സഹായം Reading Problems? Click here


നല്ലൂർ നാരായണ എൽ പി ബേസിക് സ്കൂൾ, ഫറോക്ക്/ഫിലിം ക്ലബ്ബ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ദയവായി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടേത് ഒരു ലോവര് പ്രൈമറി വിദ്യാലയമാണ് ഈ വിദ്യാലയത്തില് ഇതു വരെ ഫിലിം ക്ലബ്ബ് രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല. കുട്ടികള്ക്ക് ആവശ്യമായ മറ്റു ക്ലബുകള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് ഒഴിവ് സമയത്തും മറ്റും പഠനാര്ഹമായ ഫിലിമുകള് കാണിക്കുന്നു. സ്ഥിരമായി കാണിക്കുന്നവയില് ചിലത് തൊട്ടാവാടി - ഫൈസല് കോരങ്ങാട് വള്ളത്തോള് - റിഫ ഷെലീസ് ചേന്നര കൊളത്തറ വിദ്യാലയത്തിന്റെ വെള്ളം ഡോക്യൂമെന്ററി താരെ സമീന് പര്