സഹായം Reading Problems? Click here


വർഗ്ഗം:തിരുവനന്തപുരം റവന്യൂ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ എന്ന താളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ

ഒരു പ്രത്യേക താളിൽ നിന്നു കണ്ണി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താളുകളിൽ അവസാനമായി വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുടെ പട്ടിക താഴെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പട്ടികയിൽ പെടുന്ന താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകൾ കടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

15 സെപ്റ്റംബർ 2019 16:25 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   
താളിന്റെ പേര്:

15 സെപ്റ്റംബർ 2019

     14:35  രാജാ രവിവർമ്മ ബോയ്സ്.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് , കിളിമാനൂർ‎‎ (30 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+425). . [42024‎ (30×)]
      14:35 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+31). . 42024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (വഴികാട്ടി)
      14:34 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+85). . 42024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (രാജാരവിവർമ്മ)
      14:27 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 42024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (,font color=red>സർഗവേദി)
      14:26 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+29). . 42024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (സർഗവേദി)
      14:25 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 42024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (അദ്ധ്യാപക അനദ്ധ്യാപക അംഗങ്ങൾ)
      14:24 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+23). . 42024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (അദ്ധ്യാപക അനദ്ധ്യാപക അംഗങ്ങൾ)
      14:23 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+29). . 42024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (അദ്ധ്യാപക അനദ്ധ്യാപക അംഗങ്ങൾ)
      14:22 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+29). . 42024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ)
      14:21 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . 42024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (font color=red>മുൻ സാരഥികൾ)
      14:21 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+28). . 42024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (മുൻ സാരഥികൾ)
      14:20 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2). . 42024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (മാനേജ്മെന്റ്)
      14:19 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+4). . 42024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (മാനേജ്മെന്റ്)
      14:19 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+29). . 42024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (മാനേജ്മെന്റ്)
      14:17 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+29). . 42024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (മികവ് (ചിത്രശാല))
      14:16 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+24). . 42024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ)
      14:14 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . 42024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ)
      14:14 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+30). . 42024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ)
      14:13 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+29). . 42024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ചരിത്രം)
      14:11 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+26). . 42024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (മാനേജ്മെന്റ്)
      14:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+28). . 42024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (അദ്ധ്യാപക അനദ്ധ്യാപക അംഗങ്ങൾ)
      14:08 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-4). . 42024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (അദ്ധ്യാപക അനദ്ധ്യാപക അംഗങ്ങൾ)
      14:07 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . 42024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (അദ്ധ്യാപക അനദ്ധ്യാപക അംഗങ്ങൾ)
      14:04 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . 42024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (അദ്ധ്യാപക അനദ്ധ്യാപക അംഗങ്ങൾ)
      14:02 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . 42024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (അദ്ധ്യാപക അനദ്ധ്യാപക അംഗങ്ങൾ)
      14:01 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 42024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (അദ്ധ്യാപക അനദ്ധ്യാപക അംഗങ്ങൾ)
      14:00 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+29). . 42024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (അദ്ധ്യാപക അനദ്ധ്യാപക അംഗങ്ങൾ)
      13:31 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+40). . 42024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (അദ്ധ്യാപക അനദ്ധ്യാപക അംഗങ്ങൾ)
      13:22 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+8). . 42024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (അദ്ധ്യാപക അനദ്ധ്യാപക അംഗങ്ങൾ)
      13:20 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+7). . 42024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (അദ്ധ്യാപക അനദ്ധ്യാപക അംഗങ്ങൾ)
      13:18 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-111). . 42024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (അദ്ധ്യാപക അനദ്ധ്യാപക അംഗങ്ങൾ)

14 സെപ്റ്റംബർ 2019

     04:50  ഗവൺമെൻറ്, ഗേൾസ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ് മണക്കാട്‎‎ (5 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+6,273). . [43072 govthsmanacaud‎ (5×)]
      04:50 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+242). . 43072 govthsmanacaud (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      04:32 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2,139). . 43072 govthsmanacaud (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      04:21 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,619). . 43072 govthsmanacaud (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      04:14 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+3). . 43072 govthsmanacaud (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      04:12 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2,270). . 43072 govthsmanacaud (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

13 സെപ്റ്റംബർ 2019

     07:30  ഗവൺമെൻറ്, ഗേൾസ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ് മണക്കാട്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-8,988). . 43072 govthsmanacaud (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

12 സെപ്റ്റംബർ 2019

     17:07  ബി.ആർ.എം.എച്ച്.എസ്. ഇളവട്ടം‎‎ (6 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+546). . [Brm hs elavattom‎ (6×)]
      17:07 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . Brm hs elavattom (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      16:20 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+104). . Brm hs elavattom (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      16:17 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+179). . Brm hs elavattom (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:30 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+71). . Brm hs elavattom (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:27 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+77). . Brm hs elavattom (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:26 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+116). . Brm hs elavattom (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:50  ഗവൺമെൻറ്. എച്ച്.എസ്.എസ് മാരായമുട്ടം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+96). . 44029 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:31  സെന്റ് ജോസഫ്സ് എൽ പി എസ് കൊച്ചുവേളി‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+8,044). . [Stjoseph43329‎ (4×)]
      13:31 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . Stjoseph43329 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      13:28 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-136). . Stjoseph43329 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      13:25 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,000). . Stjoseph43329 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ)
      13:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+7,181). . Stjoseph43329 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ)
     06:17  ഗവൺമെൻറ്, ഗേൾസ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ് മണക്കാട്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+7,598). . 43072 govthsmanacaud (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

11 സെപ്റ്റംബർ 2019

     16:20  ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് നെടുവേലി‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+155). . [Ghssneduveli‎ (2×)]
      16:20 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-6). . Ghssneduveli (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഇന്നത്തെ വാർത്ത)
      16:20 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+161). . Ghssneduveli (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഇന്നത്തെ വാർത്ത)