സഹായം Reading Problems? Click here


അനുബന്ധ മാറ്റങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search

ഒരു പ്രത്യേക താളിൽ നിന്നു കണ്ണി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താളുകളിൽ അവസാനമായി വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുടെ പട്ടിക താഴെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. (ഒരു വർഗ്ഗത്തിലെ താളുകൾ കാണാൻ വർഗ്ഗം:വർഗ്ഗത്തിന്റെ പേര് എന്ന് നൽകുക) ഈ പട്ടികയിൽ പെടുന്ന താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകൾ കടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക
19 ജനുവരി 2022 20:04 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   
താളിന്റെ പേര്:
ചുരുക്കെഴുത്തുകളുടെ പട്ടിക:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു

17 ജനുവരി 2022

     15:43  ഫലകം:PSchoolFrame/Header‎‎ 4 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി -107 [Sreejithkoiloth‎ (4×)]
     
15:43 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +8 Sreejithkoiloth സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
15:02 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -115 Sreejithkoiloth സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
15:00 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -6 Sreejithkoiloth സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
14:43 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +6 Sreejithkoiloth സംവാദം സംഭാവനകൾ
     15:06 സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനരേഖ ഫലകം:PSchoolFrame/Header താൾ Sreejithkoiloth സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സിസോപ്പുകളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സിസോപ്പുകളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) ‎

16 ജനുവരി 2022

     19:41  ഫലകം:Infobox School‎‎ 2 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +201 [Sreejithkoiloth‎ (2×)]
     
19:41 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) 0 Sreejithkoiloth സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
19:31 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +201 Sreejithkoiloth സംവാദം സംഭാവനകൾ
(പു.)    19:27  ഫലകം:Infobox School Projects മാറ്റംനാൾവഴി +2,682 Sreejithkoiloth സംവാദം സംഭാവനകൾ '{|class="infobox vcard" style="width: {{{box_width|23em}}}; text-align: left; font-size: 100%; {{{box_style|}}}" ! colspan...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു

15 ജനുവരി 2022

     14:54  ഫലകം:Infobox School‎‎ 6 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +326 [Sreejithkoiloth‎ (6×)]
     
14:54 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +142 Sreejithkoiloth സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
14:52 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +57 Sreejithkoiloth സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
14:49 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +31 Sreejithkoiloth സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
14:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +96 Sreejithkoiloth സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
14:42 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -93 Sreejithkoiloth സംവാദം സംഭാവനകൾ Sreejithkoiloth (സംവാദം) ചെയ്ത നാൾപ്പതിപ്പ് 1301797 നീക്കം ചെയ്യുന്നു റ്റാഗ്: തിരസ്ക്കരിക്കൽ
     
14:41 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +93 Sreejithkoiloth സംവാദം സംഭാവനകൾ
 (ചെ.)   13:40  ഫലകം:PSchoolFrame/Header‎‎ 2 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +115 [44557‎ (2×)]
 (ചെ.)   
13:40 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) 0 44557 സംവാദം സംഭാവനകൾ
 (ചെ.)   
13:40 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +115 44557 സംവാദം സംഭാവനകൾ

13 ജനുവരി 2022

 (ചെ.)   12:38  ജി ഡബ്ല്യു എൽ പി എസ് കജമ്പാടി ಜಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು. ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್.ಕಜಂಪಾಡಿ/സൗകര്യങ്ങൾ മാറ്റംനാൾവഴി +479 11346schoolwiki സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
 (ചെ.)   12:36  ജി ഡബ്ല്യു എൽ പി എസ് കജമ്പാടി ಜಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು. ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್.ಕಜಂಪಾಡಿ/ക്ലബ്ബുകൾ മാറ്റംനാൾവഴി +354 11346schoolwiki സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം