സഹായം Reading Problems? Click here

ആലപ്പുഴ/എഇഒ കായംകുളം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
36401 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ കായംകുളം Government
36402 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ കാപ്പില്‍ ഈസ്റ്റ് Government
36403 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ തയ്യില്‍ തെക്ക് Government
36404 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ തേവലപ്പുറം Government
36405 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ വെട്ടിക്കോട് Government
36406 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ പെരിങ്ങാല Government
36407 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ പുള്ളിക്കണക്ക് Government
36408 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ പുതിയവിള Government
36409 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ പുതുപ്പള്ളി Government
36410 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ ചത്തിയറ Government
36411 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ ഇലിപ്പക്കുളം Government
36412 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ കീരിക്കാട് Government
36413 ഗവ. എൽ പി ജി സ്കൂൾ പള്ളിക്കൽ Government
36414 ഗവ. എൽ പി ജി സ്കൂൾ എരുവ Government
36415 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ എര‌ുവ Government
36416 എസ് ആർ വി ഗവ എൽ പി എസ് പുതുപ്പള്ളി നോർത്ത് Government
36417 എസ് ആർ കെ വി എൽ പി എസ് ഏവൂര്‍ തെക്ക് Government
36418 ഗവ എസ് കെ വി എൽ പി എസ് പത്തിയൂര്‍ Government
36419 സി എം എസ് എൽ പി സ്കൂൾ കാപ്പില്‍ Aided
36420 സി എം എസ് എൽ പി സ്കൂൾ മങ്കുഴി Aided
36421 സി എം എസ് എൽ പി സ്കൂൾ പുതുപ്പള്ളി Aided
36422 എം എസ് എം എൽ പി ജി സ്കൂൾ കറ്റാനം Aided
36423 ബി ഐ എൽ പി സ്കൂൾ ഇലിപ്പക്കുളം Aided
36424 എൽ പി സ്കൂൾ കട്ടച്ചിറ Aided
36425 എൽ പി സ്കൂൾ പള്ളിക്കൽ നടുവിലെമുറി Aided
36426 എൽ പി സ്കൂൾ മങ്കുഴി തെക്ക് Aided
36427 എഫ് ജി എം എം എസ് സി എൽ പി എസ് ഭരണിക്കാവ് Aided
36428 പി കെ എം എം എൽ പി എസ് ഇലിപ്പക്കുളം Aided
36429 എം എസ് എം എൽ പി എസ് കായംകുളം Aided
36430 സി എസ് എൽ പി സ്കൂൾ പെരിങ്ങാല Aided
36431 ചിത്തിരവിലാസം എൽ പി സ്കൂൾ പള്ളിക്കൽ Aided
36432 ആർ വി എൽ പി സ്കൂൾ കൃഷ്ണപുരം Aided
36433 എൽ പി സ്കൂൾ ചേരാവള്ളി Aided
36434 എൽ പി സ്കൂൾ ഞാവക്കാട് Aided
36435 മുഹമ്മദന്‍സ്. എൽ പി സ്കൂൾ എരുവ കിഴക്ക് Aided
36436 എൽ പി സ്കൂൾ നടക്കാവ് Aided
36437 ദേവസ്വം എൽ പി എസ് മൂലശ്ശേരില്‍ Aided
36438 എൽ പി സ്കൂൾ മുകുന്ദവിലാസം Aided
36439 എൽ പി സ്കൂൾ പുല്ലുകുളങ്ങര Aided
36440 സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി സ്കൂൾ ചാരുംമൂട് Aided
36441 പി എൻ പി എം എൽ പി സ്കൂൾ താമരക്കുളം Aided
36442 എ പി എം എൽ പി സ്കൂൾ കൊട്ടക്കാ‌ട്ട്ശ്ശേരിക്കര Aided
36443 എൽ പി എസ് വള്ളികുന്നം Aided
36444 എം എം എൽ പി എസ് കടുവിനാല്‍ Aided
36445 എൽ പി എസ് അരീക്കര Aided
36446 എൽ പി എസ് മണക്കാട് Aided
36447 എം ജി എം എൽ പി സ്കൂൾ കരുവാറ്റുംകുഴി Aided
36448 എസ് കെ വി എൽ പി സ്കൂൾ എരുവ ഈസ്റ്റ് Aided
36449 എൽ പി എസ് ആറാട്ടുകുളങ്ങര Aided
36450 എം എം കെ എം എൽ പി സ്കൂൾ പത്തിയൂര്‍ക്കാല Aided
36451 മജിലിസ് ഇ എം സ്കൂൾ കായംകുളം Unaided Recognised
36452 എസ് എച്ച് ഇ എം സ്കൂൾ കറ്റാനം Unaided Recognised
36453 സെന്റ് മേരീസ് ഇ എം സ്കൂൾ കായംകുളം Unaided Recognised
36454 ഗവ. ടൗൺ യു പി സ്കൂൾ കായംകുളം Government
36455 മോഡൽ യൂ പി സ്കൂൾ പള്ളിക്കൽ Government
36456 ഗവ. യു പി സ്കൂൾ ഭരണിക്കാവ് Government
36457 കെ എൻ എം ജി യു പി എസ് പുതുപ്പള്ളി Government
36458 ഗവ. യു പി സ്കൂൾ പുതുപ്പള്ളി നോർത്ത് Government
36459 ഗവ. യു പി സ്കൂൾ കൃഷ്ണപുരം Government
36460 ഗവ. യു പി സ്കൂൾ മാടമ്പില്‍ Government
36461 ഗവ. യു പി സ്കൂൾ കായംകുളം Government
36462 ഐശ്വര്യപ്രദായനി യു പി സ്കൂൾ കീരിക്കാട് Aided
36463 യൂ പി സ്കൂൾ ഇലിപ്പക്കുളം Aided
36464 എം ടി യു പി സ്കൂൾ കറ്റാനം Aided
36465 ചൂളൂര്‍ യു പി സ്കൂൾ പുതുപ്പള്ളി Aided
36466 എച്ച് എച്ച് വൈ എസ് എം യു പി സ്കൂൾ കുററിത്തെരുവ് Aided
36467 യൂ പി സ്കൂൾ പുതിയവിള Aided
36468 എൻ ആർ വി യു പി സ്കൂൾ വെ‌‌ട്ടിക്കോട് Aided
36469 എൻ എൻ എം യു പി സ്കൂൾ കാപ്പില്‍ ഈസ്റ്റ് Aided
36470 ബി ഐ യു പി സ്കൂൾ ഇലിപ്പക്കുളം Aided
36472 മഹാത്മാ ഇ എം സ്കൂൾ കറ്റാനം Unaided Recognised
36473 എസ് എൻ വിദ്യാപീഠം കായംകുളം Unaided Recognised
"https://schoolwiki.in/index.php?title=ആലപ്പുഴ/എഇഒ_കായംകുളം&oldid=339282" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്