സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

19 മാർച്ച് 2018 20:25 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

19 മാർച്ച് 2018

     16:33  എ.യു.പി.എസ്. പനമണ്ണ/ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+451). . [20245‎ (2×)]
      16:33 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . 20245 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      16:20 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+450). . 20245 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     08:00  ജി.എൽ.പി.എസ് പൂവറൻതോട്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+600). . Davidjose365 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

18 മാർച്ച് 2018

     15:34  എസ്.ഡി.പി.വൈ. ബോയ്സ് എച്ച്.എസ്.എസ്. പള്ളുരുത്തി/ഗ്രന്ഥശാല‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+2,809). . 26056sdpybhs (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പഴയകാല ഗ്രന്ഥശേഖരം)

17 മാർച്ച് 2018

     18:56  ജി.എൽ.പി.എസ് പൂവറൻതോട്‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-79). . [Davidjose365‎ (3×)]
      18:56 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-4). . Davidjose365 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      14:45 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-81). . Davidjose365 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      14:08 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+6). . Davidjose365 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     18:07  (മായ്ക്കൽ രേഖ). . [Admin‎ (20×)]
      18:07 . . പ്രമാണം:Mk.jpeg എന്ന താൾ Admin (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മായ്ച്ചിരിക്കുന്നു ‎(നിലവിലുള്ള പ്രമാണത്തിന്റെ പകർപ്പ്)
      18:01 . . പ്രമാണം:St.Cornelius School1.jpg എന്ന താൾ Admin (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മായ്ച്ചിരിക്കുന്നു ‎(നിലവിലുള്ള പ്രമാണത്തിന്റെ പകർപ്പ്)
      18:01 . . പ്രമാണം:Schsshs.jpeg എന്ന താൾ Admin (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മായ്ച്ചിരിക്കുന്നു ‎(നിലവിലുള്ള പ്രമാണത്തിന്റെ പകർപ്പ്)
      17:58 . . പ്രമാണം:Schskol.jpeg എന്ന താൾ Admin (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മായ്ച്ചിരിക്കുന്നു ‎(നിലവിലുള്ള പ്രമാണത്തിന്റെ പകർപ്പ്)
      17:58 . . പ്രമാണം:Cornelius.jpeg എന്ന താൾ Admin (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മായ്ച്ചിരിക്കുന്നു ‎(നിലവിലുള്ള പ്രമാണത്തിന്റെ പകർപ്പ്)
      17:54 . . പ്രമാണം:05125..png.jpg എന്ന താൾ Admin (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മായ്ച്ചിരിക്കുന്നു ‎(നിലവിലുള്ള പ്രമാണത്തിന്റെ പകർപ്പ്)
      17:54 . . പ്രമാണം:33091.jpeg.jpg എന്ന താൾ Admin (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മായ്ച്ചിരിക്കുന്നു ‎(നിലവിലുള്ള പ്രമാണത്തിന്റെ പകർപ്പ്)
      17:54 . . പ്രമാണം:33091.jpeg എന്ന താൾ Admin (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മായ്ച്ചിരിക്കുന്നു ‎(നിലവിലുള്ള പ്രമാണത്തിന്റെ പകർപ്പ്)
      17:54 . . പ്രമാണം:33051.jpeg.jpg എന്ന താൾ Admin (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മായ്ച്ചിരിക്കുന്നു ‎(നിലവിലുള്ള പ്രമാണത്തിന്റെ പകർപ്പ്)
      17:54 . . പ്രമാണം:05125.png.jpg എന്ന താൾ Admin (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മായ്ച്ചിരിക്കുന്നു ‎(നിലവിലുള്ള പ്രമാണത്തിന്റെ പകർപ്പ്)
      17:52 . . പ്രമാണം:Principal.jpg എന്ന താൾ Admin (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മായ്ച്ചിരിക്കുന്നു ‎(നിലവിലുള്ള പ്രമാണത്തിന്റെ പകർപ്പ്)
      17:52 . . പ്രമാണം:Picture 015.jpg എന്ന താൾ Admin (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മായ്ച്ചിരിക്കുന്നു ‎(നിലവിലുള്ള പ്രമാണത്തിന്റെ പകർപ്പ്)
      17:52 . . പ്രമാണം:Picture 014.jpg എന്ന താൾ Admin (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മായ്ച്ചിരിക്കുന്നു ‎(നിലവിലുള്ള പ്രമാണത്തിന്റെ പകർപ്പ്)
      17:52 . . പ്രമാണം:Picture 012.jpg എന്ന താൾ Admin (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മായ്ച്ചിരിക്കുന്നു ‎(നിലവിലുള്ള പ്രമാണത്തിന്റെ പകർപ്പ്)
      17:51 . . പ്രമാണം:Ghsschelora.jpg എന്ന താൾ Admin (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മായ്ച്ചിരിക്കുന്നു ‎(നിലവിലുള്ള പ്രമാണത്തിന്റെ പകർപ്പ്)
      17:50 . . പ്രമാണം:ENTE MARAM.JPG എന്ന താൾ Admin (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മായ്ച്ചിരിക്കുന്നു ‎(നിലവിലുള്ള പ്രമാണത്തിന്റെ പകർപ്പ്)
      17:49 . . പ്രമാണം:DSC00612.JPG എന്ന താൾ Admin (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മായ്ച്ചിരിക്കുന്നു ‎(നിലവിലുള്ള പ്രമാണത്തിന്റെ പകർപ്പ്)
      17:48 . . പ്രമാണം:Gyki.jpg എന്ന താൾ Admin (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മായ്ച്ചിരിക്കുന്നു ‎(നിലവിലുള്ള പ്രമാണത്തിന്റെ പകർപ്പ്)
      17:47 . . പ്രമാണം:MY SCHOOL.jpg എന്ന താൾ Admin (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മായ്ച്ചിരിക്കുന്നു ‎(നിലവിലുള്ള പ്രമാണത്തിന്റെ പകർപ്പ്)
      17:46 . . പ്രമാണം:TRHG.jpg എന്ന താൾ Admin (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മായ്ച്ചിരിക്കുന്നു ‎(നിലവിലുള്ള പ്രമാണത്തിന്റെ പകർപ്പ്)
     13:39 (തലക്കെട്ട് മാറ്റങ്ങളുടെ രേഖ) . . Davidjose365 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്താവ് ജി.എൽ.പി.എസ് പൂവാറന്തോട് എന്ന താൾ ജി.എൽ.പി.എസ് പൂവറൻതോട് എന്നാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎(അക്ഷരതെറ്റ്)
     13:35  കോഴിക്കോട്/എഇഒ മുക്കം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-374). . Davidjose365 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:33  ജി.എൽ.പി.എസ് പൂവാറന്തോട്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-307). . Davidjose365 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   13:00  ആവള യു പി സ്കൂൾ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-13). . 16553 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)(ചെ.)   12:54  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Davidjose365‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+268). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
     12:54 (ഉപയോക്തൃ സൃഷ്ടിയുടെ രേഖ) . . Davidjose365 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
 (ചെ.)   11:56  സി.ആർ.എച്ച്.എസ് വലിയതോവാള‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+73). . [Schoolwiki30014‎ (2×)]
 (ചെ.)    11:56 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+48). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    11:55 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+25). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     04:32  ഗവ. എച്ച് എസ്സ് കൂവക്കാട്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-40). . 40050 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

16 മാർച്ച് 2018

(പു.)    17:43  ടി ടി വി എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ/ടൂറിസം ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+338). . Ttvhss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('തർവിയത്ത് സ്കൂളിൽ റ്റൂറിസം ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്ത...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
 (ചെ.)   17:33  ടി ടി വി എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+104). . Ttvhss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     15:05  എസ്.ഡി.പി.വൈ. ബോയ്സ് എച്ച്.എസ്.എസ്. പള്ളുരുത്തി/ഗ്രന്ഥശാല‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+6,405). . [26056sdpybhs‎ (4×)]
      15:05 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 26056sdpybhs (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പഴയകാല ഗ്രന്ഥശേഖരം)
      15:02 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 26056sdpybhs (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പഴയകാല ഗ്രന്ഥശേഖരം)
      15:00 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+4,990). . 26056sdpybhs (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പഴയകാല ഗ്രന്ഥശേഖരം)
      12:51 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,415). . 26056sdpybhs (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പഴയകാല ഗ്രന്ഥശേഖരം)
(പു.)    07:17  തൈകോണ്ട‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+441). . Sjhskozhuvanal (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('ഇന്ന് girlsനുനേരെയുള്ള കൃൂരതയേ‍‍‍‍‍‍‍റിവരുകയാ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)

15 മാർച്ച് 2018

 (ചെ.)   13:51  സി.ആർ.എച്ച്.എസ് വലിയതോവാള‎‎ (7 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+152). . [Schoolwiki30014‎ (7×)]
 (ചെ.)    13:51 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+132). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    13:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+22). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    13:45 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    13:38 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    13:37 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-2). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    13:35 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    13:34 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . Schoolwiki30014 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്