സഹായം Reading Problems? Click here


*അത്യാധുനികമയ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യത്തോടുകൂടിയ വിശാലമായ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിൽ 22 കമ്പ്യൂട്ടറുകളും പ്രൊജക്ടറും ഉണ്ട്.