സഹായം Reading Problems? Click here


നടുവട്ടം വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ,പള്ളിപ്പാട് എന്ന താളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ

ഒരു പ്രത്യേക താളിൽ നിന്നു കണ്ണി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താളുകളിൽ അവസാനമായി വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുടെ പട്ടിക താഴെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പട്ടികയിൽ പെടുന്ന താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകൾ കടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

10 ഏപ്രിൽ 2020 02:19 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   
താളിന്റെ പേര്:

9 ഏപ്രിൽ 2020

     17:01  സഹായം:അക്ഷരവൃക്ഷം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+13). . Pkgmohan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

8 ഏപ്രിൽ 2020

     16:37  സഹായം:അക്ഷരവൃക്ഷം‎‎ (5 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+344). . [Sreejithkoiloth‎ (5×)]
      16:37 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-88). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      16:25 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      16:24 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+193). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      10:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      08:39 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+239). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

7 ഏപ്രിൽ 2020

     06:18  സഹായം:അക്ഷരവൃക്ഷം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (0). . Kannans (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

6 ഏപ്രിൽ 2020

     17:13  സഹായം:അക്ഷരവൃക്ഷം‎‎ (43 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+7,661). . [Vijayanrajapuram‎; Kannans‎ (4×); Sreejithkoiloth‎ (38×)]
      17:13 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:12 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+162). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:10 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-16). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      16:33 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      16:32 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+399). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      16:02 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+277). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:59 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+12). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      14:12 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Vijayanrajapuram (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      14:06 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      13:49 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-186). . Kannans (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (Kannans (സംവാദം) ചെയ്ത നാൾപ്പതിപ്പ് 700410 നീക്കം ചെയ്യുന്നു)
      13:42 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+186). . Kannans (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഹെൽപ് ഡെസ്ക് പട്ടിക ചേർത്തു)
      12:22 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+14). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      12:01 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+746). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      10:31 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-10). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    10:29 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+59). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (added Category:സഹായക താളുകൾ using HotCat)
      10:27 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-3). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      09:13 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-29). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      09:11 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+979). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      08:54 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+575). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      08:45 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+763). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      08:13 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+64). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      08:10 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+361). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      08:05 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+3). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      08:03 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+546). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      07:45 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+6). . Kannans (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      07:22 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+172). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      07:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+702). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      07:02 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+897). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      06:53 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,008). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      06:49 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+126). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      06:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+522). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      06:36 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+25). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      06:34 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+26). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      06:31 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+40). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      06:17 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+559). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      06:14 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-559). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      06:13 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+124). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      06:10 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-12). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      06:08 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+10). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      06:07 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+466). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      06:03 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-333). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      06:02 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Kannans (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      05:51 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1,023). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)