സഹായം Reading Problems? Click here


അനുബന്ധ മാറ്റങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search

ഒരു പ്രത്യേക താളിൽ നിന്നു കണ്ണി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താളുകളിൽ അവസാനമായി വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുടെ പട്ടിക താഴെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. (ഒരു വർഗ്ഗത്തിലെ താളുകൾ കാണാൻ വർഗ്ഗം:വർഗ്ഗത്തിന്റെ പേര് എന്ന് നൽകുക) ഈ പട്ടികയിൽ പെടുന്ന താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകൾ കടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക
26 ജനുവരി 2022 10:00 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   
താളിന്റെ പേര്:
ചുരുക്കെഴുത്തുകളുടെ പട്ടിക:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു

24 ജനുവരി 2022

     12:34  സഹായം‎‎ 4 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +1,131 [Schoolwikihelpdesk‎ (4×)]
     
12:34 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -112 Schoolwikihelpdesk സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎വിക്കിതാൾ പരിപാലനം റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
09:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +57 Schoolwikihelpdesk സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎വിക്കിതാൾ പരിപാലനം റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
09:42 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +423 Schoolwikihelpdesk സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎വിക്കിതാൾ പരിപാലനം റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
09:38 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +763 Schoolwikihelpdesk സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം

21 ജനുവരി 2022

     15:42  സംവാദം:സഹായം‎‎ 2 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +1,628 [Ghssparavoor‎ (2×)]
     
15:42 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) -708 Ghssparavoor സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
15:37 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +2,336 Ghssparavoor സംവാദം സംഭാവനകൾ