സഹായം Reading Problems? Click here

സഹായം:ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് എന്ന താളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ

ഒരു പ്രത്യേക താളിൽ നിന്നു കണ്ണി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താളുകളിൽ അവസാനമായി വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുടെ പട്ടിക താഴെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പട്ടികയിൽ പെടുന്ന താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകൾ കടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

21 ഫെബ്രുവരി 2019 22:42 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   
താളിന്റെ പേര്:

21 ഫെബ്രുവരി 2019

 (ചെ.)   10:41  ഗവ. എച്ച്. എസ്. തച്ച‌ങ്ങാട്/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1,812). . 12060 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

20 ഫെബ്രുവരി 2019

     18:03  പ്രമാണം:Digitalmagazine schoolwiki uploading help.pdf‎‎ (6 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+320). . [37038‎ (6×)]
      18:03 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+92). . 37038 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ({{int:filedesc}})
      17:51 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+67). . 37038 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ({{int:filedesc}})
      17:39 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . 37038 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ({{int:filedesc}})
      17:36 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+60). . 37038 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ({{int:filedesc}})
      17:32 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-8). . 37038 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ({{int:filedesc}})
      16:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+110). . 37038 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ({{int:license-header}})

19 ഫെബ്രുവരി 2019

     08:25  പ്രമാണം:Digitalmagazine schoolwiki uploading help.pdf‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+17). . [SBHSS CHANGANACHERRY‎ (3×)]
 (ചെ.)    08:25 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . SBHSS CHANGANACHERRY (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ({{int:filedesc}})
      08:21 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+11). . SBHSS CHANGANACHERRY (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ({{int:filedesc}})
      08:17 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+6). . SBHSS CHANGANACHERRY (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ({{int:filedesc}})

18 ഫെബ്രുവരി 2019

 (ചെ.)   17:26  ഗവ. എച്ച്. എസ്. തച്ച‌ങ്ങാട്/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്‎‎ (10 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+17,189). . [12060‎ (10×)]
 (ചെ.)    17:26 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,391). . 12060 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    13:05 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-278). . 12060 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ോേോ)
 (ചെ.)    13:00 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+7,540). . 12060 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    12:51 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-3). . 12060 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (aa)
 (ചെ.)    12:50 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2,410). . 12060 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ോോ)
 (ചെ.)    12:18 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+5,691). . 12060 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    12:00 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+176). . 12060 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (മലയാളം വിക്കി പീഡിയ പഠന ശിബിരം)
 (ചെ.)    08:25 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+253). . 12060 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ പ്രകാശനം ചെയ്തു.)
 (ചെ.)    03:36 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+4). . 12060 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ)
 (ചെ.)    03:03 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+5). . 12060 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ പ്രകാശനം ചെയ്തു.(21-01-2019))

17 ഫെബ്രുവരി 2019

     11:57  ഗവ. എച്ച്. എസ്. തച്ച‌ങ്ങാട്/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്‎‎ (8 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+6,278). . [12060‎; 45024‎ (7×)]
 (ചെ.)    11:57 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+63). . 45024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      11:56 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+109). . 45024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    10:23 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-181). . 45024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      10:15 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-18). . 45024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (1)
 (ചെ.)    10:11 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+274). . 45024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    10:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-274). . 45024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (22)
 (ചെ.)    10:07 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+28). . 45024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (aa)
 (ചെ.)    02:07 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+6,277). . 12060 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

16 ഫെബ്രുവരി 2019

 (ചെ.)   13:29  ഗവ. എച്ച്. എസ്. തച്ച‌ങ്ങാട്/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-175). . 12060 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (Nhanbabu (സംവാദം) ചെയ്ത നാൾപ്പതിപ്പ് 596094 നീക്കം ചെയ്യുന്നു)

15 ഫെബ്രുവരി 2019

     14:30  പ്രമാണം:Digitalmagazine schoolwiki uploading help.pdf‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-21). . [20018‎ (3×)]
      14:30 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-119). . 20018 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ({{int:filedesc}})
      14:21 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+110). . 20018 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ({{int:license-header}})
      14:18 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-12). . 20018 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ({{int:filedesc}})

14 ഫെബ്രുവരി 2019

 (ചെ.)   09:05  പ്രമാണം:Digitalmagazine schoolwiki uploading help.pdf‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-31). . Lethikasitc (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ({{int:filedesc}})