സഹായം Reading Problems? Click here

തൃശ്ശൂർ/എഇഒ ചാവക്കാട്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category Class District Edn District Sub District
24217 St. Antony`s. L. P. S Attupuram സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ.പി.എസ് ആറ്റുപുറം Aided LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24218 P. V. M. A. L. P. S Blangad പി.വി.എം.എ.എൽ.പി.എസ് ബ്ലാങ്ങാട് Aided LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24219 A. L. P. S Brahmakulam എ.എൽ.പി.എസ് ബ്രഹ്മകുളം Aided LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24220 A. M. L. P. S Cherayi എ.എം.എൽ.പി.എസ് ചെറായി Aided LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24221 A. M. L. P. S Cherayi (North) എ.എം.എൽ.പി.എസ് ചെറായി (നോർത്ത്) Aided LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24223 K. C. P. H. M. A. L. P. S Edakkara കെ.സി.പി.എച്ച്.എം.എ.എൽ.പി.എസ് എടക്കര Aided LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24224 A. L. P. S Iringapuram എ.എൽ.പി.എസ് ഇരിങ്ങപ്പുറം Aided LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24225 S. V. A. L. P. S Kappiyur എസ്.വി.എ.എൽ.പി.എസ് കപ്പിയൂർ Aided LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24226 A. M. L. P. S Karukamadu എ.എം.എൽ.പി.എസ് കറുകമാട് Aided LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24227 A. L. P. S Kaveed എ.എൽ.പി.എസ് കാവീട് Aided LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24228 B. C. L. P. S Kottapadi ബി.സി.എൽ.പി.എസ് കോട്ടപ്പടി Aided LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24229 S. N. L. P. S Kottapadi എസ്.എൻ.എൽ.പി.എസ് കോട്ടപ്പടി Aided LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24230 A. D. L. P. S Koranjiyur എ.ഡി.എൽ.പി.എസ് കൊരഞ്ഞിയൂർ Aided LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24231 A. L. P. S Kavukkanappetty എ.എൽ.പി.എസ്, കവുക്കനപ്പെട്ടി Aided LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24232 H. A. A. M. L. P. S Madu എച്ച്.എ.എ.എം.എൽ.പി.എസ് മാട് Aided LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24233 S. A. L. P. S Manathala എസ്.എ.എൽ.പി.എസ് മണത്തല Aided LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24234 K. A. L. P. S Manathala കെ.എ.എൽ.പി.എസ് മണത്തല Aided LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24235 B. B. L. P. S Manathala ബി.ബി.എൽ.പി.എസ് മണത്തല Aided LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24236 A. L. P. S Nhamanghat (New) എ.എൽ.പി.എസ് ഞമങ്ങാട്ട് (ന്യൂ) Aided LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24237 A. L. P. S Nhamanghat (Old) എ.എൽ.പി.എസ് ഞമങ്ങാട്ട് (ഓൾഡ്) Aided LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24238 A. M. L. P. S Orumanayur എ.എം.എൽ.പി.എസ് ഒരുമനയൂർ Aided LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24239 A. M. L. P. S Palayur എ.എം.എൽ.പി.എസ് പാലയൂർ Aided LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24240 A. M. L. P. S Pappali എ.എം.എൽ.പി.എസ് പാപ്പാളി Aided LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24241 St. Thomas L. P. S Palayur സെന്റ്.തോമസ് എൽ.പി.എസ് പാലയൂർ Aided LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24242 A. M. L. P. S Paluvayi എ.എം.എൽ.പി.എസ് പാലുവായ് Aided LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24243 M. K. M. A. M. L. P. S Pillakkad എം.കെ.എം.എ.എം.എൽ.പി.എസ് പിള്ളക്കാട് Aided LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24244 H. I. L. P. S Puthenkadappuram എച്ച്.ഐ.എൽ.പി.എസ് പുത്തൻ കടപ്പുറം Aided LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24245 M. M. A. L. P. S Punnayurkulam എം.എം.എ.എൽ.പി.എസ് പുന്നയൂർകുളം Aided LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24246 St. Johns L. P. S Thaikkad സെന്റ്.ജോൺസ് എൽ.പി.എസ് തൈക്കാട് Aided LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24247 A. L. P. S Thiruvenkidam എ.എൽ.പി.എസ് തിരുവെങ്കിടം Aided LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24248 A. M. L. P. S Thozhiyur എ.എം.എൽ.പി.എസ് തൊഴിയൂർ Aided LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24249 S. H. C. L. P. S Vylathur എസ്.എച്ച്.സി.എൽ.പി.എസ് വൈലത്തൂർ Aided LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24250 A. M. L. P. S Vylathur എ.എം.എൽ.പി.എസ് വൈലത്തൂർ Aided LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24251 A. L. P. S Vylathur (East) എ.എൽ.പി.എസ് വൈലത്തൂർ (ഈസ്റ്റ്) Aided LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24201 G. M. L. P. S Andathode ജി.