സഹായം Reading Problems? Click here


സെന്റ് എഫ്രേം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. മാന്നാനം/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് എന്ന താളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ

ഒരു പ്രത്യേക താളിൽ നിന്നു കണ്ണി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താളുകളിൽ അവസാനമായി വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുടെ പട്ടിക താഴെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പട്ടികയിൽ പെടുന്ന താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകൾ കടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

4 ഏപ്രിൽ 2020 11:17 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   
താളിന്റെ പേര്:

4 ഏപ്രിൽ 2020

     09:22  സെന്റ് എഫ്രേം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. മാന്നാനം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-13). . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     09:18  സെന്റ് എഫ്രേം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. മാന്നാനം/Activities‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+1,087). . [033056‎ (2×)]
      09:18 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+767). . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      08:55 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+320). . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

2 ഏപ്രിൽ 2020

     17:56  സെന്റ് എഫ്രേം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. മാന്നാനം‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+153). . [033056‎ (3×)]
      17:56 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-63). . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:53 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+93). . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:41 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+123). . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

31 മാർച്ച് 2020

     12:46  ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് നമ്പർ LK/2018/33056ഗാലറി‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+234). . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     12:19  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [033056‎ (2×)]
      12:19 . . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:33056lkcampd3.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      12:19 . . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:33056lkcampd2.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     11:29  സെന്റ് എഫ്രേം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. മാന്നാനം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-5). . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     11:28  സെന്റ് എഫ്രേം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. മാന്നാനം/History‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1). . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)