സഹായം Reading Problems? Click here


അനുബന്ധ മാറ്റങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search

ഒരു പ്രത്യേക താളിൽ നിന്നു കണ്ണി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താളുകളിൽ അവസാനമായി വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുടെ പട്ടിക താഴെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. (ഒരു വർഗ്ഗത്തിലെ താളുകൾ കാണാൻ വർഗ്ഗം:വർഗ്ഗത്തിന്റെ പേര് എന്ന് നൽകുക) ഈ പട്ടികയിൽ പെടുന്ന താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകൾ കടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക
7 ജൂലൈ 2022 19:26 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   
താളിന്റെ പേര്:
ചുരുക്കെഴുത്തുകളുടെ പട്ടിക:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു

2 ജൂലൈ 2022

     15:12  രണ്ടാമത് സ്കൂൾ വിക്കി പുരസ്കാരം 2021-22 - മത്സര ഫലങ്ങൾ‌‎‎ 8 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +4,857 [Schoolwikihelpdesk‎ (8×)]
     
15:12 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +17 Schoolwikihelpdesk സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
15:11 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +1,076 Schoolwikihelpdesk സംവാദം സംഭാവനകൾ
 (ചെ.)   
12:15 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +85 Schoolwikihelpdesk സംവാദം സംഭാവനകൾ added Category:സ്കൂൾവിക്കി പുരസ്കാരം using HotCat
 (ചെ.)   
12:14 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +46 Schoolwikihelpdesk സംവാദം സംഭാവനകൾ added Category:Schoolwiki award 2022 using HotCat
     
12:10 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +2,096 Schoolwikihelpdesk സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
11:55 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +451 Schoolwikihelpdesk സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
11:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +810 Schoolwikihelpdesk സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
11:42 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +276 Schoolwikihelpdesk സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം

1 ജൂലൈ 2022

     16:43  രണ്ടാമത് സ്കൂൾ വിക്കി പുരസ്കാരം 2021-22 - മത്സര ഫലങ്ങൾ‌‎‎ 3 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +433 [Schoolwikihelpdesk‎ (3×)]
     
16:43 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -4 Schoolwikihelpdesk സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
16:19 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +196 Schoolwikihelpdesk സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം:മാറിയത്
     
16:14 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +241 Schoolwikihelpdesk സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം