10 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      06:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)     06:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+61). . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('| സ്കൂള്‍ ചിത്രം= 29057_11.jpg ‎|' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    06:54  ഗവണ്‍മെന്റ് എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.കുലശേഖരമംഗലം/കുട്ടിക്കൂട്ടം‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+2,680). . [45011‎ (2×)]
      06:54 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2,598). . 45011 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഹായ് സ്കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടം)
(പു.)     06:41 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+82). . 45011 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('==ഹായ് സ്കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടം ==' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     06:53  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [Kannadiparambaghss‎ (2×); 13656‎ (2×); JOHAANELAIN‎ (4×)]
      06:53 . . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:29057 13.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(reading1)
      06:49 . . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:29057 12.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(reading day)
      06:31 . . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:29057 15.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(വായനാദിനം)
      06:18 . . 13656 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:IMG-20170615-WA0004.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      06:16 . . 13656 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:IMG-20170623-WA0007.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(IFTHAR SANGAMAM)
      06:02 . . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:29057 11.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(വായനാദിനം1)
      05:51 . . Kannadiparambaghss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:13078-15.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      05:48 . . Kannadiparambaghss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:13078-14.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     06:49  ഗവണ്‍മെന്റ് എച്ച്.എസ്സ്.വെച്ചൂര്‍‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+2). . [45003‎ (2×)]
      06:49 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-16). . 45003 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      05:54 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+18). . 45003 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)    06:45  നല്ല പാഠം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+567). . 45003 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('*പ്ലാസ്റ്റിക് ബഹിഷ്കരണം *ആതുര സേവനം *സംപൂര്‍ണ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     06:45  എസ്.ജി.എച്ച്.എസ് കലയന്താനി‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-409). . Shajimonpk (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (വഴികാട്ടി)
     06:44  വി ആര്‍ വി എം ഗവ എച്ച് എസ് എസ്, വയലാര്‍‍‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-43). . Vrvmghss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     06:41  സെന്‍റ് ഫിലോമിനാസ് ഗേള്‍സ് എച്ച്.എസ്. പൂന്തുറ‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-904). . [43065‎ (2×)]
      06:41 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-2). . 43065 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      06:38 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-902). . 43065 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)    06:38  എല്ലാവിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടി സെന്റ് ഫിലോമിനാസിന്റെ യശ്ശസുയർത്തിയ 11 മിടുക്കികൾ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+906). . 43065 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('ആയിഷ എസ് പ്രമാണം:Adithya B.jpg|thum...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)(ചെ.)   06:37  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Ghss vallikeezhu‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+271). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
(പു.)(ചെ.)   06:37  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Viswabharathi‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+257). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
     06:37  (ഉപയോക്തൃ സൃഷ്ടിയുടെ രേഖ). . [Viswabharathi‎; Ghss vallikeezhu‎]
      06:37 . . Viswabharathi (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      06:37 . . Ghss vallikeezhu (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
     06:28  എ.എം.യു.പി.എസ്. മുണ്ടുപറമ്പ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+373). . 18465 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (Content) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)
     06:27  ജി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചവറ/ഗ്രന്ഥശാല‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1,627). . Kannans (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (കാറ്റലോഗ് മാതൃക)
(പു.)    06:23  എസ്.ഡി.പി.വൈ. ബോയ്സ് എച്ച്.എസ്.എസ്. പള്ളുരുത്തി/കുട്ടിക്കൂട്ടം‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+4,128). . [26056sdpybhs‎ (2×)]
      06:23 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+12). . 26056sdpybhs (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (സ്കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടം അംഗങ്ങള്‍ 2017-2018)
(പു.)     06:18 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+4,116). . 26056sdpybhs (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റേയും ഹൈ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     06:21  എസ്.ഡി.പി.വൈ. ബോയ്സ് എച്ച്.എസ്.എസ്. പള്ളുരുത്തി‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-216). . [26056sdpybhs‎ (3×)]
      06:21 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-216). . 26056sdpybhs (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      05:57 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+10). . 26056sdpybhs (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പാഠ്യേതര പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍)
      05:56 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-10). . 26056sdpybhs (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പാഠ്യേതര പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍)
 (ചെ.)   06:17  ഗവ.എച്ച്.എസ്സ് കരിപ്പൂത്തിട്ട‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+265). . 33085 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     05:59  എസ്.ഡി.പി.വൈ. ബോയ്സ് എച്ച്.എസ്.എസ്. പള്ളുരുത്തി/ഹായ് സ്കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടം പദ്ധതി‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (0). . 26056sdpybhs (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (സ്കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടം അംഗങ്ങള്‍ 2017-2018)
     05:52  ഗവ എച്ച് എസ് കണ്ണാടിപ്പറമ്പ്/എന്റെ ഗ്രാമം‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+1,510). . [Kannadiparambaghss‎ (3×)]
      05:52 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Kannadiparambaghss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      05:52 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+177). . Kannadiparambaghss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      05:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,333). . Kannadiparambaghss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     05:49  സെന്റ്. മാർട്ടിന്‍ യു.പി.എസ്. നീണ്ടകരയിൽ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-3). . Smups (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (NO OF PUPILS)
"https://schoolwiki.in/index.php/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്