സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. വഞ്ചിയൂർ എന്ന താളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ

ഒരു പ്രത്യേക താളിൽ നിന്നു കണ്ണി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താളുകളിൽ അവസാനമായി വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുടെ പട്ടിക താഴെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പട്ടികയിൽ പെടുന്ന താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകൾ കടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

21 ഒക്ടോബർ 2020 10:09 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   
താളിന്റെ പേര്:

17 ഒക്ടോബർ 2020

     18:22  സഹായം:സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+355). . 43064 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   10:25  ഫലകം:Prettyurl‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (0). . [Adithyak1997‎ (2×)]
 (ചെ.)    10:25 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-52). . Adithyak1997 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (Adithyak1997 (സംവാദം) ചെയ്ത നാൾപ്പതിപ്പ് 1049212 നീക്കം ചെയ്യുന്നു)
 (ചെ.)    08:40 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+52). . Adithyak1997 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (നീണ്ട കണ്ണികൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള പരീക്ഷണം)

14 ഒക്ടോബർ 2020

     07:27  ഫലകം:Infobox School‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+8). . [Sreejithkoiloth‎ (3×)]
      07:27 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      06:50 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      06:42 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+9). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)