സഹായം Reading Problems? Click here


വർഗ്ഗം:തിരുവനന്തപുരം റവന്യൂ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ എന്ന താളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ

ഒരു പ്രത്യേക താളിൽ നിന്നു കണ്ണി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താളുകളിൽ അവസാനമായി വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുടെ പട്ടിക താഴെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പട്ടികയിൽ പെടുന്ന താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകൾ കടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

18 ജനുവരി 2020 09:30 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   
താളിന്റെ പേര്:

18 ജനുവരി 2020

     07:59  എസ്.എൻ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ആനാട്‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+364). . [42001‎ (2×)]
      07:59 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+127). . 42001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (മികവുകൾ)
      07:50 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+237). . 42001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (മികവുകൾ)

16 ജനുവരി 2020

     17:18  ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് നെടുവേലി‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+101). . Ghssneduveli (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഇന്നത്തെ വാർത്ത)

15 ജനുവരി 2020

     18:10  ജി.എച്ച്.എസ്. കരിപ്പൂർ‎‎ (6 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+8,986). . [42040‎ (6×)]
      18:10 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+6). . 42040 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (സ്കൂളും സമൂഹവും)
      18:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-101). . 42040 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (സ്കൂളും സമൂഹവും)
      18:06 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+7,474). . 42040 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (സ്കൂളും സമൂഹവും)
      17:55 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+478). . 42040 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:40 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . 42040 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:38 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,128). . 42040 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)