സഹായം Reading Problems? Click here


43014 സീ‍ഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

'മാതൃഭൂമി സീഡ് പുരസ്ക്കാങ്ങൾ

              • 2009 -2010
        ഹരിത വിദ്യാലയ പുരസ്ക്കാരം
              • 2010-2011 

ഹരിത വിദ്യാലയ പുരസ്ക്കാരം,ജില്ലയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം

• ജെം ഓഫ് സീഡ് പുരസ്ക്കാരം -അന്ന സോഫിയ നാഥ്

               • 2011-2012
ഹരിത വിദ്യാലയം പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം
               ജെം ഓഫ് സീഡ് പുരസ്ക്കാരം  -ജീതു.എ.എസ്സ്.
               • 2012-2013' 

സംസ്ഥാനതലത്തിൽ സീഡ് പോലീസ് പുരസ്ക്കാരം

              ജെം ഓഫ് സീഡ് പുരസ്ക്കാരം –ആദിത്യ രവി


               • 2013-2014
ഹരിത വിദ്യാലയ പുരസ്ക്കാരം,തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഓന്നാം സ്ഥാനം
              ജെം ഓഫ് സീഡ് പുരസ്ക്കാരം- ഭാരതി പ്രസന്നൻ
     മുല്ലൂർ സുരേന്ദ്രന് പരിസ്ഥിതി പുരസ്ക്കാരം


      മാത്രഭൂമി വി കെ സി നന്മ പുരസ്ക്കാരം


                • 2014-2015 

ഹരിത വിദ്യാലയ പുരസ്ക്കാരം,തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഓന്നാം സ്ഥാനം


     മികച്ച അധ്യാപക കോ-ഓർഡിനേറ്റർ. ഷീന എസ്.


              ജെം ഓഫ് സീഡ്പുരസ്ക്കാരം- -അനഘ ആർ അജിത്ത്
     വനം വകുപ്പിന്റെ പ്രകൃതി മിത്ര പുരസ്ക്കാരം ഷീന എസ്. 


               • .2015-2016 

ഹരിത വിദ്യാലയ പുരസ്ക്കാരം,തിരുവനന്തപുരം വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ ഓന്നാം സ്ഥാനം

              ജെം ഓഫ് സീഡ് പുരസ്ക്കാരം- അനീസ എ എസ്

• മാത്രഭൂമി വി കെ സി നന്മ പുരസ്ക്കാരം തിരുവനന്തപുരം വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ ഓന്നാം സ്ഥാനം


• നന്മ-ജി.കെ.എസ്.എഫ് അവർക്കായി നമുക്കു വാങ്ങാം സംസ്ഥാനതല പുരസ്കാരം


• സീസണ് വാച്ച് പദ്ധതി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം


• കെ എസ് ഇ ബി ലാഭ പ്രഭ സീസണ് 2 മത്സരവിജയി. അഞ്ച് കിലോവാട്ടന സൌരോർജപ്ലാന സമ്മാനം

              *2017-2018

ഹരിതവിദ്യാലയപുരസ്കാരം രണ്ടാംസ്ഥാനം മാതൃഭൂമി വി കെ സി നൻ്മ പുരസ്കാരവും പ്രശംസാപത്രവും

              *2018-2019
ഹരിതവിദ്യാലയപുരസ്കാരം ഒന്നാം സ്ഥാനം

മാതൃഭൂമി വി കെ സി നൻ്മ മൂന്നാം സ്ഥാനം(5000/)

ജെം ഒാഫ് സീഡ് -പവിത്ര കെ പി

മാതൃഭൂമിയുടെ നാട്ടുമാഞ്ചോട്ടിൽ എന്നപ്രവർത്തനത്തിൽ ജില്ലാതല പ്രശംസാപത്രം

               * 2019- 2020 


 *കുളക്കരയിൽ വൃക്ഷത്തെനട്ട് തീരം സംരക്ഷിക്കുകയും കുട്ടികൾക്ക് 
  ബോധവൽക്കരണവും നടത്തിനടത്തുകയും ചെയ്തു
 *മാതൃഭൂമി സീഡ്ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖൃത്തിൽ ചാന്ദ്രദിനാഘോഷം 
  സംഘടിപ്പിച്ചു
 *ശാസ്ത്രസാഹിതൃപരിക്ഷത്ത് അവതരിപ്പിച്ച ചാന്ദ്രമനുഷൻ പരിപാടി 
  ഹെട്മിസ്ട്രസ് ശ്രീമതി പ്രീത എൻ ആ൪ ഉത് ഘാടനം ചെയ്തു
  ക്വിസ് മൽസരവിജയികൾക്ക് സമ്മാനവിതരണം നടത്തി
 *ഒാണത്തിന് ഒരുമുറം പച്ചക്കറി പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ബഹു പി ററി എ 
  പ്രസിഡന്റ് നൌഷാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
 കുട്ടികൾക്ക് പച്ചക്കറി വിത്ത് വിതരണം നടന്നു
    • ചിങ്ങം ഒന്ന് കർഷകദിനം
  സീഡ് ക്ലബ്ബ് കർഷകരെ ആദരിച്ചു
  സ്കൂൾ പരിസരത്തുളള കർഷകനായ ശ്രീ സദാനന്ദൻ നായരേയും
  ശ്രീ ശദ്രക് നേയും മെമന്റോയും പൊന്നാടയും നൽകി ആദരിച്ചു
  കൃഷിയുടെ മാഹാത്മ്യവും കാർഷിക സംസ്കാരവും കുട്ടികൾക്ക് പകർന്നു 
  നൽകി.
  തുടർന്ന് കാർഷിക പ്രദർശനവും വിപണനവും നടന്നു.


"https://schoolwiki.in/index.php?title=43014_സീ‍ഡ്&oldid=646498" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്