എം.എൽ.പി.എസ് അണ്ടത്തോട് Government LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24202 G. M. L. P. S Chemmannur ജി.എം.എൽ.പി.എസ് ചെമ്മണ്ണൂർ Government LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24203 G. M. L. P. S Edakkazhiyur ജി.എം.എൽ.പി.എസ് എടക്കഴിയൂർ Government LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24204 G. L. P. S Edakkazhiyur ജി.എൽ.പി.എസ് എടക്കഴിയൂർ Government LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24205 G. L. P. S Erattapuzha ജി.എൽ.പി.എസ് ഇരട്ടപ്പുഴ Government LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24206 G. L. P. S Iringapuram ജി.എൽ.പി.എസ് ഇരിങ്ങപ്പുറം Government LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24207 G. L. P. S Kakkassery ജി.എൽ.പി.എസ് കാക്കശ്ശേരി Government LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24208 G. L. P. S Karayur ജി.എൽ.പി.എസ് കരയൂർ Government LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24209 G. H. W. L. P. S Koranjiyur ജി.എച്ച്.ഡബ്ല്യൂ.എൽ.പി.എസ് കൊരഞ്ഞിയൂർ Government LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24210 G. M. L. P. S Kupravalli ജി.എം.എൽ.പി.എസ് കുപ്രവള്ളി Government LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24211 G. M. L. P. S Punna ജി.എം.എൽ.പി.എസ് പുന്ന Government LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24212 G. M. L. P. S Punnayur north ജി.എം.എൽ.പി.എസ് പുന്നയൂർ നോർത്ത് Government LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24213 G. L. P. S Punnayur ജി.എൽ.പി.എസ് പുന്നയൂർ Government LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24214 G. M. L. P. S Punnayurkulam ജി.എം.എൽ.പി.എസ് പുന്നയൂർക്കുളം Government LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24215 G. M. L. P. S Thiruvathra ജി.എം.എൽ.പി.എസ് തിരുവത്ര Government LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24216 G. M. L. P. S Vadakkekad ജി.എം.എൽ.പി.എസ് വടക്കേകാട് Government LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24275 Mukthi E. M. S Muthuvattoor മുക്തി ഇ.എം.എസ് മുതുവട്ടൂർ Unaided Recognised LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24276 St. Sebastian`s E. M. S Chittatukara സെന്റ്. സെബാസ്റ്റ്യൻസ് ഇ.എം.എസ് ചിറ്റാട്ടുകര Unaided Recognised LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24281 Little Flower English Medium LP School, Mammiyoor ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഇ.എം.എൽ.പി.എസ് മമ്മിയൂർ Unaided Recognised LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
24443 Rpees Jr.School, Edakkazhiyoor,Chavakad ആർപീസ് ജൂനിയർ സ്കൂൾ, എടക്കഴിയൂർ Unaided Recognised LP Thrissur Chavakkad Chavakkad
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
24258 A. M. U. P. S Akalad എ.എം.യു.പി.എസ് അകലാട് Aided
24259 A. M. U. P. S Aviyur എ.എം.യു.പി.എസ് അവിയൂർ Aided
24260 R. P. M. M. U. P. S Edakkazhiyur ആർ.പി.എം.എം.യു.പി.എസ് എടക്കഴിയൂർ Aided
24261 A. U. P. S Guruvayur എ.യു.പി.എസ് ഗുരുവായൂർ Aided
24262 R. C. U. P. S Kottapadi ആർ.സി.യു.പി.എസ് കോട്ടപ്പടി Aided
24263 L. F. C. U. P. S Mammiyur എൽ.എഫ്.സി.യു.പി.എസ് മമ്മിയൂർ Aided
24264 A. U. P. S Orumanayur എ.യു.പി.എസ് ഒരുമനയൂർ Aided
24265 A. U. P. S Palayur എ.യു.പി.എസ് പാലയൂർ Aided
24266 St. Antony`s U. P. S Poovathoor സെന്റ്.ആന്റണീസ് യു.പി.എസ് പൂവത്തൂർ Aided
24267 A. U. P. S Perakam എ.യു.പി.എസ് പേരകം Aided
24268 St. Antony`s C. U. P. S Paluvai സെന്റ്.ആന്റണീസ് സി.യു.പി.എസ് പാലുവായ് Aided
24269 R. R. M. U. P. S Punnayurkulam ആർ.ആർ.എം.യു.പി.എസ് പുന്നയൂർകുളം Aided
24270 K. A. U. P. S Thiruvathra കെ.എ.യു.പി.എസ് തിരുവത്ര Aided
24271 C. M. U. P. S Thozhiyur സി.എം.യു.പി.എസ് തൊഴിയൂർ Aided
24272 P. K. M. H. M. U. P. S Vattekkad പി.കെ.എം.എച്ച്.എം.യു.പി.എസ് വട്ടേക്കാട് Aided
24273 A. U. P. S Vazhappilly എ.യു.പി.എസ് വാഴപ്പിള്ളി Aided
24274 St. Francis U. P. S Vylathur സെന്റ്.ഫ്രാൻസീസ് യു.പി.എസ് വൈലത്തൂർ Aided
24252 G. F. U. P. S Blangad ജി.എഫ്.യു.പി.എസ് ബ്ലാങ്ങാട് Government
24253 G. U. P. S Cherai ജി.യു.പി.എസ് ചെറായി Government
24254 G. U. P. S Guruvayur ജി.യു.പി.എസ് ഗുരുവായൂർ Government
24255 G. F. U. P. S Kadappuram ജി.എഫ്.യു.പി.എസ് കടപ്പുറം Government
24256 G. F. U. P. S Mannalamkunnu ജി.എഫ്.യു.പി.എസ് മന്ദലാംകുന്ന് Government
24257 G. F. U. P. S Puthenkadappuram ജി.എഫ്.യു.പി.എസ് പുത്തൻ കടപ്പുറം Government


"https://schoolwiki.in/index.php?title=തൃശ്ശൂർ/എഇഒ_ചാവക്കാട്&oldid=398937" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്